Partij voor de Dieren – Flevoland

Partij voor de Dieren – Flevoland

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen – zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders – zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. De overheid heeft een belangrijke taak in het waarborgen van de veiligheid en gelijkheid van burgers. Wij steunen dan ook te allen tijde voorstellen die daaraan bijdragen.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

De Partij voor de Dieren staat voor emancipatie, gelijke rechten en gelijke behandeling van LHTB’s en stemt consequent voor de verbetering van hun positie. Het is de taak van de overheid te zorgen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging, en er moet met kracht worden opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie. Acceptatie en emancipatie moeten op alle niveaus uitgedragen en gestimuleerd worden. Vanzelfsprekend door het goede voorbeeld te geven met een personeelsbeleid dat pal staat voor diversiteit en met oog voor de kansen en kwaliteiten van alle (potentiële) medewerkers, maar bijvoorbeeld ook in het provinciale beleid rondom cultuureducatie.

 

Toelichting bij stellingen:

GroenLinks vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in Gelderland. Discriminatie van LHBT’s moet worden tegengegaan. Het rijk en de gemeenten hebben de meeste mogelijkheden om discriminatie en onveiligheid tegen te gaan. Gelukkig zetten veel Gelderse gemeenten zich volop hiervoor in, maar er zijn ook gemeenten in Gelderland waar acceptatie en omarming van LHBT’s nog niet vanzelfsprekend is. Vooral hier moet de provincie zich betrokken tonen. Daar waar het invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld via financiering), moet zij dat doen. Verder moet de provincie investeren in voorlichting en natuurlijk morele steun geven aan de LHBT’s. De provincie kan met moet de gemeenten aanspreken op hun LHBT-beleid, indien deze nog niet voldoende blijkt.

Wat GroenLinks betreft moet Gelderland zelf het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door zich er over uit te spreken en zo een signaal af te geven. Bovenal moet moet haar eigen organisatie en de organisaties met wie Gelderland veel samenwerkt zich LHBT-vriendelijk tonen.

GroenLinks vindt dat discriminatie van LHBT’s onacceptabel is. Alle overheden moeten ervoor verantwoordelijk voelen en zich inspannen om discriminatie tegen te gaan. Gemeenten, provincies, het Rijk en Europa.