VVD

VVD

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

In Nederland heb je de vrijheid om te zijn wie je bent èn wilt zijn. Wij maken geen onderscheid tussen hetero’s, homo’s, biseksuelen en transgenders. Je mag houden van wie je wilt houden. Het is normaal als twee mannen hand in hand lopen. Of twee vrouwen. Die vrijheid neemt niemand ons af. Waar grenzen worden overschreden, mag je van de overheid verwachten dat onze waarden worden beschermd.

Het is daarom bijvoorbeeld goed dat geregeld is dat een docent of langer niet langer van een bijzondere school gestuurd worden omdat hij homoseksueel is. Nu spannen we ons in om de belangen van wensouders en draagmoeders te waarborgen. Nu moet er meer aandacht komen voor LHBTI’ers in het hele onderwijs. Het toestaan van bloeddonaties willen wij bepalen op basis van seksueel risicogedrag in plaats van seksuele geaardheid. Maar het beschermen van onze vrijheid gaat verder dan nieuwe wet- en regelgeving. We moeten optreden wanneer een lesbisch stel uit de buurt weggepest worden. Wij accepteren het niet wanneer mensen die zelf op de vlucht zijn voor geweld in eigen land, zich hier in opvanglocaties schuldig maken aan discriminatie, pesterijen en bedreigingen richting homoseksuelen. De daders moeten apart gezet worden en niet de slachtoffers.

Toelichting op standpunten

Ter toelichting op haar standpunten schrijft deze partij:

Geregeld klinkt de oproep om een verbod op LHBTI-discriminatie toe te voegen aan artikel 1 van de Grondwet. De VVD is tegen elke vorm van discriminatie, maar we zouden geen bepaling willen toevoegen aan artikel 1. Integendeel, er zouden geen verbijzonderingen in artikel 1 moeten staan, ook de huidige niet. “Discriminatie op welke grond dan ook” zou voldoende moeten zijn. Echte emancipatie is niet dat je nog steeds als bijzondere grond voor discriminatieverbod staat genoemd. Echte emancipatie is dat íedereen voor de wet gelijk is en iedereen zich als vanzelfsprekend beschermd weet tegen discriminatie.

Halbe Zijlstra legt bij COC’s Verkiezingsdebat 2017 uit waarom LHBTI’s volgens hem op de VVD moeten stemmen: