SP – Noord-Holland

SP – Noord-Holland

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders  gedaan en bereikt?

Samen met andere partijen in provinciale staten organiseren wij jaarlijks de Willem Arondéus lezing. Arondéus was verzetsstrijder in de tweede wereldoorlog én homo. Voor de SP belichaamt hij de verbinding van verzet tegen onrecht in het algemeen en tegen het stigmatiseren van LHBT’s.

Vanuit die achtergrond heeft de SP zich verzet tegen bezuinigingen op ondersteuning van regionale belangenorganisaties. Voor wat betreft wonen pleiten wij voor toegankelijkheid van de woningmarkt voor iedereen, ongeacht inkomen of seksuele voorkeur.

 

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

De SP blijft zich in provinciale staten inzetten voor gelijke rechten voor iedereen, en voor het uitbannen van elke vorm van discriminatie, in het provinciaal beleid en binnen de provinciale organisatie.

De cijfers van suïcide onder LHBT-jongeren in de provincie Noord-Holland zijn schrikbarend veel hoger dan buiten die groep. Mocht de provincie aanjager kunnen worden voor een project dat tot doel heeft deze aantallen naar beneden te krijgen dan zou dit een mooie concrete actie kunnen zijn voor de komende periode.

Hier en daar zijn al ouderenwoningen voor “roze” ouderen. Sommige roze ouderen voelen zich niet op hun gemak door nare bejegening door medebewoners of verzorgenden. Liever zien wij natuurlijk dat dit niet zo is, maar zolang dit geen realiteit is moet daar extra aandacht voor komen.

 

Toelichting bij stellingen:

Tegen ongelijke behandeling en openlijke discriminatie moet hard worden opgetreden. Maar bejegening van LHBT’s gebeurt ook vaak “ongezien” en “achter je rug”. Ook daar moet de provincie alert tegen zijn. Stellingen die daarover gaan geven wij twee plusjes. Strijd tegen “ongeziene” verschillen vinden wij minstens even belangrijk als steun aan gelijkberechtiging.

LBHT’s komen voor zichzelf op. In provinciale staten steunen wij deze belangenstrijd. Prioriteit is het mogelijk maken van zelforganisatie door middel van belangen- en ondersteuningsorganisaties. Waar LBHT’s zelf voor hun belangen opkomen én de provincie hen moet ondersteunen, hebben wij de stellingen één plusje gegeven.

Een dubbele min gaat naar het reserveren van zendtijd in de regionale publieke omroep. De SP gaat de media niet voorschrijven hoe en waarover zij moeten berichten. Dat hoeft ook niet, want alle strijdbare groepen gaan er zelf voor zorgen dat hun stem in de media nog helderder wordt gehoord.

De provincie moet bevorderen dat mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt minstens even goed aan de bak komen, te beginnen bij de provincie zelf. Maar bedrijven die geen LHBT-tolerant klimaat koesteren hoeven wij niet aan te trekken. Die mogen in Noord-Holland wegblijven.