CDA Utrecht

CDA Utrecht

Detaillistische bemoeizucht en verkokering tussen onderdelen van de provincie moeten verdwijnen, net als de houding van: ‘wij zijn er niet van, zoekt u het zelf maar uit’. Het CDA ziet de provincie als partner voor de samenleving. Wanneer maatschappelijke opgaven erom vragen moet de provincie waar mogelijk een actieve rol spelen. Dat hoeft niet altijd per definitie met geld of subsidies, de provincie kan ook een actieve rol spelen door zaken te agenderen, partijen bij elkaar te brengen en zorgen voor een betere afstemming.

Tegelijkertijd zien we echter dat steeds meer taken, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, worden overgeheveld naar gemeenten. Ook op terreinen onderwijs en sport heeft de provincie vrijwel geen bevoegdheden. Dat beperkt de mogelijkheden van de provincie voor een actief LHBT’s beleid, zowel financieel als beleidsmatig. Hoewel we een aantal stellingen inhoudelijk zeker onderschrijven, zien we dat niet altijd als een taak van de provincie en hebben we om die reden een ‘oneens’ aangegeven. Als CDA-Utrecht zullen we die punten wel actief onder de aandacht brengen van de lokale politici.

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

Het CDA staat voor een samenleving waarin iedereen volwaardig meetelt en meedoet. Die volwaardigheid gaat veel verder dan tolerantie of elkaar gedogen. We gaan voor een samenleving waarin we elkaar de ruimte gunnen en omkijken naar elkaar. Voor het CDA geldt dat dus uiteraard ook voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). De kerntaken van de provincie liggen vooral op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en economie. De mogelijkheden om specifiek beleid te voeren voor LHBT’s, zijn voor de provincie heel beperkt. Zeker nu bijvoorbeeld ook de jeugdzorg is overgedragen aan de gemeenten. Waar het wel mogelijk is heeft het CDA wel voortdurend de aandacht gevraagd voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld bij de subsidieverstrekking voor het stimuleren van maatschappelijke participatie

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Hoewel de taken en bevoegdheden van de provincie beperkt zijn, moeten we waar dat wel kan, de positie van LHBT’s versterken en moeten achterstanden worden bestreden. Voorlichting, rolmodellen en zichtbaarheid moeten jongeren moet een veilige omgeving bieden om uit de kast te komen. Daarnaast willen we extra aandacht besteden aan ‘roze ouderen’. Daarbij gaat het om een veilige leefomgeving, maar vooral ook in zorg is nog een enorme slag te maken. Eenzaamheid en sociaal isolement zijn serieuze problemen en die poets je niet weg door te verwijzen naar de ‘participatiemaatschappij’. Het CDA wil dat de overheid, dus ook de provincie, daar een actieve rol in blijft spelen. Waar het strikt genomen niet de bevoegdheid van de provincie is, bijvoorbeeld op het terrein van sport, onderwijs of zorg, kan de provincie wel de belangen van LHBT’s benadrukken en gemeenten oproepen daar actief werk van te maken.