Groen Links – Overijssel

Groen Links – Overijssel

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

In 2019 heeft GroenLinks het initiatiefvoorstel Regenboogstembusakkoord van D66 gesteund.

https://overijssel.groenlinks.nl/nieuws/een-inclusieve-samenleving-waarin-iedereen-zich-thuisvoelt-en-kan-meedoen

Hieronder vindt u het initiatiefvoorstel en de reactie van GS.

‘ Overijssel is sinds november 2017 regenboogprovincie. Inmiddels voert GS LHBTi-beleid en is een voortgangsrapportage over het gevoerde beleid tot op heden en de vervolgstappen die zullen worden genomen beschikbaar gesteld aan PS (‘Activiteitenregenboogprovincie’; 2019/0104005). Eveneens is in opdracht van GS in de provincies Gelderland en Overijssel recentelijk een belevingsonderzoek uitgevoerd op het gebied van discriminatie rondom LHBTI’ers. De uitkomsten van dit onderzoek zijn eveneens beschikbaar gesteld aan PS (‘Samenlevingsonderzoek Oost Nederland’; 2019/0186023).

Omdat meerdere partijen zich voorafgaand aan de verkiezingen in maart jl. hebben uitgesproken voor vervolgacties m.b.t. het LHBTi beleid van de provincie dien ik (D66) dit initiatiefvoorstel in samen met de tekst van het Regenboogstembusakkoord zoals overeengekomen met lijsttrekkers van een aantal andere partijen.

Het Regenboogstembusakkoord is door lijsttrekkers van D66, PvdA, VVD, CDA, 50+, SP, GroenLinks, PvdD onderschreven. Enkele partijen hebben, om hen moverende redenen toen er voor gekozen het akkoord niet te ondertekenen.v

Het Regenboogstembusakkoord gaat in op de volgende aspecten:

 Bevorderen LHBTI-acceptatie;

 Jongeren, ouderen & veiligheid

 Werkgelegenheid, cultuur & sport;

 Voorbeeldrol.’

https://overijssel.notubiz.nl/document/7846309/1/Initiatiefvoorstel+D66+Regenboogstembusakkoord+%28gec%29

Reactie GS

‘We zien overeenkomsten tussen de aanbevelingen van het samenlevingsonderzoek en de punten uit het Regenboogstembusakkoord. We bouwen verder binnen het bestaande beleid en versterken het accent op sociale veiligheid en acceptatie. Deze punten zullen we op een gepaste manier meenemen in de verbindende rol die we hebben gekozen als Regenboogprovincie. De verbindende rol houdt in dat de provincie vraaggericht ondersteunt, faciliteert in het samenbrengen van initiatiefnemers en projecten, zichtbaar is op vaste vieringsmomenten, haar voorbeeldrol als werkgever en organisatie neemt, trends monitort en actief is in het netwerk van overheden op dit thema.’

https://overijssel.notubiz.nl/document/7917585/1/document

Wat beloven we:

GroenLinks gaat uit van het principe ‘iedereen is gelijk’! Dat is immers niet voor niets precies zo opgenomen in artikel 1 van de grondwet. Daar staan we dan ook voor. Gelijke behandeling helpt in het herwinnen van vertrouwen. De provincie zet zich er daarom voor in de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van iedereen te bevorderen, ook van de eigen medewerkers. De provincie stimuleert gemeenten hetzelfde te doen en let hier ook op bij aanbestedingen en het aangaan van contracten.

  • De provincie staat voor artikel 1 van de Grondwet, actieve inzet en monitoring op veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van iedereen. De provincie stimuleert gemeenten om Regenbooggemeente te worden.
  • De provincie zet blijvend in op een divers personeelsbestand en provinciebestuur.
  • Discriminatie en uitsluiting, op welke grond dan ook, wordt uitgebannen. De provincie legt dat ook op aan contract- en subsidiepartners.