Standpunten

Het COC legde stellingen voor aan politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen over negen LHBTI-emancipatiethema’s. Hieronder vind je hun antwoorden. Daarmee kun je zelf bepalen welke partij op LHBTI-gebied het best bij je past.

VVD PvdA PVV SP CDA D66
ChristenUnie GroenLinks SGP Partij voor de Dieren 50Plus VNL
Vrijzinnige Partij DENK Artikel 1

LET OP: de volgende partijen zijn wel uitgenodigd om mee te doen, maar hebben (nog) geen antwoorden ingestuurd: PVV, ChristenUnie, SGP en DENK.

 

–: zeer mee oneens -: oneens +: eens ++: zeer mee eens

1.

Algemeen

+

++

A. Brede acceptatie van LHBTI’s vormt een lakmoesproef voor een open en tolerante samenleving.
B. In het regeerakkoord hoort een passage over LHBTI-emancipatie.
C. LHBTI-emancipatie hoort in de portefeuille van een minister, niet van een staatssecretaris.
D. Het kabinet dient een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid te voeren om gelijke rechten en sociale acceptatie te bevorderen.
E. Nederland moet in de komende kabinetsperiode omhoog van de elfde naar de eerste plaats op de ILGA-ranglijst van Europese landen waar LHBTI-rechten goed geregeld zijn.
F. In artikel 1 van de Grondwet moet een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie worden opgenomen.
G. Het LHBTI-emancipatiebudget van de Rijksoverheid dient te worden verhoogd om LHBTI-acceptatie beter te bevorderen.
H. Het is belangrijk dat de Rijksoverheid gemeenten en provincies stimuleert om LHBTI-beleid te voeren, bijvoorbeeld middels het Regenbooggemeentebeleid.

 

 

2.

Jongeren & School

+

++

A. De Rijksoverheid moet meer doen om LHBTI-vijandigheid op school te bestrijden.
B. Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten beter invulling geven aan de verplichting om LHBTI-acceptatie te bevorderen.
C. Het is belangrijk dat de Onderwijsinspectie monitort of scholen invulling geven aan de verplichting om LHBTI-acceptatie te bevorderen.
D. In het mbo moet het bevorderen van LHBTI-acceptatie verplicht worden.
E. Op docentenacademies moet het leren van vaardigheden om LHBTI-acceptatie te bevorderen verplicht worden.
F. Het is belangrijk dat de Rijksoverheid verder investeert in initiatieven voor LHBTI-acceptatie in het onderwijs (zoals Gay-Straight Alliances (GSA’s) op school).
G. Alle scholen zouden naast mannen- en vrouwentoiletten ook meerdere genderneutrale toiletten moeten hebben.

 

3.

Veiligheid

+

++

A. Het is belangrijk dat de overheid de aanpak van geweld tegen LHBTI’s intensiveert.
B. Het wettelijk strafmaximum voor geweld met een discriminerende achtergrond (zgn. hate crimes) moet omhoog.  
C. De wettelijke discriminatiebescherming zoals neergelegd in de artikelen 137c t/m h van het Wetboek van Strafrecht mag niet worden beperkt of geschrapt.
D. De aanpak van geweld tegen LHBTI’s dient een topprioriteit te blijven van politie en justitie in de Veiligheidsagenda.  
E. De regering moet een concreet actieplan opstellen om geweld tegen LHBTI’s te bestrijden.
F. Alle elf politie-eenheden in Nederland moeten een zgn. Roze in Blauw-team hebben dat gespecialiseerd is in de aanpak van LHBTI-discriminatie.
G. Bij de aanpak van anti-LHBTI geweld dient de nadruk meer te liggen op preventie dan op harder straffen.
H. De overheid dient te erkennen dat mannenontmoetingsplaatsen (MOP’s) in een behoefte voorzien en moet een evenwichtig beleid voeren, gericht op zowel de veiligheid van gebruikers als op beperking van eventuele overlast voor de omgeving.

 

4.

Internationaal en asiel

+

++

A. LHBTI-mensenrechten dienen topprioriteit te blijven in het Nederlands mensenrechtenbeleid en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.
B. De Nederlandse steun aan buitenlandse LHBTI-organisaties dient te worden voortgezet.
C. Het is belangrijk dat Nederland LHBTI-mensenrechten actief blijft agenderen binnen organisaties als de Europese Unie, de VN en de Raad van Europa.
D. Nederland moet een ruimhartiger asielbeleid voeren voor LHBTI-asielzoekers die in eigen land wegens hun seksuele-/genderidentiteit of geslachtskenmerken worden vervolgd.
E. LHBTI-asielzoekers uit landen waar LHBTI’s strafbaar zijn, moeten in Nederland (net als in Italië) in beginsel altijd asiel krijgen.
F. Landen waar LHBTI’s worden vervolgd, kunnen niet worden aangemerkt als veilige landen van herkomst.
G. Zelfidentificatie dient leidend te zijn bij beoordeling van de vraag of een asielzoeker LHBTI is.
H. Om de veiligheid van LHBTI-asielzoekers in opvanglocaties te bevorderen, moeten de daders van discriminatie hard worden aangepakt en in bepaalde gevallen zelfs het land worden uitgezet.  
I. LHBTI-asielzoekers die onveiligheid ervaren in de opvanglocaties moeten in acute situaties tijdelijk terecht kunnen in aparte, veilige opvangvoorzieningen (kamers, vleugels, locaties, etc.).
J. In het asielbeleid dient geëxpliciteerd te worden dat vervolging wegens een intersekseconditie grond is voor asiel.

 

5.

Cultuur & Geloof

+

++

A. Het is van groot belang dat de Rijksoverheid zich blijft inzetten voor LHBTI-acceptatie in biculturele- en religieuze kringen.
B. Emancipatie van LHBTI’s in biculturele en religieuze kringen kan het best worden bevorderd door emancipatie-initiatieven van LHBTI’s uit deze kringen te steunen.
C. Het is belangrijk dat de Rijksoverheid meer investeert in (nood-) opvang en hulpverlening voor biculturele en religieuze LHBTI’s die bijvoorbeeld te maken krijgen met verstoting of eerwraak.
D. De Islam is een grote bedreiging voor LHBTI-emancipatie in Nederland.
E. (Orthodox-) Christendom is een grote bedreiging voor LHBTI-emancipatie in Nederland.
F. Het is goed als de overheid orthodox-religieuze organisaties subsidieert voor ondersteuning van LHBTI’s uit die kring.
G. Een beroep op godsdienst of levensovertuiging kan ongelijke behandeling van LHBTI’s in bepaalde gevallen rechtvaardigen.
H. Een buitenlandse imam die LHBTI-haat predikt, moet de toegang tot Nederland worden ontzegd.  

 

6.

Familierecht

+

++

A. Er moet snel een goede meerouderschapswet komen, waardoor meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag kunnen krijgen.
B. Een getrouwde duomoeder moet, net als een vader, ouderschap van rechtswege kunnen krijgen zonder dat daarvoor een verklaring van de spermabank noodzakelijk is.
C. Er moet snel een wettelijke regeling komen voor zorgvuldig draagmoederschap, overeenkomstig het advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.
D. Het familierecht moet zoveel mogelijk geslachtsneutraal worden geformuleerd.
E. Het is goed als mensen de mogelijkheid krijgen om zelf iemand aan te wijzen (bijvoorbeeld een goede vriend) die tegen het lage belastingtarief van hen erft.

 

7.

Gezondheidszorg

+

++

A. De Rijksoverheid dient (verder) te investeren in LHBTI-vriendelijke (ouderen- en jeugd-) zorginstellingen.
B. LHBTI-vriendelijkheid moet als toetsingscriterium worden toegevoegd aan de algemene kwaliteitseisen voor zorginstellingen.
C. LHBTI-vriendelijkheid moet worden opgenomen in het curriculum van (ouderen- en jeugd-) zorgopleidingen.
D. Hiv-preventiepil PrEP is een kosteneffectief middel om de hiv-epidemie fors terug te dringen en dient daarom nog voor het eind van 2017 voor risicogroepen te worden vergoed.
E. De Rijksoverheid moet blijven investeren in gerichte hivbestrijding onder mannen die seks hebben met mannen.
F. De Rijksoverheid dient (verder) te investeren in suïcidebestrijding onder LHBTI’s, gezien de relatief hoge suïcidecijfers in deze groep.
G. Seksueel risicogedrag dient bepalend te zijn voor de vraag of iemand (homo, hetero of bi) bloed mag doneren, niet de vraag met wie men seks heeft.

 

8.

Gender en geslacht

+

++

A. In de Algemene wet gelijke behandeling moet een expliciet verbod op discriminatie van transpersonen en mensen met een intersekseconditie worden opgenomen.
B. De deskundigenverklaring moet worden afgeschaft als vereiste voor wijziging van de officiële geslachtsregistratie.
C. De minimumleeftijd van 16 jaar moet worden afgeschaft als vereiste voor het wijzigen van de officiële geslachtsregistratie.
D. De doktersverklaring en het rechterlijk oordeel moeten worden afgeschaft als vereiste voor wijziging van de geslachtsregistratie van mensen met een intersekseconditie.
E. Officiële geslachtsregistratie door de overheid moet worden afgeschaft.
F. Officiële geslachtsregistratie door de overheid moet worden beperkt.
G. Er moet voor transpersonen een transitieverlof komen in werk en opleiding, vergelijkbaar met zwangerschapsverlof voor vrouwen.
H. Er moet op meer plaatsen in Nederland goede, deskundige zorg zonder wachtlijsten komen voor transpersonen en mensen met een intersekseconditie.
I. De behandeling van alle geslachtskenmerken (borstconstructie, erectieprothesen) dient vanaf 2017 te worden vergoed voor transpersonen en mensen met een intersekseconditie.
J. De Rijksoverheid moet gericht beleid voeren voor transpersonen en mensen met een intersekseconditie, omdat zij te maken krijgen met specifieke vormen van discriminatie.

 

9.

Diverse onderwerpen

+

++

A. De Rijksoverheid moet gericht beleid voeren voor biseksuelen, omdat zij te maken krijgen met specifieke vormen van discriminatie.
B. De Rijksoverheid moet gericht beleid voeren voor lesbische vrouwen, omdat zij te maken krijgen met specifieke vormen van discriminatie.
C. De Rijksoverheid dient regelmatig onderzoek te laten verrichten naar LHBTI-acceptatie.
D. Het is belangrijk dat het kabinet de bestrijding van LHBTI-discriminatie op de werkvloer intensiveert.
E. Het is belangrijk dat het kabinet de bestrijding van LHBTI-discriminatie in de sport intensiveert.
F. Het is belangrijk dat het kabinet LHBTI-acceptatie op de BES-eilanden stimuleert.