Niko Koffeman – Partij voor de Dieren

Ik ben Senator voor de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer. De PvdD maakt deel uit van een wereldwijde sociale beweging die de belangen van de zwaksten verdedigt tegenover het vermeende recht van de sterkste. De Partij voor de Dieren staat voor mededogen, duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Daarbij hoort het uitgangspunt dat mensen ‘zich jegens elkander in een geest van broederschap (behoren) te gedragen’ (Universele verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 1). Ik vind het belangrijk dat wordt opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie. Ik zie het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van minderheden zorg te dragen voor volwaardige integratie, gelijkberechtiging en gevoel van veiligheid en acceptatie. Het is een misverstand dat LHBT’s tegenwoordig gelijke rechten hebben, die gelijkheid wordt lang niet altijd geaccepteerd en uitgevoerd of is gewoonweg nog niet gerealiseerd. De overheid moet investeren in een krachtig LHBT-beleid en in LHBT-emancipatie in met name kringen waarin gelijkberechtiging nog niet wordt geaccepteerd. Wij steunen uiteraard wetsvoorstellen die de emancipatie van LHBT’ers bevorderen.