Partij voor de Dieren – Utrecht

Partij voor de Dieren – Utrecht

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

In 2022 is de Sociale Agenda van de provincie aangepast, waarin hele duidelijke acties voor de LHBTI+ gemeenschap zijn opgenomen. De Provincie Utrecht is een Regenboogprovincie en probeert daar als volgt invulling aan te geven. Als beleidsmaker of subsidieverstrekker heeft de provincie wel bepaalde invloed natuurlijk. Zo probeert het in projecten meer gelijke kansen te krijgen voor inwoners op wonen, werken, vervoer, vrije tijdbesteding, energie(transitie) en andere voorzieningen. Daarnaast wil de Provincie zelf een meer diverse en inclusieve organisatie worden. 

Wat beloven we:

We staan voor een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, zolang die vrijheid niet ten koste gaat van anderen. Een inclusieve samenleving is een maatschappij waarin iedereen gelijkwaardig is, gelijke kansen krijgt, niemand buitenspel staat en waar dus geen plek is voor discriminatie en racisme. Mededogen en respect ziet de Partij voor de Dieren als belangrijke maatstaven binnen onze samenleving. Daar waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Mensen met een functiebeperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. En hoe gaan we dat bereiken? 

  • Bij beleid gericht op gemarginaliseerde groepen worden vertegenwoordigers van de groep actief betrokken. 
  • Het koloniale- en slavernijverleden van de provincie Utrecht wordt verder in kaart gebracht en wordt actief herdacht. Voor haar aandeel in het koloniale en slavernijverleden biedt de provincie op gepaste wijze excuses aan.  
  • De provincie tolereert geen uitingen van homo- en transfobie, racisme en fascisme.