Partij voor de Dieren Europa

Partij voor de Dieren Europa

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:

Helaas nog niet in het EP vertegenwoordigd, daarom enkele nationale voorbeelden:
In het Nederlandse parlement heeft de Partij voor de Dieren altijd consequent gestemd voor de verbetering van de positie van LHBT-personen.
In 2012 ondertekende Marianne Thieme het Roze Stembusakkoord om meer gestalte te geven aan deze standpunten. In het akkoord is onder meer afgesproken dat er een einde komt aan de weigerambtenaar, dat op scholen verplichte voorlichting over homoseksualiteit wordt gegeven, dat de juridische positie van lesbische ouders wordt verbeterd en dat de genderidentiteit van transgenders wordt erkend. Ook werd in het akkoord een oproep gedaan om docenten en leerlingen niet van school te sturen als ze uiting geven aan hun homoseksualiteit. Het is de bedoeling dat deze zaken voor het eind van het jaar geregeld zijn.
Om duidelijk te maken hoe belangrijk de Partij voor de Dieren de emancipatie van en gelijke behandeling LHBt’ers in de samenleving vindt, voeren we in 2013 voor het eerst mee met de Canal Parade!

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:

De Partij voor de Dieren herkent zich als emancipatiebeweging in de strijd van achtergestelde groepen – zoals vrouwen, etnische minderheden, mensen met een beperking en lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT). Het is een taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen te zorgen voor een volwaardige integratie en een gelijke behandeling.
Wij willen dat de Europese Unie staat voor gelijke rechten van alle burgers in haar lidstaten. Discriminatie is onacceptabel, op welke grond dan ook, en daar moet met kracht tegen worden opgetreden.

Europese lidstaten dienen de burgerlijke staat van hun wederzijdse inwoners te erkennen. Dat je getrouwd bent met iemand van hetzelfde geslacht mag in geen enkele lidstaat betekenen dat jij en je partner worden gediscrimineerd.

Handel is nooit belangrijker dan mensenrechten. De Partij voor de Dieren wil dat Europa stopt met beleid dat ten koste gaat van mensen en dieren in andere delen van de wereld. Duurzaamheid, dierenwelzijn, onderwijs, gezondheid, kinderrechten en gelijke behandeling van alle burgers zijn daarbij de speerpunten. De EU zoekt geen afzetmarkten in landen waar de mensenrechten niet veilig zijn. De EU protesteert openlijk en zonder voorbehoud tegen mensenrechtenschendingen in de wereld – ook als het om landen gaat waar zij zaken mee doet. Het inperken van de handel behoort nadrukkelijk tot de instrumenten om de druk op de betreffende landen op te voeren.

Opmerkingen n.a.v. de stellingenlijst:

De Partij voor de Dieren vindt dat de man-vrouw indeling die in onze maatschappij gehanteerd wordt geen recht doet aan de diversiteit die we onder mensen aantreffen. De categorie geslacht zou daarom uit het paspoort moeten worden geschrapt óf uitgebreid met aanvullende opties. Dit zou ook moeten gelden voor andere identificatiedocumenten.

De Partij voor de Dieren is voor Europese samenwerking, maar tegen de huidige, ondemocratische vorm van de Europese Unie. Partij voor de Dieren wil een Europa dat
zowel mensen als dieren de mogelijkheid geeft om een goed leven te hebben. Zo’n Europa bestaat uit zelfstandige landen die democratisch besluiten om grensoverschrijdende onderwerpen gezamenlijk aan te pakken. Die belangrijke waarden delen en afspreken die samen hoog te houden – en elkaar daarmee helpen en elkaar daaraan houden. In zo’n
samenwerking trekken landen zich aan elkaar op om te komen tot een betere samenleving, in harmonie met de leefomgeving. Op veel beleidsterreinen zijn Brusselse bevoegdheden helemaal niet nodig, en kan samenwerking tussen de lidstaten worden verbeterd door de Europese Unie een platformfunctie te geven waarin goede ideeën en ervaringen worden uitgewerkt en gedeeld.