Posts Tagged ‘klaas dijkhoff’

Dijkhoff gaat interlandelijke adoptie verbeteren, maar niet stopzetten

dinsdag, januari 31st, 2017

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff wil interlandelijke adoptie niet stopzetten, maar wil de zorgvuldigheid en kwaliteit van de procedures verder verbeteren door een aantal maatregelen te nemen. COC Nederland drong eerder al aan op behoud van de mogelijkheid van interlandelijke adoptie en is blij met het besluit van de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie.

Staatssecretaris Dijkhoff schrijft zijn besluit aan de Tweede Kamer in een reactie op het rapport De toekomst van de keten voor interlandelijke adoptie van adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) en het advies Bezinning op interlandelijke adoptie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Daarin werd voorgesteld om de adoptie van buitenlandse kinderen af te schaffen.

COC-voorzitter Tanja Ineke noemde het voorstel van de RSJ om interlandelijke adoptie af te schaffen eerder ‘te kort door de bocht’: “Als er problemen zijn bij interlandelijke adoptie, dan moeten die worden aangepakt. Maar om interlandelijke adoptie dan maar direct helemaal over boord te gooien, is wat ons betreft te kort door de bocht. Het is ook maar de vraag of afschaffen in het belang is van kinderen die op dit moment een liefdevol gezin nodig hebben om bij op te groeien.”

Een goed gereguleerde adoptieprocedure biedt volgens staatssecretaris Dijkhoff kansen voor kinderen die gebaat zijn bij adoptie. Daarnaast is het een mogelijkheid voor mensen met een kinderwens om via een legale route hun wens te vervullen.

Een eerste maatregel die de staatssecretaris neemt om het stelsel toekomstbestendig te maken, is een actiever internationaal beleid van de Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden (Ca). Er zal in principe alleen worden samengewerkt met landen die bij het Haags Adoptieverdrag zijn aangesloten. Daarnaast zal de Ca het toezicht op de vergunninghouders (op met name financieel gebied) optimaliseren en haar toezichthoudende rol nauwer afstemmen met de Inspectie Jeugdzorg. Dijkhoff zal daarvoor een voorstel doen om de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) te wijzigen. Vanwege de afname van het aantal adopties is het volgens de staatssecretaris logisch te kijken naar het aantal vergunninghouders. Dijkhoff stelt de Tweede Kamer daarom voor dat de huidige vergunningen die zijn afgegeven tot 2019-2020, niet per definitie verlengd worden. Tot slot gaat de Ca een normenkader opstellen om binnen de keten van vergunninghouders, de Stichting Adoptievoorzieningen en de Raad voor de Kinderbescherming te hanteren. Het beleid moet zo eenduidiger worden. In de loop van 2017 wordt een eerste aanzet gemaakt met bovenstaande maatregelen en de benodigde wetswijziging.

De RSJ had in haar advies tenslotte kritiek op adopties uit de VS, China en EU-landen. De staatssecretaris ziet geen reden de adoptierelatie tussen Nederland en de VS en de EU-landen te beëindigen. Ten aanzien van de Verenigde Staten zijn er heldere samenwerkingsafspraken tussen Nederland en de VS en wordt voldaan aan de principes en uitgangspunten zoals vermeld in de huidige wet- en regelgeving. Datzelfde geldt voor de adoptie uit EU-landen. Er is geen twijfel over de zorgvuldigheid van de procedure en de invulling van het subsidiariteitsbeginsel. Wel hebben adopties uit China de kritische aandacht in verband met beperkte mogelijkheid tot toezicht. Dit jaar zal een ambtelijke delegatie wederom afreizen naar China. Mocht er in de toekomst aanleiding voor zijn, dan kan adoptie uit bepaalde landen heroverwogen worden.

[Bron: Ministerie van Veiligheid & Justitie – Foto staatssecretaris Dijkhoff: Rijksoverheid.nl]