Posts Tagged ‘roze stembusakkoord’

Roze Stembusakkoord in Den Haag

dinsdag, februari 13th, 2018

Acht partijen in de Haagse gemeenteraad sloten gisteren een Roze Stembusakkoord. Daarin beloven de partijen zich in te zetten voor LHBTI’s. Het akkoord kwam tot stand met medewerking van COC Haaglanden, dat op 15 maart in Den Haag een Roze Raadsdebat organiseert. Daar tekenen de partijen het stembusakkoord.

Het stembusakkoord werd gesloten door CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en VVD. De inzet van de acht partijen is ‘een stad waarin het een vanzelfsprekend recht is dat je kunt zijn wie je bent’.

De acht partijen beloven zich in te zetten voor:

 • betere registratie van anti-LHBTI-geweld
 • betere voorlichting over seksuele en genderdiversiteit op scholen
 • speciale aandacht voor vluchtelingen
 • ontmoetingsplekken voor bi-culturele jongeren

Het Roze Stembusakkoord wordt op 15 maart ondertekent tijdens het COC’s Roze Raadsdebat. Voor meer informatie over dit debat en andere verkiezingsactiviteiten van COC Haaglanden – check Facebook-evenementen.

[Bron: COC Haaglanden – Foto regenboogvlaggen: COC NL]

 

 

 

 

 

COC Amsterdam roept op tot Regenboog Stembusakkoord

woensdag, januari 31st, 2018

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen roept COC Amsterdam en omstreken de politiek op tot actie, te beginnen met het afsluiten van een Regenboog Stembusakkoord.

Als voorzet publiceert COC Amsterdam vandaag haar Maatschappelijke Agenda 2018-2022 waarin brede diversiteit en wederzijds respect centraal staan. COC Amsterdam draagt vanuit haar LHBTIQ+ perspectief bij aan het tegengaan van discriminatie en uitsluiting.

Naast brede diversiteit en wederzijds respect pleit COC Amsterdam voor een betere ondersteuning van vrijwilligers organisaties in het bij elkaar brengen en verbinden van groepen en individuen. Daarbij blijft het essentieel dat de overheid zich inzet zodat LHBTIQ+’s zich net als iedereen veilig over straat kunnen bewegen. De aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorginstellingen en op scholen is nog te afhankelijk van vrijwillige inzet en goede wil. COC Amsterdam pleit ervoor deze aandacht beter in de operationele activiteiten van deze instellingen te verankeren.

Vanuit de activiteiten van COC Amsterdam blijkt verder dat zorg- & welzijnsorganisaties soms onvoldoende tegemoet kunnen komen aan specifieke behoeften van LHBTIQ+ personen. Training van medewerkers en een betere aansluiting tussen welzijnswerk en zorg-professionals zijn hier belangrijke aandachtspunten.

Als laatste, er is een groeiende behoefte aan ondersteuning bij zelfbeschikking en empowerment van verschillende groepen en initiatieven. COC Amsterdam bepleit het ontwikkelen van een integrale visie waarmee deze initiatieven effectief ondersteund kunnen gaan worden.

“Met deze agenda zetten we in op het slaan van bruggen met verschillende emancipatiebewegingen om samen discriminatie en uitsluiting effectief terug te dringen”, zegt voorzitter Peter de Ruijter van COC Amsterdam. “Ook binnen de LHBTIQ+ gemeenschappen zelf is op dit vlak werk te doen. We hopen met onze maatschappelijke agenda 2018-2022 ook inspiratie te geven voor een nieuw regenboog stembusakkoord voor de komende raadsperiode.”

Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 tekenden CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Red Amsterdam, SP, Trots en VVD een Roze Stembusakkoord met COC Amsterdam.

[Bron: COC Amsterdam – Foto Stembiljet met rood potlood: CC-J.M. Luijt]

 

 

 

Lijsttrekkers tekenen stembusakkoord met het COC

dinsdag, maart 7th, 2017

Lijsttrekkers en vertegenwoordigers van acht politieke partijen* tekenden op dinsdagmiddag 7 maart een stembusakkoord met het COC. In dit Regenboog Stembusakkoord doen de partijen acht beloften over LHBTI-emancipatie voor de komende kabinetsperiode.

Het Regenboog Stembusakkoord werd dinsdagmiddag getekend door Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Léonie Sazias (50PLUS), Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Sylvana Simons (Artikel 1).

CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en DENK werden ook uitgenodigd om het akkoord te tekenen, maar gaven aan die uitnodiging geen gehoor. Het Regenboog Stembusakkoord is de opvolger van COC’s Roze Stembusakkoord uit 2012, met vijf beloften over LHBTI-wetgeving die inmiddels allemaal zijn ingelost.

In COC’s Regenboog Stembusakkoord 2017 staan de volgende acht beloften aan de LHBTI gemeenschap:

 1. Artikel 1 van de Grondwet wordt gewijzigd
 2. Er komt een meerouderschapswet
 3. Het discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht blijft in stand
 4. Er komt een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen
 5. Geslachtsregistratie door de overheid wordt zoveel mogelijk afgeschaft
 6. De situatie voor LHBTI’s op school wordt verbeterd
 7. Er wordt een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid gevoerd
 8. De steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen wordt voortgezet

De ondertekenende partijen gaan in artikel 1 van de Grondwet verduidelijken dat LHBTI-discriminatie verboden is. Ook het CDA steunt dit voorstel. De VVD zal een alternatief voorstel tot wijziging van artikel 1 doen, maar de andere ondertekenaars en het CDA gaan dat niet steunen. Als er voor het eigen voorstel geen Kamermeerderheid is, steunt ook de VVD het voorstel tot verduidelijking van artikel 1. Daardoor ontstaat naar verwachting een zeer ruime meerderheid voor het verbod op LHBTI-discriminatie in artikel 1.

De ondertekenaars beloven dat er op korte termijn een goede meerouderschapswet komt, waardoor meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag kunnen krijgen. Dat is in lijn met het recente advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Het Stembusakkoord maakt het zeer waarschijnlijk er na de verkiezingen een grote Kamermeerderheid is voor uitvoering is van dat advies. Steeds meer LHBTI’s vormen een meeroudergezin, bijvoorbeeld bestaande uit een lesbisch paar, een homoman en hun kinderen.

Het discriminatieverbod dat is neergelegd in de artikelen 137 c, d en e van het Wetboek van Strafrecht, wordt door de acht ondertekenaars niet beperkt of afgeschaft. PVV en VNL zijn vóór beperking van het strafrechtelijk discriminatieverbod.

Wat de ondertekenaars betreft komt er een expliciet wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen in de Algemene wet gelijke behandeling. Het Stembusakkoord maakt het zeer waarschijnlijk dat een initiatiefwetsvoorstel met deze strekking van D66, PvdA en GroenLinks op een ruime Kamermeerderheid kan rekenen.

Ook willen de ondertekenaars geslachtsregistratie door de overheid zo veel mogelijk afschaffen. Verplichte geslachtsregistratie leidt voor trans- en intersekse personen, mensen die zich niet identificeren als man of vrouw en voor anderen regelmatig tot problemen en privacy-schendingen.

Verder nemen de ondertekenaars maatregelen om de situatie voor LHBTI’s op school te verbeteren, voeren ze een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid en blijven ze buitenlandse LHBTI-bewegingen steunen. Wanneer de Amerikaanse regering onder Trump haar financiële steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen stopzet, neemt de Nederlandse regering initiatief tot een internationaal fonds om deze steun te compenseren.

Het Regenboog Stembusakkoord is het resultaat van COC’s Verkiezingsdebat op 3 februari in de Rode Hoed.

Ook bij de verkiezingen in 2012 sloten negen partijen een akkoord met het COC: COC’s Roze Stembusakkoord. Alle vijf beloften die daarin waren neergelegd, zijn inmiddels gerealiseerd. Zo werden scholen verplicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen, kwam er een wet lesbisch ouderschap en een transgenderwet en kwam er een einde aan het fenomeen weigerambtenaar en de mogelijkheid voor religieuze scholen om openlijk homoseksuele leerlingen en docenten weg te sturen.

* Omdat aan deze Tweede Kamerverkiezingen bijzonder veel partijen meedoen, zijn alleen die partijen die half december op meer dan één zetel in de Ipsos-peiling stonden uitgenodigd om het Regenboog Stembusakkoord te tekenen. Partijen als VNL, Forum voor Democratie en de Vrijzinnige Partij voldoen niet aan dat criterium, wat niet betekent dat zij voor of tegen de maatregelen uit het stembusakkoord zijn.

[Bron: COC NL – Foto ondertekenaars Regenboog Stembusakkoord: Anja Robertus]