Wat partijen over zichzelf schrijven TK2010

Gayvote.nl legde aan de politieke partijen de volgende vragen voor:

  • Wat zijn de belangrijkste zaken die uw partij de afgelopen periode in de Tweede Kamer en/of de regering heeft gedaan en bereikt voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders?
  • Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Tweede Kamer en/of de regering inzetten voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders?
Christen Democratisch App�l (CDA)   
Afgelopen periode:
In het Nederland waar het CDA voor staat, moet altijd hard opgetreden worden tegen discriminatie, van wie dan ook. Overal, tijdens het uitgaan, op scholen en in het openbaar vervoer moet discriminatie worden bestreden.
CDA-minister Maxime Verhagen heeft zich internationaal zeer sterk gemaakt voor mensenrechten van HLBT�s in regimes waar homoseksualiteit veelal nog strafbaar is.
In de Kamer heeft Kamerlid Corien Jonker zich ingezet voor meer bewustwording bij docenten voor de moeilijkheden waar HLBT-jongeren tegenaan lopen. Bovendien is er steeds gehamerd op een harde aanpak van homofoob geweld. 
Komende periode:
Het CDA streeft naar een land zonder discriminatie. Waar op scholen op een goede manier wordt ingesprongen als kinderen worden uitgesloten. Waarin minderheden zich veilig voelen op straat. Waarin iedereen zichzelf mag ontdekken en zijn. Homofoob geweld moet keihard bestreden worden, zowel reactief als preventief. Het CDA staat daarvoor en draagt dat uit in binnen- en buitenland.
Het CDA gaat uit van de kracht van de groepen zelf. De overheid moet daarbij garanderen dat emancipatiebewegingen zoals het COC volop de ruimte krijgen om hun werk te doen.
Bovendien wil het CDA praktisch het goede voorbeeld geven. Gewoon doen dus. Wij hebben openlijk homoseksuelen op belangrijke posities in de partij; Ministers, de lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen en diverse prominente Kamerleden. 

 

Partij van de Arbeid (PvdA)   
Afgelopen periode:
De Partij van de Arbeid maakte van 2007 tot voorjaar 2010 deel uit van het kabinet Balkenende IV. Ronald Plasterk heeft daar als PvdA-minister van OCW de portefeuille homo-emancipatiebeleid onder zijn hoede gehad. In die hoedanigheid heeft hij de Nota
Lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2008-2011 ‘Gewoon homo zijn’ door de Ministerraad geloodst. De vele initiatieven in de nota moeten leiden tot een beter begrip en sociale acceptatie van HLBT�s in de samenleving. Er is nog nooit zo�n hoog budget voor het homo-emancipatiebeleid gereserveerd als onder deze minister, en er zijn nog nooit zoveel concrete initiatieven in gang gezet in zoveel verschillende sectoren. Een prestatie van formaat in een kabinet van PvdA-CDA-Christenunie. Ronald Plasterk heeft zich altijd als een zichtbaar, actief en betrokken minister opgesteld. Zichtbaarheid is altijd de ruggengraat van elk emancipatiebeleid.De portefeuille homo-emancipatiebeleid is voor de PvdA als emancipatiepartij ontzettend belangrijk; de partij is altijd gericht op het vergroten van de vrijheid van iedereen om zich goed te kunnen redden in de samenleving. Ook nu geldt de verkiezingsleus van de PvdA �Iedereen telt mee�. De PvdA heeft aan de wieg gestaan van de positieverbetering van de HLBT�s in Nederland. In de jaren negentig was het staatssecretaris Job Cohen van Justitie die de openstelling van het huwelijk mogelijk maakte in het tweede paarse kabinet van Wim Kok. In Amsterdam was Cohen de Wereld�s eerste burgemeester die een huwelijk van een homopaar sloot. Daarnaast maakte hij zich sterk voor de Gaypride en stelde zich hard op tegen anti-HLBT geweld. Een andere oud-staatssecretaris van Justitie, PvdA-er Ella Kalsbeek heeft een commissie geleid die in 2007 en 2008 onder meer de juridische basis van het lesbisch ouderschap onderzocht. Een wetsvoorstel daarover is inmiddels in behandeling.

PvdA-politici steken ook hun nek uit, zoals het homobeleid in Slotervaart dat Ahmed Marcouch als stadsdeelvoorzitter ontwikkelde. Daar is veel discussie over, en die gaat de partij niet uit de weg. In de Tweede Kamer heeft de PvdA-fractie zich actief ingezet voor de homo-emancipatie. Kamerlid Anja Timmer heeft er met haar progressieve collega�s voor gezorgd dat minister Hirsch Ballin de deelbemiddeling bij adoptie (belangrijk voor homoparen) in stand hield. Liliane Ploumen volgde haar hart toen ze op persoonlijke titel de demonstratieve kerkdienst in Den Bosch bijwoonde eerder dit jaar om te protesteren tegen het weigeren van de communie aan een homoseksuele prins carnaval. Met onverwacht resultaat, want de kerk is hierin opgeschoven. Staatssecretaris Jet Bussemaker heeft onlangs de eerste Roze Loper uitgereikt aan een homovriendelijke zorginstelling, een initiatief dat landelijke navolging krijgt. Het zijn vaak PvdA-wethouders die in �Koplopergemeenten� het homobeleid op de rails zetten. Er zijn nog vele voorbeelden te geven van PvdA-politici die op hun manier de homo-emancipatie een stap verder hebben geholpen.

Binnen de partij bestaat een actief homonetwerk dat het beleidsonderwerp homo-emancipatie hoog op de politieke agenda wil houden.

 

Komende periode:
HLBT�s kunnen altijd rekenen op de PvdA! In het verkiezingsprogramma voor 9 juni staan belangrijke onderwerpen die zorgen voor meer acceptatie, veiligheid, emancipatie en integratie van HLBT�s in de Nederlandse samenleving:
– Scholen worden verplicht om intolerantie actief te bestrijden en aandacht te besteden aan seksuele diversiteit en weerbaarheid. De kerndoelen van het onderwijs worden gemoderniseerd m.b.t. deze thema�s.
– De wet wordt zo aangepast dat geen enkele school leerlingen en leraren vanwege hun seksuele geaardheid mag weigeren of ontslaan.
– De vrijheid van onderwijs mag niet leiden tot discriminatoir onderwijs.
– Homoseksualiteit wordt bespreekbaar gemaakt in religieuze kringen.
– Geen weigerambtenaren.
– Aangiftebereidheid bij geweld tegen homo�s moet groter, alleen dan kunnen slachtoffers worden geholpen en daders worden gepakt.
– Bij de inburgering is onderwijs over antidiscriminatie belangrijk.
– Homo-emancipatie moet opnieuw onder een minister vallen.Op lokaal niveau spannen PvdA-ers zich in om homobeleid te ontwikkelen. In Leeuwarden, Enschede, Amsterdam, Groningen maar ook in kleinere gemeente zoals Heemskerk, en tal van andere plaatsen blijft dit op de agenda staan.

 

 

 Socialistische Partij (SP)   
Afgelopen periode:
De SP heeft zich hard gemaakt voor bestrijding van discriminatie van HLBT’s op scholen, op de werkplek en elders. SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft een motie aangenomen gekregen tegen discriminatie van homoseksuele leerkrachten op scholen. Helaas zijn er nog altijd scholen die van het personeel in een verklaring mogen eisen dat de homoseksuele leefwijze wordt afgewezen. De SP wil dat hieraan een eind wordt gemaakt. Net als leraren, moeten ook leerlingen op alle scholen worden geaccepteerd. 
Komende periode:
De SP wil dat discriminatie van HLBT’s hard wordt aangepakt. De politie moet serieus werk maken van elke aangifte van homodiscriminatie en homogeweld. Homodiscriminatie op scholen (en het weigeren van homoseksuele leraren en leerlingen) moet wettelijk verboden worden. 

 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)   
Afgelopen periode:
-Amendement behoud budget Schorer Stichting.- Motie Roze Loper: een oproep aan de minister om de beoordeling van het �roze beleid� van instellingen te ondersteunen en door de Inspectie te laten beoordelen.

 

Komende periode:
Hoewel op het gebied van emancipatie van homoseksuelen reeds veel is bereikt in Nederland, mogen verworvenheden niet worden uitgehold en is er aandacht nodig voor die onderwerpen waar gelijke rechten voor homoseksuelen nog niet volledig zijn geregeld. Het toenemende geweld tegen homoseksuelen vraagt om extra aandacht en zwaardere straffen.
De �enkele feit constructie� in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) moet bovendien worden geschrapt en er moet een eind komen aan de mogelijkheid voor confessionele scholen om homoseksuele leerlingen en docenten te weren. Verder is er voor de VVD in Nederland geen ruimte voor weigerambtenaren. 

 

 

 

Partij voor de Vrijheid (PVV)   
Afgelopen periode:
Het consequent op de agenda zetten van de extreme toename van anti-homo-geweld. 
Komende periode:
Het versterken van de ingezette lijn en zo de emancipatie bevorderen. 

 

 

 

GroenLinks   
Afgelopen periode:
De afgelopen periode heeft GroenLinks zich volop ingezet voor een betere positie van HLBT�s. We hebben onder andere bereikt dat de gelijke rechten voor ouderschap en adoptie van lesbische stellen snel geregeld gaan worden en dat de leefomstandigheden van roze ouderen worden verbeterd. GroenLinks heeft geregeld dat er ondersteuning komt van internationale projecten t.b.v. minderheden en het recht om onbedreigd gay prides te houden in de Europese Unie. Maatschappelijke dialoogprojecten over religie, levensovertuiging en homoseksualiteit worden dankzij GroenLinks ruimer ondersteund. , GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat de registratie van geweld tegen HLBT wordt verbeterd en er meer wordt gedaan aan de preventie van anti-homogeweld. Dankzij het amendement Van Gent wordt het huwelijk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba opengesteld voor partners van gelijk geslachtGroenLinks heeft ook gestreden voor uitbreiding van voorlichting en vorming van scholieren over seksuele diversiteit en opname van seksuele diversiteit in de kerndoelen van het onderwijs. We hebben gewerkt aan betere transgenderzorg, waaronder het opnemen in de basisverzekering van baardepiliatie en borstprotheses na geslachtsverandering.

 

Komende periode:
GroenLinks is de partij van diversiteit, d� emancipatiepartij van Nederland en staat pal voor het opheffen van maatschappelijke uitsluiting en wettelijke achterstelling. We zijn op de goede weg, maar ook in de komende periode zal er prioriteit gegeven moeten worden aan het bestrijden van discriminatie. GroenLinks kiest hierbij voor gelijke rechten in alle wet- en regelgeving en voor ondersteuning van maatschappelijke ontwikkeling en emancipatiebeweging. GroenLinks zal zich de komende zittingsperiode onder andere inzetten voor:
� Aanpassen van artikel 1 van de Grondwet zodat homoseksualiteit expliciet als discriminatiegrond wordt opgenomen.
� Seksuele vorming in het onderwijs uitbreiden, zodat ook aandacht wordt besteed aan seksuele diversiteit, mensenrechten, acceptatie en veiligheid.
� De erkenning van huwelijken en geregistreerde partnerschappen van paren van gelijk geslacht in alle EU-lidstaten.
� Het bevorderen van de emancipatie van HLBT�s in ontwikkelingslanden.
� Afschaffing van de sterilisatie-eis voor transgenders bij geslachtsverandering.
� Het eerlijker regelen van het erfrecht, zodat de fiscale achterstelling voor alleenstaanden wordt teruggebracht.
� Niet toestaan dat ambtenaren van de burgerlijke stand weigeren om paren van gelijk geslacht te huwen. 

 

 

 

ChristenUnie (CU)   
Afgelopen periode:
Op aandrang van de ChristenUnie is in het coalitieakkoord �Samen Leven, Samen Werken� bijzondere aandacht gegeven aan de bevordering van �respect voor verschil�, in het bijzonder in etnische kring. In samenspraak met betrokken organisaties is gewerkt aan gerichte maatregelen ter bestrijding van discriminatie van en geweld tegen homo�s, zowel op straat als in de sport, het onderwijs, de (ouderen)zorg en bedrijven. Voorts is het gesprek in orthodox-christelijke kring over homoseksualiteit bevorderd, onder meer door subsidie te verstrekken aan de �eigen� homo-organisaties in deze kring zoals Contrario en RefoAnders. 
Komende periode:
De ChristenUnie wil dat de diversiteit onder HLBT�s wordt gerespecteerd; daarom moet de overheid niet uitsluitend met het COC als gesprekpartners en belangenvertegenwoordiger namens HLBT�s zaken doen. De overheid heeft een
voorbeeldfunctie en mag in haar personeels- en gunningbeleid niet beschuldigd kunnen worden van discriminatie van minderheden. Op scholen en bij inburgeringscursussen moet voorlichting worden gegeven over diversiteit en de wijze waarop wij minderheden de ruimte geven. Geweld tegen minderheden, mensenhandel en onderdrukking moeten krachtig worden bestreden. Er zal worden gewerkt aan gerichte maatregelen ter bestrijding van discriminatie van en geweld tegen homo�s, zowel op straat als in de sport, het onderwijs, de (ouderen)zorg en bedrijven. 

 

 

 Democraten 66 (D66)   
Afgelopen periode:
D66 is niet alleen voorstander van rechten en bescherming van LGTB-rechten; D66 neemt ook bijna altijd als eerste het initiatief hiertoe. Door D66 worden hatecrimes tegen homo�s en lesbiennes beter geregistreerd, zodat daders makkelijker opgepakt kunnen worden; kwam er op D66-initiatief geld voor veiligheid van homo-leerlingen; nam D66 het voortouw om voorlichting op scholen te verplichten; D66 verzette zich tegen het CDA/PvdA/ChristenUnie beleid inzake weigerambtenaren en het beleid rond het weigeren van homo-leraren op religieuze scholen; D66 heeft zich sterk gemaakt voor meemoeders en voor adoptie voor homoparen. Daarnaast spande we ons in voor homoseksuele asielzoekers en de homorechten in de Europese Unie. We liepen mee in verschillende buitenlandse gayprides om hun rechten te ondersteunen. 
Komende periode:
D66 wil de voortrekker blijven van gelijke rechten voor HLBT�s. De succesvolle �hate-crimes� campagne wordt landelijk. Cameratoezicht en undercoveragenten kunnen helpen, maar een echte agent in uitgaansgebieden is beter. D66 bezuinigt daarom niet op politie. Als �de- onderwijspartij willen we dat alle scholen lesgegeven in seksuele diversiteit. Het lesbisch ouderschap wordt snel ingevoerd en adoptie verder vereenvoudigd. D66-kamerlid Boris v/d Ham komt met een initiatiefwet die gelijke behandeling van homo�s verankerd in de grondwet, en met een wet die zorgt dat homoleraren niet meer geweigerd worden. D66 wil geen nieuwe weigerambtenaren, betere ouderenzorg en secundaire geslachtsingrepen bij transgenders vergoeden. D66 blijft zich actief inzetten voor homorechten binnen en buiten Europa.De haperende homo-emancipatie heeft vooral te maken met de onverschilligheid van de politiek die zorgde voor stagnatie van de wetgeving. Zo ontstond ook het gebrek aan voorlichting op scholen, waardoor gebrek aan kennis en intolerantie niet op tijd worden weggenomen. D66 staat voor de vrijheid van meningsuiting voor iedereen, dus ook voor conservatieve geluiden over homoseksualiteit, maar die moeten ook accepteren dat die opvattingen ook in vrijheid mogen worden tegengesproken. Samen met de meerderheid aan vrijzinniger christenen, Joden en moslims moet homoseksualiteit daar worden aangekaart.

 

 

 

Partij voor de Dieren   
Afgelopen periode:
Wij hebben meegestemd met alle voorstellen die homo-emancipatie bepleitten, zoals de rechten van lesbische meemoeders. We ontplooiden zelf geen initiatieven op dit gebied, omdat we slechts een initi�rende rol voor de Partij voor de Dieren zien op het gebied van onderwerpen die samenhangen met dieren natuur en milieu. We zijn de enige partij ter wereld die niet de korte termijnbelangen van de mens centraal stelt, maar die van de planeet waarop de mens een verwoestende invloed heeft. 
Komende periode:
Wij zullen alle voorstellen die gericht zijn op emancipatie en gelijkberechtiging van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenderssteunen

 

 

 

 Trots op Nederland    
Afgelopen periode:
Het actief steunen van het verbod op discriminatie, homo�s moeten zich vrij op straat kunnen bewegen zonder angst voor geweld of discriminatie.
Daarover werd ook een persbericht uitgegeven.
Het stellen van Kamervragen o.a. over het mishandelen van homo�s in A�dam.
Het stellen van Kamervragen over ambtenaren die weigeren een homohuwelijk te voltrekken.
Als eerste politica meevaren door de politiek leider tijdens de Gay Canal Parade om daarmee een duidelijk signaal af te geven.
Interview in de Gay-krant. 
Komende periode:
Trots op Nederland blijft zich inzetten voor een volstrekt gelijke behandeling van alle burgers en tegen iedere vorm van discriminatie.
Weigerambtenaren moeten worden ontslagen.
Geweld tegen homo�s wegens hun geaardheid moet zwaarder worden bestraft wegens het daarbij aanwezige element discriminatie.