Noord-Holland

Noord-Holland

Hieronder vind je LHBTI+ standpunten van partijen die deelnemen aan de Statenverkiezingen in deze provincie. Staat je partij er niet bij? Dan heeft deze partij (nog) geen antwoorden ingestuurd. Scrol naar beneden voor verklaring van de logos.

 

–: zeer mee oneens -: oneens +: eens ++: zeer mee eens

1.

Belang van provinciaal LHBTI+ emancipatiebeleid

+

++

A. Diverse en inclusieve provincie. Het provinciebestuur dient zich in te zetten voor een diverse en inclusieve provincie waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, geslachtskenmerken, genderidentiteit, -expressie, geslacht, huidskleur, achtergrond, handicap, godsdienst, levensovertuiging of welke grond dan ook.
B. Taak van provincie. Het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTI+ personen is (ook) een taak van de provincie.
C. Collegeprogramma. In het collegeprogramma van de Gedeputeerde Staten horen afspraken te worden opgenomen over LHBTI+ beleid.
D. Verantwoordelijkheid. Één van de leden van het college van Gedeputeerde Staten dient (ook) verantwoordelijk te zijn voor LHBTI+ beleid.
E. Regenboogprovincie. De provincie moet een ‘regenboogprovincie’ blijven en daaraan vormgeven met LHBTI+ beleid, een budget, ambtelijke formatie en concrete acties.
F. Gemeenten stimuleren. De provincie dient te stimuleren dat alle gemeenten een actief LHBTI+ beleid voeren, dat (kleinere) gemeenten op dit gebied samenwerken en dat gemeenten een regenbooggemeente worden.
G. Kleinere gemeenten. De provincie dient te bevorderen dat ook kleinere gemeenten LHBTI+ beleid voeren en moet daartoe de Rijksgelden voor regenbooggemeenten aanvullen.
H. Kennisuitwisseling. De provincie dient kennisuitwisseling op het gebied van LHBTI+ beleid tussen gemeentelijke ambtenaren en politici te stimuleren.
I. LHBTI+ organisaties steunen. De provincie dient regionale (LHBTI+) organisaties te ondersteunen bij het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTI+ personen.
J. Zichtbaarheid. De provincie dient de zichtbaarheid van LHBTI+ te bevorderen, bijvoorbeeld met foto’s van LHBTI+ personen in provinciaal informatiemateriaal en door het op relevante momenten hijsen van de (progress) regenboogvlag of andere gemeenschapsvlaggen.
K. Uitgesproken. Gedeputeerden en Statenleden dienen zich waar dat relevant is uit te spreken voor LHBTI+ acceptatie.
L. Vrijwilligersinfrastructuur. De provincie dient te bevorderen dat er een vrijwilligersinfrastructuur bestaat op het gebied van LHBTI+ acceptatie.
M. Aanbesteding & subsidies. De provincie dient in haar aanbestedingsbeleid en bij subsidieverstrekking nadrukkelijk aandacht te besteden aan (LHBTI+) diversiteitsbeleid van de uitvoerder/subsidieontvanger.

 

2.

Potentieel kwetsbare groepen & zorg

+

++

A. Scholen en jongerenactiviteiten. De provincie dient regionale LHBTI+ organisaties te ondersteunen voor het bevorderen van LHBTI+ acceptatie op scholen.
B. Dak- en thuislozenopvang. De provincie dient te bevorderen dat er in de regio veilige opvang is voor dak- en thuisloze LHBTI+ jongeren.
C. Steunen activiteiten. De provincie dient regionale (LHBTI+) organisaties te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor potentieel kwetsbare groepen zoals bi+, transgender en intersekse personen, LHBTI+ jongeren en ouderen, LHBTI+ personen van kleur en mensen die te maken hebben met intersectionele discriminatie.
D. Zorg en ouderen. De provincie dient (ouderen)zorginstellingen aan te spreken op het leveren van LHBTI+ vriendelijke zorg en te bevorderen dat ze beschikken over een Roze Loper keurmerk.
E. Verminking intersekse personen. De provincie moet niet samenwerken met instellingen die genitale verminking van intersekse personen en vrouwen uitvoeren of verdedigen.

3.

Veiligheid

+

++

A. Gemeenten stimuleren. De provincie dient gemeenten te stimuleren om de veiligheid van LHBTI+ personen te bevorderen en discriminerend geweld aan te pakken.
B. Discriminatieoverleg ondersteunen. De provincie dient regionale LHBTI+ organisaties en antidiscriminatiebureaus te ondersteunen voor deskundige deelname aan het regionaal discriminatieoverleg.
C. Mannenontmoetingsplaatsen. De provincie moet een plan opstellen om mannenontmoetingsplaatsen (bijv. bij parkeerplaatsen langs provinciale wegen) te reguleren, de veiligheid van bezoekers te garanderen en eventuele overlast te beperken.

4.

Cultuur & Sport

+

++

A. Cultuur & media. In het kader van diversiteit dient er in het provinciale cultuur- en mediabeleid ook aandacht te zijn voor LHBTI+ personen.
B. Evenementen. De provincie dient regionale LHBTI+ evenementen zoals Roze Zaterdag te ondersteunen en gedeputeerden dienen bij dergelijke evenementen zichtbaar aanwezig te zijn.
C. Sport. De provincie dient LHBTI+ acceptatie in de sport te bevorderen, bijvoorbeeld met voorwaarden bij sportsubsidies, opdat het provinciale sportaanbod voor iedereen toegankelijk is.

5.

Werk en voorbeeldrol

+

++

A. Werkgelegenheid. Bij het bevorderen van werkgelegenheid dient de provincie nadrukkelijk aandacht te besteden aan groepen die relatief vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zoals transgender personen.
B. Provinciale werkvloer. De provincie dient diversiteit, zichtbaarheid en acceptatie op de eigen werkvloer en in het eigen beleid te bevorderen, bijvoorbeeld door de Verklaring van Amsterdam, de Verklaring van Dordrecht, de Nederlandse Intersekseverklaring of het Charter Diversiteit te tekenen en uit te voeren.
C. Transitieverlof. De provincie dient werknemers de mogelijkheid van transitieverlof te bieden.
D. Genderinclusieve toiletten. In provinciale voorzieningen dienen genderinclusieve toiletten aanwezig te zijn, die door een ieder, ongeachte genderidentiteit of –expressie, gebruikt mogen worden.
E. Genderinclusief aanspreken. Het is belangrijk dat de provincie inwoners waar mogelijk genderinclusief aanspreekt, bijvoorbeeld als ‘beste inwoner’ i.p.v. ‘mevrouw’ of ‘meneer’.  
F. Geslacht. Op provinciale formulieren dient zo min mogelijk naar geslacht te worden gevraagd.

Klik op een partijlogo voor informatie over deze partij en hun regenboogkandidaten.