Partij voor de Dieren – Gelderland

Partij voor de Dieren – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Samen met andere partijen hebben we een inclusie-werkgroep gevormd waarmee we o.a. tot aangekomen voorstellen zijn gekomen die bijdragen aan acceptatie van onder meer de regenboog-community.

Een voorbeeld is dat tijdens de introductie van de nieuwe Statenperiode aan de Statenleden een workshop wordt aangeboden, gericht op het herkennen van onbedoelde en onbewuste vooroordelen.

Een breder gericht, aangenomen voorstel is er op gericht te komen tot een meer samenhangend beleid ten aanzien van inclusie. Hiertoe hebben we als samenwerkende fracties bereikt dat er een inclusie-paragraaf in de provinciale begroting wordt opgenomen, die moet worden geïntroduceerd met een Nota Inclusie.

Onze fractie heeft actief bijgedragen aan deze voorstellen.

 

Wat beloven we:

Mededogen en respect ziet de Partij voor de Dieren als belangrijke maatstaven binnen onze samenleving. Daar waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen.

Concreet willen wij o.m. dat:
• het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling van de samenstelling van de bevolking wordt.
• de provincie zich als regenboogprovincie, met organisaties zoals True Colors in Nunspeet, inzet voor de sociale acceptatie, het zelfbeschikkingsrecht en veiligheid van LHBTIQA+ personen.
• de provincie inwoners niet naar gender of burgerlijke staat vraagt, tenzij dat juridisch noodzakelijk is.
• de provincie geen uitingen van homo- en transfobie, racisme en fascisme tolereert.

We merken dat er nog steeds partijen zijn die stellen dat er al gelijke rechten zijn, en er daarom geen beleid voor emancipatie van o.m. LHBTIQA+ personen nodig zou zijn. Ook een deel van de nieuwe partijen heeft deze houding. Dit maakt het voor ons extra duidelijk dat we ook als provincie actief moeten inzetten op het bevorderen van de sociale acceptatie van de regenboog-community, en voor een diverse en inclusieve provincie.