Standpunten 2023

COC legde stellingen voor aan politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 over tien lhbti+emancipatiethema’s. Hieronder vind je hun antwoorden. Daarmee kun je zelf bepalen welke partij op lhbti+gebied het best bij je past.

VVD

D66

PVV

CDA

GroenLinks|Pvda

SP

Partij voor de Dieren

ChristenUnie

Forum voor Democratie

BoerBurger-Beweging

Denk

SGP

Belang van Nederland

Volt

Bij1

JA21

50PLUS

NSC

LET OP: Alle partijen met minstens 1 zetel in de Kamer en/of in de opiniepeilingen zijn uitgenodigd om mee te doen.

De volgende partijen zijn wel uitgenodigd om mee te doen, maar hebben (nog) geen antwoorden ingestuurd: 50PLUS, BoerBurgerBeweging, ChristenUnie, DENK, Forum voor Democratie,  BVNL, JA21, PVV en SGP.

De volgende partij(en) hebben aangegeven niet te reageren op onze stellingen: Nieuw Sociaal Contract.

– – : zeer mee oneens

– : oneens

+ : eens

++ : zeer mee eens

1

ALGEMEEN

– –

+

++

A

Ambitieus beleid.

Het kabinet moet een ambitieus lhbti+emancipatiebeleid voeren om gelijke rechten en sociale acceptatie te bevorderen.

B

Tegen discriminatie.

Elke vorm van discriminatie dient te worden aangepakt, of het nu is wegens seksuele oriëntatie, geslachtskenmerken, genderidentiteit, genderexpressie, geslacht, huidskleur, handicap, godsdienst, levensovertuiging of welke grond dan ook.

C

Intersectionaliteit.

In het emancipatiebeleid moet er bijzondere aandacht zijn voor mensen die te maken hebben met een combinatie van non-discriminatiegronden (intersectionaliteit), bijvoorbeeld vanweg hun huidskleur en genderidentiteit.

D

Voorop in Europa.

Nederland moet in de komende kabinetsperiode stijgen van de veertiende naar de eerste plaats op de ILGA-Europe ranglijst van landen waar lhbti+mensenrechten goed geregeld zijn.

E

Breed beleid.

In het lhbti+emancipatiebeleid dient er onder meer aandacht te zijn voor acceptatie op de werkvloer, in de sport en de zorg.

F

Diverse groepen.

In het lhbti+emancipatiebeleid en wetgeving dient er, behalve voor lesbische, homoseksuele, transgender en intersekse mensen, nadrukkelijk ook aandacht te zijn voor bi+, queer, non-binaire en aseksuele personen.

 
G

Regeerakkoord.

In het regeerakkoord hoort een passage over bevorderen van lhbti+emancipatie.

 
H

Minister.

Lhbti+emancipatie hoort in de portefeuille van een minister, niet van een staatssecretaris.

I

Budget.

Het lhbti+emancipatiebudget van de Rijksoverheid dient te worden verhoogd om lhbti+emancipatie beter te bevorderen.

J

Gemeenten en provincies.

De Rijksoverheid dient gemeenten en provincies met Regenbooggemeentebeleid te stimuleren om lhbti+emancipatiebeleid te voeren.

2

VEILIGHEID

– –

+

++

A

Geweld aanpakken.

De Rijksoverheid moet meer doen om discriminatie en geweld tegen lhbti+personen aan te pakken.

B

Zwaarder straffen.

In de wet moet worden vastgelegd dat delicten met een discriminatie aspect zwaarder worden bestraft (zgn. hate crime wetgeving).

C

Wet verduidelijken.

In het Wetboek van Strafrecht en de Algemene wet gelijke behandeling moet worden verduidelijkt dat discriminatie van alle lhbti+personen verboden en strafbaar is.

D

Discriminatierechercheurs aanstellen.

Bij de politie moeten veel meer dan de huidige vier discriminatierechercheurs worden aangesteld om discriminatiezaken tot op de bodem uit te zoeken.

E

Aandacht op de politieacademie.

Op politieacademies en in bijscholing voor de politie moet de adequate aanpak van discriminatie een verplicht onderdeel van het curriculum worden.

F

Middelen voor Roze in Blauw.

De agenten van Roze in Blauw moeten meer tijd en geld krijgen om de lhbti+gemeenschap optimaal te kunnen ondersteunen en discriminatie aan te pakken.

G

Internetdiscriminatie aanpakken.

De Rijksoverheid moet meer doen om haat en discriminatie op internet en de sociale media aan te pakken.

H

Seksueel geweld aanpakken.

De Rijksoverheid meer doen om seksueel geweld, seksuele intimidatie en geweld in afhankelijkheidsrelaties jegens lhbti+personen aan te pakken.

I

Spreekkoren stoppen.

De Rijksoverheid moet bevorderen dat sportwedstrijden bij discriminerende spreekkoren consequent worden stilgelegd en indien nodig gestaakt.

J

Prestatieafspraken maken.

Justitie, OM, politie en gemeenten moeten prestatieafspraken maken over de aanpak van discriminatie van lhbti+personen en andere minderheidsgroepen.

 
K

Preventie.

Bij de aanpak van geweld tegen lhbti+personen dient er meer nadruk te liggen op preventie dan op harder straffen.

L

Mannenontmoetingsplaatsen.

De overheid dient te erkennen dat mannenontmoetingsplaatsen (MOP’s) voorzien in een behoefte en moet een evenwichtig beleid voeren, gericht op zowel de veiligheid van gebruikers als op beperking van eventuele overlast voor de omgeving.

3

JONGEREN & SCHOOL

– –

+

++

A

Acceptatie bevorderen.

De Rijksoverheid moet meer doen om lhbti+acceptatie op school te bevorderen.

B

Niet afwijzen.

Er moet een einde komen aan afwijzing van lhbti+personen door scholen, of het nou is in lesmethoden, identiteitsverklaringen of op welke manier dan ook.

C

Respect als norm.

De kerndoelen en andere regels voor het onderwijs moeten zo worden aangescherpt dat acceptatie en respect voor eenieder de norm wordt, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook.

D

Onderwijsinspectie versterken.

De Onderwijsinspectie dient meer mogelijkheden te krijgen om in te grijpen als scholen niets of weinig doen om acceptatie en respect voor lhbti+personen te bevorderen of lhbti+personen afwijzen.

E

Aandacht op docentenopleidingen.

Vaardigheden om acceptatie en respect voor lhbti+personen te bevorderen moeten op alle docentenacademies een verplicht onderdeel van het curriculum worden.

F

Onderwijsvrijheid herzien.

De onderwijsvrijheid (artikel 23 Grondwet) moet worden herzien om te zorgen dat iedereen op school zichzelf kan zijn.

G

Acceptatieplicht invoeren.

Scholen in het bijzonder onderwijs moeten alle leerlingen toelaten, ongeacht bijv. hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

H

Toiletten voor iedereen.

Scholen moeten naast eventuele mannen- en vrouwentoiletten ook toiletten hebben waar iedereen gebruik van mag maken.

I

Investeren.

De Rijksoverheid moet financieel investeren in initiatieven als Paarse Vrijdag en de GSA’s (Gender & Sexuality Alliances), om acceptatie en respect op school verder te bevorderen.

4

INTERNATIONAAL & ASIEL

– –

+

++

A

Topprioriteit.

Het bevorderen van lhbti+mensenrechten dient topprioriteit te blijven in het Nederlands mensenrechtenbeleid en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

B

Steun.

De steun van de Nederlandse regering voor buitenlandse lhbti+organisaties moet worden voortgezet en het budget daarvoor moet tenminste gelijk te blijven.

C

Centraal- en Oost-Europa.

Het kabinet dient te investeren in steun aan de lhbti+beweging in Centraal- en Oost-Europa.

D

Hongarije en Polen.

De EU moet sancties opleggen aan landen als Hongarije en Polen, zolang zij de mensenrechten van lhbti+personen met voeten treden en de rechtsstaat uithollen.

E

Noodhulp.

Het kabinet dient te bevorderen dat noodhulp aan ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld bij natuurrampen en conflicten, ook kwetsbare groepen zoals lhbti+personen bereikt.

F

Ruimhartiger asielbeleid.

Nederland moet een ruimhartiger asielbeleid voeren voor lhbti+asielzoekers die in eigen land wegens hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken worden vervolgd.

G

Asiel bij strafbaarheid.

Lhbti+asielzoekers uit landen waar lhbti+personen strafbaar zijn, moeten in beginsel altijd asiel krijgen in Nederland.

H

Zelfidentificatie.

Zelfidentificatie dient leidend te zijn bij beoordeling van de vraag of een asielzoeker lhbti+ is.

I

Geen stereotypen.

Er moet een einde komen aan het afwijzen van lhbti+asielzoekers op basis van ondeugdelijke stereotypen, zoals het ontbreken van zogenaamde ‘processen van bewustwording en zelfacceptatie’.

J

Transgender personen.

In ambtsberichten moet meer en betere landeninformatie worden verzameld over de situatie van transgender, intersekse en aseksuele personen.

K

Iran.

Lhbti+vluchtelingen uit Iran dienen in beginsel altijd asiel te krijgen in Nederland, aangezien ze in dat land volgens mensenrechtenorganisaties systematisch worden vervolgd.

L

Veilige opvang.

Lhbti+asielzoekers die onveiligheid ervaren in opvanglocaties, moeten, indien zij dat wensen, terecht kunnen in aparte, veilige opvangvoorzieningen (kamers, vleugels, locaties, etc.).

5

GENDERIDENTITEIT, GENDEREXPRESSIE EN GESLACHTSVERMELDING

– –

+

++

A

Eenvoudiger wijzigen geslachtsvermelding.

De procedure voor wijziging van de officiële geslachtsvermelding voor transgender personen moet worden vereenvoudigd, overeenkomstig het wetsvoorstel van de regering uit 2021.

B

Onder de 16.

Wijziging van de officiële geslachtsvermelding moet op eenvoudige wijze, zonder tussenkomst van de rechter, mogelijk worden voor mensen onder de 16 jaar.

C

Nieuwe geboorte akte.

Eenieder moet de mogelijkheid krijgen om een nieuwe geboorteakte te laten inschrijven met daarop de juiste geslachtsvermelding.

D

X in paspoort.

Eenieder moet de mogelijkheid krijgen om, zonder tussenkomst van de rechter, de geslachtsvermelding in officiële documenten zoals het paspoort te laten doorhalen met een ‘X’.

E

Geslachtsregistratie afschaffen.

Officiële geslachtsregistratie door de overheid moet worden afgeschaft.

F

Geslachtsregistratie beperken.

Onnodige officiële geslachtsregistratie door de overheid moet zoveel mogelijk worden beperkt.

G

Emancipatiebeleid.

De Rijksoverheid dient een inclusief beleid te voeren om de emancipatie van transgender personen te bevorderen.

H

Einde aan de wachtlijsten.

De Rijksoverheid moet bevorderen dat er een einde komt aan de huidige, jarenlange wachtenlijsten voor zorg voor transgender personen.

I

Geïnformeerde besluitvorming.

Geïnformeerde besluitvorming (i.p.v. psychologische diagnostiek) moet de basis worden voor toegang tot medische behandelingen voor transgender personen van 16 jaar en ouder.

J

Vergoeding behandelingen.

Alle individueel noodzakelijke behandelingen van geslachtskenmerken voor transgender- en intersekse personen moeten worden vergoed.

K

Transitieverlof.

Om een soepele transitie te bevorderen en arbeidsmarktdiscriminatie van trans personen tegen te gaan, moeten transgender werknemers een wettelijk recht krijgen op transitieverlof, dat qua vorm vergelijkbaar is met zwangerschapsverlof.

6

KLEUR, CULTUUR & GELOOF

– –

+

++

A

Emancipatie bevorderen.

Het is belangrijk dat de Rijksoverheid zich blijft inzetten tegen discriminatie en voor emancipatie van lhbti+personen van kleur en met een bi-culturele en/of religieuze achtergrond.

B

Ondersteuning.

De Rijksoverheid moet financiële steun blijven bieden aan emancipatie-initiatieven voor lhbti+personen van kleur en met een bi-culturele of religieuze achtergrond.

C

Caribisch Nederland.

Emancipatiebeleid en wetgeving om de mensenrechten van lhbti+personen te bevorderen dienen ook te gelden in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba).

D

Haatpredikers.

Buitenlandse predikers die aanzetten tot haat jegens lhbti+personen of andere groepen, dient de toegang tot Nederland te worden ontzegd.

7

INTERSEKSE PERSONEN

– –

+

++

A

Wettelijke bescherming intersekse kinderen.

Er moet een wettelijke regeling komen die medisch niet-noodzakelijke behandelingen van intersekse kinderen zonder hun uitdrukkelijke en goed geïnformeerde toestemming verbiedt.

B

Emancipatiebeleid.

De Rijksoverheid dient een inclusief beleid te voeren om de emancipatie van intersekse personen te bevorderen.

8

REGENBOOGGEZINNEN

– –

+

++

A

Meerouderschapswet.

Er moet snel een goede wet komen voor meerouderschap en meeroudergezag, overeenkomstig het advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

B

Draagmoederschap.

Er moet draagmoederschapswet komen, in lijn met het voorstel van de regering en het advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

C

KID blijvend vergoeden.

Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad (KID) moet blijvend worden vergoed voor vrouwenparen, single vrouwen en voor vrouwen met een partner die bij de geboorte als vrouw geregistreerd stond.

D

IVF-draagmoederschap vergoeden.

IVF-draagmoederschap moet ook vergoed worden voor bijvoorbeeld mannenparen en trans personen die geen vrucht kunnen dragen door het ontbreken van een baarmoeder.

E

Geslachtsneutraal.

Het familierecht moet zoveel mogelijk geslachtsneutraal worden geformuleerd.

F

Erven.

Het is goed als mensen de mogelijkheid krijgen om zelf iemand aan te wijzen (bijvoorbeeld een goede vriend) die tegen het lage belastingtarief van hen erft.

9

GEZONDEHEIDSZORG

– –

+

++

A

Verbod ‘conversiehandelingen’.

Er moet een wettelijk verbod komen op zogenaamde ‘conversiehandelingen’ waarmee gepoogd wordt de seksuele oriëntatie of genderidentiteit van mensen te veranderen.

B

PrEP.

Hiv-preventiepil PrEP en bijbehorende zorg moeten laagdrempelig worden verstrekt aan mensen die zich tegen hiv willen beschermen.

C

Daklozenopvang.

Er moet snel specifieke en veilige crisisopvang komen voor dak- en thuisloze lhbti+personen, in het bijzonder voor jongeren onder de 18 jaar.

D

Bloeddonatie.

Niet de vraag met wie je seks hebt, maar of je veilige seks hebt moet bepalend zijn voor de vraag of je bloed of plasma mag doneren.

E

Suïcidepreventie.

Suïcidepreventieprogramma’s gericht op lhbti+personen moeten worden voortgezet.

F

Soa-tests.

Iedereen in Nederland moet zich laagdrempelig, kosteloos en zonder lange wachttijden kunnen laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).

G

Diversiteit in de zorg.

In praktijk, onderzoek, beleid en kwaliteitskaders voor de zorg dient er meer aandacht te komen voor gezondheidsverschillen die kunnen samenhangen met bijvoorbeeld sekse, gender en seksuele oriëntatie.

H

Ouderen steunen.

De steun van de Rijksoverheid voor lhbti+ouderen dient ten minste te worden gehandhaafd.

I

Mensen met een beperking steunen.

De steun van de Rijksoverheid voor lhbti+mensen met een beperking dient ten minste te worden gehandhaafd.

J

Zorgopleidingen.

Aandacht voor diversiteit en lhbti+vriendelijkheid moet worden opgenomen in het curriculum van (ouderen- en jeugd-) zorg- en welzijnsopleidingen.

K

Criterium voor de zorg.

Aandacht voor diversiteit en lhbti+vriendelijkheid dient als toetsingscriterium worden toegevoegd aan de algemene kwaliteitseisen voor zorginstellingen.

10

KENNIS & ONDERZOEK

– –

+

++

A

Periodiek onderzoek.

Het tweejaarlijkse onderzoek naar de houding tegenover- en leefsituatie van lhbti+personen in Nederland moet worden voortgezet.

B

Kenniscentrum.

De steun van de Rijksoverheid voor Movisie, het kenniscentrum voor o.a. lokaal lhbti+beleid, dient te worden voortgezet.

C

IHLIA.

De steun van de Rijksoverheid voor IHLIA LGBT Heritage, het archief, documentatiecentrum en geheugen van de Nederlandse lhbti+gemeenschap, dient te worden voortgezet.

D

Museum.

Initiatieven om te komen tot een museum over de regenbooggemeenschap verdienen (ook financiële) steun van de Rijksoverheid.