Europese Verkiezingen 2019

Het COC legde over acht thema’s stellingen voor aan politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hieronder vind je hun antwoorden. Daarmee kun je zelf bepalen welke partij op LHBTI-gebied het best bij je past. Klik op een partijlogo voor informatie over deze partij en hun regenboogkandidaten.

Alle partijen die in Nederland meedoen aan de Europese verkiezingen mogen meedoen aan Rainbowvote.NU; als de partij van je voorkeur er niet bij staat, is dat omdat die partij geen antwoorden heeft ingezonden.

 

–: zeer mee oneens -: oneens +: eens ++: zeer mee eens

1.

LHBTI-beleid & LHBTI-mensenrechten

+

++

A. Emancipatiebeleid. De Europese Commissie dient een brede en ambitieuze LHBTI-emancipatiestrategie op te stellen en uit te voeren.
B. Dubbele discriminatie aanpakken. De Europese Commissie moet zich in het bijzonder inzetten voor de emancipatie van LHBTI’s die ook te maken hebben met discriminatie op andere gronden, zoals huidskleur, geloof of het doen van sekswerk.
C. Overal een discriminatieverbod. De Europese Commissie moet er voor zorgen dat ook landen als Cyprus, Italië, Oostenrijk, Polen en Portugal een breed wettelijk verbod op LHBTI-discriminatie invoeren.
D. Sancties. De Europese Commissie moet meer sanctiemogelijkheden krijgen om op te treden tegen EU-landen die (LHBTI-) mensenrechten schenden.
E. Subsidies schorsen. De Europese Commissie moet EU-subsidies schorsen aan lidstaten die (LHBTI-) mensenrechten schenden.
F. Optreden bij schending rechtsstaat. De Europese Commissie moet harder optreden tegen landen als Polen en Hongarije, waar de rechtstaat, het maatschappelijk middenveld en LHBTI-mensenrechten onder druk staan.
G. Onderzoek. Het EU-Grondrechtenagentschap moet regelmatig onderzoek blijven doen naar de situatie van LHBTI’s in de EU.

 

–: zeer mee oneens -: oneens +: eens ++: zeer mee eens

2.

Aanpak van geweld, pesten en discriminatie

+

++

A. Zwaarder straffen. De Europese Commissie moet lidstaten verplichten om anti-LHBTI geweld zwaarder te bestraffen, net zoals dat nu al verplicht is bij racistisch geweld.
B. Pesten aanpakken. De Europese Commissie moet een strategie ontwikkelen tegen pesten op school, met bijzondere aandacht voor LHBTI-pesten.
C. Subsidies. De Europese Commissie moet EU-subsidieregelingen voor het bestrijden van LHBTI-discriminatie verruimen.

 

–: zeer mee oneens -: oneens +: eens ++: zeer mee eens

3.

Huwelijk en ouderschap

+

++

A. Erkenning. De Europese Commissie moet regels opstellen over erkenning in alle EU-landen van huwelijken, geregistreerde partnerschappen en ouderschapsrechten van paren van gelijk geslacht die in andere (EU) landen tot stand zijn gekomen.
B. Meeroudergezinnen. EU-regels en beleid dienen zo te worden geformuleerd dat ze ouderschapsrechten van meeroudergezinnen mede omvatten.

 

–: zeer mee oneens -: oneens +: eens ++: zeer mee eens

4.

Asielbeleid

+

++

A. Vluchtelingendeals. Het is onacceptabel als de EU vluchtelingendeals sluit met landen als Egypte, Libië en Tunesië, waar LHBTI’s en andere minderheden worden vervolgd.
B. Asiel bij strafbaarheid. In de Europese asielrichtlijn moet expliciet worden bepaald dat LHBTI-asielzoekers altijd een asielstatus in de EU krijgen als ze vluchten uit landen waar LHBTI’s strafbaar zijn.
C. Bescherming in opvang en procedure. De Europese Commissie moet bevorderen dat nationale asielautoriteiten in opvang en procedure betere bescherming bieden aan LHBTI-asielzoekers.

 

–: zeer mee oneens -: oneens +: eens ++: zeer mee eens

5.

Buitenlandbeleid

+

++

A. Prioriteit. Het wereldwijd bevorderen van LHBTI-mensenrechten moet prioriteit blijven in het EU buitenlandbeleid.
B. Schendingen veroordelen. De Europese Commissie dient schendingen van LHBTI-mensenrechten buiten de EU steeds scherp te veroordelen en binnen internationale fora aan de orde te stellen.
C. Criterium voor toetreding. Eerbiediging van LHBTI-mensenrechten moet een expliciete en absolute voorwaarde zijn voor toetreding van nieuwe lidstaten tot de EU.
D. Associatieovereenkomsten. Wanneer de EU zgn. associatieovereenkomsten sluit met landen buiten de EU, dan moeten daarin bepalingen over de eerbiediging van LHBTI-mensenrechten worden opgenomen en die moeten worden gehandhaafd.
E. Inzet ambassades. De EU LHBTI-richtsnoeren over actieve inzet van EU ambassades en -delegaties voor LHBTI-mensenrechten dienen consequent te worden uitgevoerd.

 

–: zeer mee oneens -: oneens +: eens ++: zeer mee eens

6.

Transgender- en intersekse personen

+

++

A. Discriminatie verbieden. In de Europese non-discriminatieregels moet discriminatie van transgender- en intersekse personen expliciet worden verboden.
B. Optreden tegen onacceptabele eisen geslachtsregistratie. De Europese Commissie moet optreden tegen lidstaten die voor het wijzigen van geslachtsregistratie eisen stellen die de mensenrechten van transgender- en intersekse personen schenden, zoals verplichte sterilisatie of operaties.
C. Erkenning gewijzigde geslachtsregistratie. De Europese Commissie moet zich inzetten voor erkenning in alle EU-landen van een wijziging van de geslachtsregistratie die in een ander (EU) land tot stand is gekomen.
D. Opkomen voor mensenrechten intersekse personen. De Europese Commissie moet bevorderen dat lidstaten geen ‘normaliserende’ operaties bij kinderen meer toestaan en optreden tegen lidstaten die de mensenrechten van intersekse personen schenden.

 

–: zeer mee oneens -: oneens +: eens ++: zeer mee eens

7.

Geslachtsregistratie afschaffen

+

++

A. Verwijderen uit paspoort. De categorie geslacht dient te worden verwijderd van het Europees paspoort en de Europese regels moeten daarvoor worden aangepast.
B. Zelf kiezen. EU-burgers moeten zelf kunnen bepalen of het geslacht op hun paspoort vermeld wordt en de Europese regels moeten daarvoor worden aangepast.
C. Verwijderen van identiteitskaart. De categorie ‘geslacht’ moet worden verwijderd van de Europese identiteitskaart.
D. Gegevens over geslacht niet zomaar verstrekken. Informatie over het geslacht van een persoon mag niet zomaar worden verstrekt; ‘geslacht’ dient daarom in de Europese privacyregels te worden aangemerkt als gevoelig persoonskenmerk.

 

–: zeer mee oneens -: oneens +: eens ++: zeer mee eens

8.

Verantwoordelijkheid Europese politici

+

++

A. Criterium voor benoeming Eurocommissarissen. Inzet vóór LHBTI-emancipatie en tegen discriminatie en schending van de mensenrechten van LHBTI’s dient een hard criterium te zijn voor de benoeming van leden van de Europese Commissie.
B. Committeren aan emancipatiestrategie. Leden van de Europese Commissie dienen zich bij hun benoeming te committeren aan het (binnen hun zittingstermijn) tot stand brengen en uitvoeren van een brede en ambitieuze LHBTI-emancipatiestrategie.
C. Niet in fractie met anti-LHBTI partijen. Het is onacceptabel als partijen in het Europese Parlement zitting nemen in een Europese fractie met partijen die zich discriminerend uitlaten over LHBTI’s en/of die LHBTI-mensenrechtenschendingen goedpraten.