Waarom partijen 22 mei 2014 jouw stem verdienen

Aan partijen legden we ook de vraag voor wat zij de afgelopen periode in het Europees Parlement voor lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders hebben betekend en wat zij de komende periode willen gaan doen. Ook konden ze nog algemene opmerkingen maken over de stellingen die wij hen voorlegden.

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, (PVV; niet ontvangen), SP, VVD, 50PLUS.

 

Christen Democratisch Appel 

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:Het CDA heeft zich de afgelopen periode blijvend sterk gemaakt tegen discriminatie en voor de bescherming van de menselijke waardigheid binnen en buiten Europa. Voor het CDA is iedere vorm van discriminatie, dus ook op grond van seksuele geaardheid, onacceptabel. Het CDA is er geen voorstander van om voor verschillende ‘doelgroepen’ verschillende Europese beleids-antwoorden te formuleren. De maatschappelijke discussies over tolerantie en respect dienen in eerste instantie binnen landen zelf, en in het bijzonder door het maatschappelijke middenveld en de politiek, gevoerd te worden. Het is moeilijk om door middel van Europese richtlijnen verdraagzaamheid en gelijkheid af te dwingen, dergelijke non-discriminatie principes moeten gevoeld en gedeeld worden door burgers binnen de lokale samenlevingen van de Europese Unie. Wel moet de EU hard optreden daar waar lidstaten handelen in strijd met de Europese waarden. Dit geldt ook voor de aandacht voor non-discriminatie bij toetredingsonderhandelingen of associatie en handelsakkoorden.

 

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:Het CDA zal zich blijven inzetten voor de fundamentele waarden die verankerd zijn in de Europese verdragen. In het bijzonder respect voor de menselijke waardigheid en het non-disciminatie principe verdienen onze permanente aandacht. De rol die Europa kan spelen zie ik voornamelijk in het signaleren van misstanden (zoals nationale wetgeving die in strijd is met het non-discriminatie beginsel) en het opkomen voor onze fundamentele waarden (ook buiten de EU). Wat het CDA betreft zal het toezicht op de handhaving van de Europese waarden binnen Europa de komende jaren geïntensiveerd worden, waarbij de EC meer ruimte krijgt om op te treden. Voorts is een belangrijke rol weggelegd voor het benadrukken van de wederzijdse erkenning van huwelijken en partnerschappen. Een Nederlands homohuwelijk moet ook in de rest van Europa erkend worden en rechtsgeldig zijn. Ook is het CDA van mening dat homo/lesbo stellen niet gediscrimineerd mogen worden bij de sociale zekerheid, de belastingdienst of andere overheidsinstanties. Het CDA zet zich in voor een tolerante en respectvolle samenleving waar vrijheden en verantwoordelijkheden samengaan. Dat zullen wij ook de komende jaren blijven doen.

Eventuele opmerking n.a.v. de stellingenlijst: 

Wij zijn van mening dat discriminatie niet in de Europese samenleving thuishoort. Hiermee onderscheidt Europa zich van veel andere plekken op de wereld. Daar moeten we trots op zijn. De strijd tegen discriminatie zal echter nooit afgelopen zijn. Iedere generatie moet opnieuw doordrongen worden van de gelijkwaardigheid van alle mensen, van de waarden en normen van onze cultuur. Iedereen hoort erbij. Respect voor de menselijke waardigheid is een universeel recht, dat ondeelbaar is en waar ieder mens van moet kunnen genieten ongeacht huidskleur, religie of seksuele geaardheid. Dat vraagt blijvende aandacht, voor welke vorm van discriminatie dan ook, in ons onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de publieke ruimte in Nederland.

 

Democraten’66 

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:D66 streeft naar een zo groot mogelijke vrijheid voor het individu. Iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn en eigen keuzes mogen maken. D66 zet zich in voor volledig gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT). Daarom strijdt D66 continue voor gelijke rechten voor LHBT’s in Europa en daarbuiten. Dankzij ons is de positie verbeterd van LHBT’s die het slachtoffer worden van een misdrijf. Ook is genderidentiteit opgenomen in de Europese asielwetgeving. Europese diplomaten hebben dankzij D66 concrete richtlijnen om LHBT’s zo goed mogelijk te beschermen. Ook hebben we ervoor gezorgd dat lidstaten van de Europese Unie elkaars wetgeving moeten erkennen, waar het gaat om de rechten van LHBT’s. En er is een begin gemaakt met een stevige Europese aanpak tegen discriminatie op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit.
Maar dat is nog niet alles. We spoorden Europa aan om druk te zetten op lidstaten die anti-homowetgeving wilden aannemen of zelfs hebben aangenomen. Denk bijvoorbeeld aan Hongarije en Litouwen. D66 nam deel aan Gay Prides in nieuwe lidstaten, waar een helder signaal voor tolerantie nog steeds hard nodig is. Ook zetten we druk op landen buiten Europa, die anti-homowetgeving hebben aangenomen. Als het aan D66 ligt, worden antidiscriminatiebepalingen opgenomen in akkoorden en onderhandelingen met deze landen.
Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:D66 vindt dat Nederland de verantwoordelijkheid heeft om gelijke rechten voor LHBTI’s (Lesbisch, Homo-, Bi- en Transseksueel en Interseksualiteit) in het buitenland te stimuleren. Emancipatie behoort een Nederlandse prioriteit te zijn binnen en buiten Europa. Ondanks de goede resultaten van de laatste periode, is D66 nog lang niet klaar. Wat ons betreft is ruimte voor diversiteit een kernwaarde van de Europese Unie. D66 vraagt bijzondere aandacht voor de rechten van getrouwde homoparen of LHBTI-paren met een samenlevingscontract. Deze moeten in alle landen van de EU altijd erkend worden. D66 is vurig pleitbezorger van bindende regels voor gelijke behandeling en de erkenning van de genderidentiteit van transgenders, geregistreerde homoparen en nieuwe families. In de EU staat D66 pal voor onze Nederlandse progressieve liberale verworvenheden, zoals de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. LHBTI-rechten maken voor D66 ook een belangrijk onderdeel uit van de Europese agenda voor ontwikkelingssamenwerking en in de samenwerkingsverbanden met derde landen.

 

 

 

GroenLinks 

 
Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:De Europese Groenen, waaronder GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, hadden het voortouw bij de herziening van de ‘kwalificatierichtlijn’ voor vluchtelingen in 2011. Daardoor maken mensen die vervolgd worden vanwege hun seksuele gerichtheid nu meer kans op asiel in de EU.
GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen betuigde concrete solidariteit met de LHBT’s in Oost-Europa door veelvuldig deel te nemen aan Gay Prides en andere manifestaties. Zij was aanwezig bij de Pride in de Kroatische stad Split in 2011, die uiteengejaagd werd door homofobe demonstranten. Mede door de inspanningen van Marije spraken Kroatische bestuurders zich duidelijk uit tegen LHBT-discriminatie en werd de Pride in Split in 2012 wél een succes.
De druk die Marije organiseerde vanuit het Europees Parlement droeg ertoe bij dat aspirant-lidstaten van de EU als Albanië en Montenegro antidiscriminatiewetgeving invoerden, die ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid verbiedt. Dat terwijl de regering van Montenegro in 2009 nog resoluut ontkende dat er homo’s bestonden in dat land… In Moldavië haalde Marije persoonlijk een aantal parlementariërs over om een nieuwe antidiscriminatiewet aan een meerderheid te helpen.
Onderzoek van de nieuwssite EU Observer in 2012 wees uit dat de Groene fractie, waar GroenLinks deel van uitmaakt, de “most gay-friendly” fractie in het Europees Parlement is.
Onze groene fractiegenote Ulrike Lunacek kreeg in februari 2014 een meerderheid van het Europarlement achter haar oproep aan de Europese Commissie om een brede ‘EU Roadmap’ tegen discriminatie van LHBT’s op te stellen.
Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:GroenLinks zal bij de benoeming van een nieuwe Europese Commissie, deze zomer, van de kandidaten verlangen dat zij toezeggen een brede ‘EU Roadmap’ tegen discriminatie van LHBT’s op te stellen, zoals het Europees Parlement onlangs geëist heeft.
GroenLinks wil dat het Europese verbod op discriminatie op grond van seksuele voorkeur niet alleen op de werkvloer geldt, maar ook voor sociale zekerheid, onderwijs, gezondheidszorg en de markt voor goederen
en diensten. Zodat bijvoorbeeld een hotel geen tweepersoonskamer mag weigeren aan een homo- of lesbo-paar… Hiertoe moeten de onderhandelingen over de zogenaamde ‘horizontale richtlijn’, waar GroenLinks-Europarlementariër Kathalijne Buitenweg al in 2009 steun voor kreeg van het Europarlement, worden vlotgetrokken. De druk op dwarsliggende nationale regeringen, waaronder de Nederlandse, moet worden opgevoerd. Een verbod op discriminatie op grond van genderidentiteit en -expressie moet deel uitmaken van deze nieuwe wetgeving.
Het nieuwgekozen Europarlement moet de Europese Commissie aansporen om steviger op te treden tegen homodiscriminatie in EU-landen zoals Litouwen. Het nieuwe ‘rechtsstaatmechanisme’ van de Commissie moet worden gebruikt om hiertegen vroegtijdig actie te ondernemen, in de vorm van zowel politieke als juridische stappen.
Ook buiten haar grenzen dient de EU te blijven opkomen voor LHBT-rechten, nog consequenter dan nu, door ondersteuning te bieden aan LHBT-organisaties en zo nodig sancties te treffen tegen regimes die seksuele minderheden onderdrukken. De anti-homowet die Uganda dit jaar aannam, waardoor er nu levenslang staat op ‘homoseksuele handelingen’, toont hoe hard deze EU-inzet nodig is.

 

Eventuele opmerking n.a.v. de stellingenlijst:
Geen. 

 

 

 

 

Partij van de Arbeid  

 
Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:Ons EU Parlementsleden hebben keer op keer kenbaar gemaakt dat de EU meer werk moet maken van discriminatie van LHBT’s in de EU lidstaten. We hebben resoluties gesteund die dit moeten regelen. We hebben meegedaan met Gay Prides in Oost Europa om de aandacht te vestigen op de slechte homorechten in die landen en een steun in de rug te geven aan de LHBT’s in die landen. Op ons initiatief is er een conferentie geweest o.a. met de UEFA over diversiteit in de sport met als doel om discriminatie op het sportveld te verminderen.

 

Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:We zijn groot voorstander van de anti-discriminatierichtlijn die al jarenlang in de ijskast ligt. De komende jaren gaan we hier werk van maken. Die richtlijn moet worden aangenomen. Landen die homorechten aan de laars lappen worden in EU verband aangepakt. Elk verdrag van de EU met een ander land moet een mensenrechtenparagraaf bevatten waarin ook aandacht is voor LHBT rechten. LHBT rechten moeten een integraal onderdeel gaan vormen van de EU buitenlandpolitiek. EU landen moeten stoppen met discriminerende wetgeving die tegen de waarden van de Eu indruisen. LHBT partnerschappen en LHBT huwelijken moeten overal in de EU worden erkend. Mensenrechten moeten zwaarder gaan wegen bij toekenning van grote sportevenementen.

 

Eventuele opmerking n.a.v. de stellingenlijst:
De PvdA vindt dat de EU meer is dan alleen economie en markt. De EU is ook een waardengemeenschap waar Europeanen vrij zijn, gelijke kansen krijgen en zijn verbonden door onderlinge solidariteit. Lidstaten van de EU dienen zich hieraan te committeren. LHBT rechten horen daar ook bij. Landen die dit niet zien zitten, moeten zich hieraan aanpassen. 

 

 

 

 

Partij voor de Dieren 

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:Helaas nog niet in het EP vertegenwoordigd, daarom enkele nationale voorbeelden:
In het Nederlandse parlement heeft de Partij voor de Dieren altijd consequent gestemd voor de verbetering van de positie van LHBT-personen.
In 2012 ondertekende Marianne Thieme het Roze Stembusakkoord om meer gestalte te geven aan deze standpunten. In het akkoord is onder meer afgesproken dat er een einde komt aan de weigerambtenaar, dat op scholen verplichte voorlichting over homoseksualiteit wordt gegeven, dat de juridische positie van lesbische ouders wordt verbeterd en dat de genderidentiteit van transgenders wordt erkend. Ook werd in het akkoord een oproep gedaan om docenten en leerlingen niet van school te sturen als ze uiting geven aan hun homoseksualiteit. Het is de bedoeling dat deze zaken voor het eind van het jaar geregeld zijn.
Om duidelijk te maken hoe belangrijk de Partij voor de Dieren de emancipatie van en gelijke behandeling LHBt’ers in de samenleving vindt, voeren we in 2013 voor het eerst mee met de Canal Parade!
Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:De Partij voor de Dieren herkent zich als emancipatiebeweging in de strijd van achtergestelde groepen – zoals vrouwen, etnische minderheden, mensen met een beperking en lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT). Het is een taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen te zorgen voor een volwaardige integratie en een gelijke behandeling.
Wij willen dat de Europese Unie staat voor gelijke rechten van alle burgers in haar lidstaten. Discriminatie is onacceptabel, op welke grond dan ook, en daar moet met kracht tegen worden opgetreden.

Europese lidstaten dienen de burgerlijke staat van hun wederzijdse inwoners te erkennen. Dat je getrouwd bent met iemand van hetzelfde geslacht mag in geen enkele lidstaat betekenen dat jij en je partner worden gediscrimineerd.

Handel is nooit belangrijker dan mensenrechten. De Partij voor de Dieren wil dat Europa stopt met beleid dat ten koste gaat van mensen en dieren in andere delen van de wereld. Duurzaamheid, dierenwelzijn, onderwijs, gezondheid, kinderrechten en gelijke behandeling van alle burgers zijn daarbij de speerpunten. De EU zoekt geen afzetmarkten in landen waar de mensenrechten niet veilig zijn. De EU protesteert openlijk en zonder voorbehoud tegen mensenrechtenschendingen in de wereld – ook als het om landen gaat waar zij zaken mee doet. Het inperken van de handel behoort nadrukkelijk tot de instrumenten om de druk op de betreffende landen op te voeren.

Eventuele opmerking n.a.v. de stellingenlijst:
De Partij voor de Dieren vindt dat de man-vrouw indeling die in onze maatschappij gehanteerd wordt geen recht doet aan de diversiteit die we onder mensen aantreffen. De categorie geslacht zou daarom uit het paspoort moeten worden geschrapt óf uitgebreid met aanvullende opties. Dit zou ook moeten gelden voor andere identificatiedocumenten.De Partij voor de Dieren is voor Europese samenwerking, maar tegen de huidige, ondemocratische vorm van de Europese Unie. Partij voor de Dieren wil een Europa dat
zowel mensen als dieren de mogelijkheid geeft om een goed leven te hebben. Zo’n Europa bestaat uit zelfstandige landen die democratisch besluiten om grensoverschrijdende onderwerpen gezamenlijk aan te pakken. Die belangrijke waarden delen en afspreken die samen hoog te houden – en elkaar daarmee helpen en elkaar daaraan houden. In zo’n
samenwerking trekken landen zich aan elkaar op om te komen tot een betere samenleving, in harmonie met de leefomgeving. Op veel beleidsterreinen zijn Brusselse bevoegdheden helemaal niet nodig, en kan samenwerking tussen de lidstaten worden verbeterd door de Europese Unie een platformfunctie te geven waarin goede ideeën en ervaringen worden uitgewerkt en gedeeld.

 

 

 

Partij Voor de Vrijheid 

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:nog geen reactie ontvangen
Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:nog geen reactie ontvangen

 

 

 

 

Socialistische Partij 

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:Het voorstel van de SP in het EP om lhbt-asielzoekers speciale wettelijke bescherming te geven zowel bij de opvang als bij de behandeling van hun asielverzoek, heeft het gehaald. Als lid van het bureau van de LHBT-intergroep heeft de SP tal van acties gesteund om de rechten van LHBT’s binnen en buiten de EU beter te beschermen.
Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:De SP heeft er in het EP ook keer op keer gepleit dat lidstaten partnerschappen en opengestelde huwelijken voor paren van gelijk geslacht die in een andere lidstaat zijn afgesloten, erkennen. Je kunt mensen niet opeens als alleenstaand gaan behandelen, zodra ze de grens overgaan. Dit moet echt geregeld gaan worden.
Ook heeft de SP zich ingezet voor een doorbraak bij de behandeling van de anti-discriminatierichtlijn. Duitsland blijft dit tot nu toe blokkeren, maar ook dit moet nu snel geregeld worden.

 

Eventuele opmerking n.a.v. de stellingenlijst:
De SP zou vrijwel alle actiepunten hebben ondersteund, als het zou gaan om wat we in Nederland zouden moeten doen. Een aantal vragen roept echter op om de Europese Commissie en de EU meer bevoegdheden te geven, bijvoorbeeld op terreinen als zorg en onderwijs, waarvan de SP nu juist bij uitstek vindt dat dit nationale bevoegdheden zijn. Bij de naleving van mensenrechten is de hoogste waarborg nog steeds het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De jurisprudentie van het Europese Hof in Straatsburg biedt de beste waarborgen, beter dan wanneer we daarnaast ook de Europese Commissie bevoegdheden zouden geven die dan al snel meer politiek zullen worden ingevuld. Waar het gaat om subsidieverlening is de SP er geen voorstander van dat we geld in Europa rondpompen. Dat laat onverlet dat de SP op nationaal niveau zeker voorstander is van subsidieverlening aan LHBT-organisaties.

 

 

 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgendersDe VVD komt in alle geledingen op voor de rechten van LHBT’s en boekt concrete resultaten. De VVD heeft in de afgelopen jaren verschillende EP-resoluties ondersteund om de rechten van LHBT-groepen te beschermen en LHBT-discriminatie tegen te gaan in verschillende Afrikaanse en Arabische landen. Ook heeft de VVD EP-initiatieven ondersteund om homofobie in de Europese Unie te bestrijden. De VVD heeft bij toetredingsprocessen van kandidaatlidstaten altijd gewezen op het belang van LHBT-rechten en dit ook laten aankaarten door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken.
Daarnaast heeft Hans van Baalen als voorzitter van de Liberale Internationale zich persoonlijk sterk gemaakt voor LHBT-rechten in talloze landen. Onder zijn voorzitterschap heeft de Liberale Internationale keer op keer aandacht besteedt aan rechten van LHBT en ook hierover bijeenkomsten en acties georganiseerd op 4 verschillende continenten. In de tweede kamer heeft de VVD lesbisch ouderschap wettelijk makkelijker gemaakt. Ook is ervoor gezorgd dat geslachtswijziging makkelijker kan worden opgenomen in de basisadministratie. Op dit moment ligt er een voorstel mede van de VVD om de weigerambtenaar af te schaffen. En de VVD blijft zich inzetten voor verplichte voorlichting over seksuele diversiteit op scholen.
 
Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:De VVD wil doorgaan waar het mee bezig is. Dat betekent consequent de aandacht vestigen op LHBT-rechten. Bij landen waar de EU mee handelt, waar de EU ontwikkelingsgeld aan besteedt en bij landen die willen toetreden tot de EU. Wanneer Europese lidstaten rechten van LHBT niet serieus nemen, zullen wij hen daarop aanspreken. In Europa delen wij waarden en één daarvan is dat iedereen dezelfde rechten heeft. En iedereen verdient de liefde van zijn of haar keuze. Dat blijft voor de VVD altijd voorop staan. Ook de komende 5 jaar in het Europees Parlement.

 

Eventuele opmerking n.a.v. de stellingenlijst:
Gelijkwaardigheid van alle mensen is voor de VVD een van de belangrijkste punten en tegen elke vorm van discriminatie moet hard worden opgetreden. Dit laatste ook op Europees niveau. Nederland is in Europa koploper op het gebied van LHBT-rechten en dat is iets om trots op te zijn. Dat betekent echter ook dat wij niet zomaar zeggenschap hierover willen opgeven. Vandaar dat wij bij een aantal stellingen – hoewel we het met de strekking eens zijn – hebben ingevuld hierop geen Europese bemoeienis te willen. Wij als VVD zijn er trots op dat je in Nederland kan trouwen met degene van wie je houdt, of die nou man of vrouw is. Daar hoeven Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Letland en Polen, allen met een wettelijk verbod op het homohuwelijk, zeker niet over mee te beslissen. 

 

terug ↑

 

 

50PLUS 

Wij hebben de afgelopen periode in de EU het volgende bereikt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgendersAls partij deed 50PLUS helaas niet mee. Zowel Theo als Henk  hebben individueel  hun steentje aan de emancipatie van LHBT’s bijgedragen.

 

 
Wij willen de komende periode in de EU het volgende bereiken voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders:Erkenning van het opengestelde huwelijk in alle lidstaten.

Waakzaamheid.

 

Eventuele opmerking n.a.v. de stellingenlijst:
Geen. 

Copyright © 2014 COC Nederland – overname toegestaan met bronvermelding.