Partij voor de Dieren – Fryslân

Partij voor de Dieren – Fryslân

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De Partij voor de Dieren heeft gestemd voor Friesland als Regenboogprovincie met Regenboogbeleid. Deze motie haalde geen meerderheid van stemmen. Samen met een viertal collega-partijen hebben we, gelet op de ophef rond de Nashvilleverklaring een Initiatiefvoorstel in voorbereiding om dit opnieuw op de agenda te zetten.

Wat beloven we:

Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. De partij staat pal voor de erkenning van emancipatiebewegingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen.

  • Waar nodig versterkt de provincie het diversiteitsbeleid voor haar personeel.
  • De provincie treedt op tegen alle uitingsvormen van discriminatie en heeft aandacht voor alle groepen in de samenleving.
  • Als regenboogprovincie zet de provincie zich in voor de sociale acceptatie en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriëntaties (LHBTIQA+).