Partij voor de Dieren – Gelderland

Partij voor de Dieren – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

We hebben samen met diverse andere fracties via een motie het college gevraagd om zich meer in te zetten voor sociale acceptatie, veiligheid, weerbaarheid en zichtbaarheid van LHBTI’s in Gelderland, en om Gelderse gemeenten te stimuleren zich aan te sluiten bij het project Regenboogsteden. We hebben gecontroleerd dat het college daar ook gevolg aan heeft gegeven.

Wat beloven we:

Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. De partij staat pal voor de erkenning van emancipatiebewegingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen.

  • Waar nodig versterkt de provincie het diversiteitsbeleid voor haar personeel.
  • De provincie treedt op tegen alle uitingsvormen van discriminatie en heeft aandacht voor alle groepen in de samenleving.
  • Als regenboogprovincie zet de provincie zich in voor de sociale acceptatie en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriëntaties (LHBTIQA+).