Europese Verkiezingen 2014

Aan alle partijen die deelnemen aan deze verkiezingen op 22 mei 2014 hebben we een aantal stellingen en vragen voorgelegd  over Europese kwesties die voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) van belang zijn. De standpunten van partijen die aan deze oproep gehoor hebben gegeven, vindt u hieronder. Enkele partijen kiezen er voor om niet deel te nemen (o.a. ChristenUnie/SGP) of hebben (nog) geen informatie aangeleverd (o.a. PVV).

REGELGEVING EN BELEID -- - + ++
Brede antidiscriminatierichtlijn:
Onze fractie zal zich actief inzetten voor de spoedige totstandkoming van een brede Europese anti-discriminatierichtlijn die ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit verbiedt.
CDA Europa VVD Europa 50Plus Europa D66 Europa GroenLinks Europa Partij voor de Dieren Europa PvdA Europa SP Europa
LHBT-emancipatiebeleid:
De Europese Commissie moet een breed emancipatiebeleid voor LHBT’s opstellen (een zgn. EU Roadmap), zoals dat al bestaat voor vrouwen en gehandicapten.
VVD Europa CDA Europa 50Plus Europa PvdA Europa D66 Europa GroenLinks Europa Partij voor de Dieren Europa SP Europa
Controleren:
De Europese Commissie moet de naleving van EU antidiscriminatieregelgeving door lidstaten actiever controleren en bij overtredingen een inbreukprocedure starten.
50Plus Europa CDA Europa VVD Europa SP Europa PvdA Europa Partij voor de Dieren Europa GroenLinks Europa D66 Europa
Optreden:
De Europese Commissie moet hard optreden tegen EU-landen die, zoals Litouwen, zogenaamde anti-homopropaganda wetten (willen) invoeren.
SP Europa 50Plus Europa CDA Europa D66 Europa GroenLinks Europa Partij voor de Dieren Europa PvdA Europa VVD Europa
Meer instrumenten:
De Europese Commissie moet meer instrumenten krijgen om op te treden tegen lidstaten die hun verplichtingen op het gebied van (LHBT-) mensenrechten niet nakomen.
CDA Europa SP Europa Partij voor de Dieren Europa 50Plus Europa D66 Europa GroenLinks Europa PvdA Europa VVD Europa
Geen EU-taak:
Het is niet aan de EU om gelijke rechten voor- en emancipatie van LHBT’s te bevorderen.
50Plus Europa D66 Europa GroenLinks Europa SP Europa PvdA Europa Partij voor de Dieren Europa CDA Europa VVD Europa
HUWELIJK EN OUDERSCHAP -- - + ++
Erkenning in EU:
Onze fractie zal zich inzetten voor erkenning in alle EU-landen van huwelijken, geregistreerde partnerschappen en ouderschapsrechten van paren van gelijk geslacht die in andere (EU) landen tot stand zijn gekomen.
50Plus Europa CDA Europa D66 Europa GroenLinks Europa VVD Europa SP Europa PvdA Europa Partij voor de Dieren Europa
Vrij verkeer:
Onze fractie zal zich inzetten voor vrij verkeer van personen en eerbiediging van ‘family life’ voor LHBT-personen en hun kinderen.
CDA Europa 50Plus Europa D66 Europa VVD Europa SP Europa PvdA Europa Partij voor de Dieren Europa GroenLinks Europa
BUITENLAND EN ASIEL -- - + ++
Aan de orde bij toetreding:
In de dialoog met toetredingslanden moet de Europese Unie steeds expliciet de situatie van LHBT’s aan de orde stellen.
CDA Europa 50Plus Europa D66 Europa GroenLinks Europa VVD Europa SP Europa PvdA Europa Partij voor de Dieren Europa
Criterium bij toetreding:
Aan kandidaat lidstaten dienen criteria te worden gesteld m.b.t. non-discriminatie van LHBT’s.
50Plus Europa CDA Europa VVD Europa SP Europa PvdA Europa Partij voor de Dieren Europa GroenLinks Europa D66 Europa
Voorwaarde voor toetreding:
Het voldoen aan eisen op het gebied van non-discriminatie van LHBT’s is een absolute voorwaarde voor toetreding tot de EU.
CDA Europa 50Plus Europa VVD Europa SP Europa PvdA Europa Partij voor de Dieren Europa GroenLinks Europa D66 Europa
Prioriteit buitenlandbeleid:
Het wereldwijd bevorderen van LHBT-rechten moet prioriteit blijven in het EU buitenlandbeleid.
CDA Europa VVD Europa SP Europa PvdA Europa Partij voor de Dieren Europa GroenLinks Europa D66 Europa 50Plus Europa
Veroordelen:
De EU dient schendingen van LHBT-mensenrechten buiten de EU steeds scherp en consequent te veroordelen en binnen internationale fora aan de orde te stellen.
50Plus Europa CDA Europa D66 Europa GroenLinks Europa VVD Europa SP Europa PvdA Europa Partij voor de Dieren Europa
Associatieovereenkomsten:
Wanneer de EU zgn. associatieovereenkomsten aangaat met landen buiten de EU, dan dienen daarin bepalingen m.b.t. non-discriminatie van LHBT’s te worden opgenomen.
50Plus Europa CDA Europa VVD Europa SP Europa PvdA Europa Partij voor de Dieren Europa GroenLinks Europa D66 Europa
Controleren asielrichtlijn:
De Europese Commissie moet beter controleren of EU lidstaten de nieuwe asielrichtlijn op het punt van seksuele gerichtheid en/of genderidentiteit goed uitvoeren, en optreden bij overtredingen.
VVD Europa CDA Europa Partij voor de Dieren Europa PvdA Europa 50Plus Europa D66 Europa GroenLinks Europa SP Europa
Asiel bij strafbaarheid:
In de Europese asielrichtlijn moet worden bepaald dat LHBT-asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, altijd een asielstatus dienen te krijgen.
CDA Europa VVD Europa D66 Europa PvdA Europa SP Europa 50Plus Europa GroenLinks Europa Partij voor de Dieren Europa
Training asielautoriteiten:
De Europese Commissie moet er op toezien dat EU lidstaten zorgen voor adequate training van hun asielautoriteiten op het gebied van seksuele gerichtheid en genderidentiteit, overeenkomstig de richtlijn asielprocedure.
VVD Europa CDA Europa D66 Europa 50Plus Europa PvdA Europa Partij voor de Dieren Europa GroenLinks Europa SP Europa
TRANSGENDERS -- - + ++
Discriminatieverbod:
In de Europese antidiscriminatieregels dient een verbod op discriminatie wegens genderidentiteit en –expressie te worden opgenomen.
VVD Europa 50Plus Europa CDA Europa D66 Europa GroenLinks Europa SP Europa PvdA Europa Partij voor de Dieren Europa
Inzet voor transgenders:
De EU moet zich inzetten voor een betere situatie voor transgenders in de lidstaten. Er moet bijvoorbeeld een einde komen aan mensonterende eisen op het gebied van medische behandeling, sterilisatie en echtscheiding.
SP Europa 50Plus Europa CDA Europa D66 Europa GroenLinks Europa VVD Europa PvdA Europa Partij voor de Dieren Europa
Depathologisering:
Mijn fractie zal zich inzetten voor depathologisering van genderidentiteit.
50Plus Europa CDA Europa PvdA Europa SP Europa D66 Europa VVD Europa Partij voor de Dieren Europa GroenLinks Europa
Geslacht uit paspoort:
De categorie geslacht dient te worden verwijderd uit het Europees paspoort.
CDA Europa 50Plus Europa D66 Europa VVD Europa SP Europa PvdA Europa GroenLinks Europa Partij voor de Dieren Europa
GEWELD EN DISCRIMINATIE -- - + ++
Hardere inzet:
De Europese Unie moet zich harder inzetten om geweld tegen LHBT’s te bestrijden. Hierover dient expliciete EU regelgeving te worden opgesteld.
CDA Europa SP Europa VVD Europa 50Plus Europa Partij voor de Dieren Europa D66 Europa GroenLinks Europa PvdA Europa
Onderzoek:
Het EU-Grondrechtenagentschap moet haar onderzoek naar de stand van LHBT-discriminatie in Europa elke vijf jaar herhalen.
VVD Europa 50Plus Europa CDA Europa SP Europa PvdA Europa Partij voor de Dieren Europa D66 Europa GroenLinks Europa
Subisidie handhaven:
Huidige EU-subsidieregelingen voor bestrijding van LHBT-discriminatie dienen te worden >gehandhaafd<.
SP Europa CDA Europa PvdA Europa VVD Europa
Subisidie uitbreiden:
EU-subsidieregelingen voor bestrijding van LHBT-discriminatie dienen te worden >uitgebreid<.
CDA Europa VVD Europa SP Europa D66 Europa Partij voor de Dieren Europa PvdA Europa 50Plus Europa GroenLinks Europa
Programma tegen pesten:
De EU moet programma’s ondersteunen tegen LHBT-pesten in het onderwijs nu 91 procent van LHBT’s in Europa aangeeft op school negatief gedrag te hebben ervaren.
SP Europa CDA Europa VVD Europa 50Plus Europa D66 Europa Partij voor de Dieren Europa PvdA Europa GroenLinks Europa
Gezondheidszorg:
De gezondheidszorg heeft onvoldoende oog voor de specifieke gezondheidsproblemen van LHBT’s. De EU moet lidstaten stimuleren om discriminatie en ongelijkheid in de gezondheidszorg aan te pakken en daarvoor financiële ondersteuning bieden.
CDA Europa 50Plus Europa VVD Europa SP Europa D66 Europa Partij voor de Dieren Europa PvdA Europa GroenLinks Europa
EUROPESE COMMISSIE -- - + ++
Criterium voor lidmaatschap:
Een actieve inzet voor LHBT-emancipatie is voor onze fractie een criterium bij de benoeming van leden van de Europese Commissie.
CDA Europa Partij voor de Dieren Europa PvdA Europa 50Plus Europa SP Europa D66 Europa GroenLinks Europa VVD Europa
Committeren aan LHBT-beleid:
Leden van de Europese Commissie dienen zich bij hun benoeming te committeren aan het (binnen hun zittingstermijn) tot stand brengen van een Europees LHBT-beleid (zgn. EU Roadmap).
CDA Europa D66 Europa Partij voor de Dieren Europa SP Europa 50Plus Europa VVD Europa PvdA Europa GroenLinks Europa