Stemgedrag

Rainbowvote.NU bracht in kaart hoe partijen de afgelopen kabinetsperiode (2017-2021) hebben gestemd over zaken die LHBTI’s aan gaan. Hieronder een selectie van wetsvoorstellen, amendementen en moties.

VVD PVV CDA D66 GroenLinks SP
PvdA ChristenUnie Partij voor de Dieren 50Plus SGP DENK
 Forum voor Democratie Krol Van Haga Van Kooten-Arissen

1.

Algemeen

+

 A. Verankeren in Grondwet. Aan artikel 1 Grondwet moet o.a. een expliciet verbod op discriminatie wegens seksuele gerichtheid worden toegevoegd. (Wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA), Nevin Özütok (GroenLinks)).  

2.

Jongeren & School

+

 A. Veilig op school. Alle scholen krijgen de wettelijke plicht om te zorgen dat LHBTI’s en andere minderheden zich in de klas veilig en geaccepteerd weten. (Amendement van Kirsten van den Hul (PvdA), Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks)).

B. Geen afwijzing door school. De regering wordt gevraagd om er voor te zorgen dat scholen geen verklaringen meer van ouders eisen waarin LHBTI’s worden afgewezen. (Motie van Peter Kwint (SP), Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GroenLinks), Paul van Meenen (D66), Rudmer Heerema (VVD)).
C. Docentenacademies. De regering wordt gevraagd om vaardigheden om lhbti-acceptatie te bevorderen een verplicht onderdeel te maken op universitaire- en eerstegraadslerarenopleidingen. (Motie van Kirsten van den Hul (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks).)
D. Verplicht in mbo. De regering wordt gevraagd om lessen over LHBTI-acceptatie verplicht te maken in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). (Motie van Jasper van Dijk (SP).)
E. Sancties.De regering wordt gevraagd om sancties op te leggen aan scholen die consequent geen aandacht besteden aan seksuele diversiteit. (Motie van Jasper van Dijk (SP).)

3.

Veiligheid

+

 A. Discriminatierechercheurs. De regering wordt gevraagd om een proef te starten met gespecialiseerde discriminatierechercheurs bij de politie. (Motie van Jan Paternotte (D66) e.a.)  
 B. Geld voor veiligheid. Er wordt geld beschikbaar gesteld om te zorgen dat gemeenten meer kunnen doen om geweld tegen LHBTI’s aan te pakken. (Amendement van Vera Bergkamp (D66)).
 C. Verplicht op politieacademie. De regering wordt gevraagd om van de aanpak van discriminatie van LHBTI’s en andere groepen een verplicht onderwerp op de politieacademie te maken. (Motie van Kirsten van den Hul (PvdA), Nevin Özütok (GroenLinks), Henk Krol, Femke Merel van Kooten-Arissen, Vera Bergkamp (D66)).    
 D. Roze in Blauw versterken. De regering wordt gevraagd om de Roze in Blauw teams van de politie, die LHBTI’s ondersteunen, te versterken (bijv. met meer geld en tijd). (Motie van Nevin Özütok (GroenLinks), Kirsten van den Hul (PvdA), Henk Krol, Femke Merel van Kooten-Arissen).
 E. Verhogen straf op discriminatie. Dit wetsvoorstel verhoogt onder meer de maximale straf op het aanzetten tot discriminatie van 1 jaar 2 jaar gevangenisstraf. (Wetsvoorstel van Minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid)).
* PVV laat bij de stemming aantekenen dat ze voor andere onderdelen van het wetsvoorstel zijn, maar tegen verhoging straf op aanzetten tot discriminatie.
*

4.

Internationaal & Asiel

+

 A. Iraanse asielzoekers. De regering wordt gevraagd om nader onderzoek te doen naar de situatie van LHBTI’s en Christenen in Iran, om te voorkomen dat asielzoekers onterecht naar die landen worden teruggestuurd. (Motie van Maarten Groothuizen (D66), Joël Voordewind (ChristenUnie).)
B. Russische asielzoekers. De regering wordt gevraagd om het asielbeleid voor Russische LHBTI’s te versoepelen, omdat die in hun land van herkomst gevaar lopen. (Motie van Niels van den Berge en Bram van Ojik (beide GroenLinks).)

5.

Genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken

+

 A. Discriminatieverbod. In de Algemene wet  gelijke behandeling wordt een expliciet verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen opgenomen. (Wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA), Nevin Özütok (GroenLinks)).

6.

Regenboogfamilies

+

 A. Meerouderschap uitwerken (2020). De regering wordt in 2020 gevraagd om opties uit te werken om te komen tot een volwaardige meerouderschapswet. (Motie van Niels van den Berge (GroenLinks)).        
B. Knelpunten meerouderschap wegnemen (2019). De regering wordt in 2019 gevraagd te analyseren hoe knelpunten voor een wettelijke meerouderschapsregeling kunnen worden weggenomen. (Motie van Vera Bergkamp (D66), Attje Kuiken (PvdA), Niels van den Berge (GL), Tobias van Gent (VVD), Femke Merel Van Kooten-Arissen.        

7.

Ouderen & Zorg

+

 A. Steun voor ‘roze ouderen’. Er wordt geld beschikbaar gesteld om ‘roze ouderen’ de komende jaren te kunnen blijven ondersteunen. (Amendement van Vera Bergkamp (D66)).
 B. Steun voor LHBTI’s met een beperking. Er wordt geld beschikbaar gesteld om LHBTI’s met een beperking de komende jaren te kunnen blijven ondersteunen. (Amendement van Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Antoinette Laan-Geselschap (VVD)).
 C. LHBTI-genezing strafbaar 2021. De regering wordt in 2021 gevraagd om zogenaamde ‘LHBT-genezingstherapieën’ strafbaar te stellen en te zorgen voor een meldpunt voor slachtoffers. (Motie uit 2021 van Vera Bergkamp (D66), Zohair El Yassini (VVD), Kirsten van den Hul (PvdA), Nevin Özütok (GroenLinks)).  
 D. LHBTI-genezing strafbaar 2019. De regering wordt in 2019 gevraagd om zogenaamde ‘LHBT-genezingstherapieën’ strafbaar te stellen (Motie uit 2019 van Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD)).  
 E. Bloeddonatie zonder discriminatie. De regering wordt gevraagd te onderzoeken of het bloeddonatiebeleid zo kan worden aangepast dat homo- en bimannen niet meer gediscrimineerd worden. (Motie van Corine Ellemeet (GroenLinks), Pia Dijkstra (D66), Ockje Tellegen (VVD)).
 F. Plasmadonatie zonder discriminatie. De regering wordt gevraagd te onderzoeken of het plasmadonatiebeleid zo kan worden aangepast dat homo- en bimannen niet meer gediscrimineerd worden. (Motie Pia Dijkstra (D66) en Corine Ellemeet (GroenLinks)).   

9.

Overige

+

 A. Opvang dak- en thuisloze LHBTI’s. De regering wordt gevraagd om met een verbeterplan te komen om dak- en thuisloze LHBTI-jongeren beter op te vangen. (Motie van Vera Berkamp en Antje Diertens (beide D66)).