Regeerakkoord CDA-PvdA-ChristenUnie dubbelhartig

7 februari 2007

‘Bijna zes jaar na de invoering van het ‘homohuwelijk’, waarmee de wetgever uitdrukkelijk het maatschappelijke signaal van gelijkberechtiging heeft willen geven, is dit voor het COC onacceptabel’, zegt Frank van Dalen, voorzitter van COC Nederland. 

Een Kamermeerderheid met steun van de PvdA heeft meer dan eens uitgesproken dat van nieuwe ambtenaren van de burgerlijke stand gevraagd mag worden dat zij alle huwelijken willen sluiten. Van Dalen: ‘Het COC doet daarom een beroep op de PvdA trouw te zijn aan verkiezingsbeloften en op de Kamermeerderheid om te voorkomen dat er in de toekomst een regeling komt waarin discriminatie wordt vastgelegd’.

Een uitzonderingspositie is in strijd met artikel 1 van de Grondwet. Een ambtenaar dient eenvoudigweg de (huwelijks)wetgeving uit te voeren, daar heeft hij of zij immers de ambtseed op afgelegd. De wetgever heeft er ook expliciet voor gekozen het huwelijk alleen in zijn burgerlijke betrekkingen en dus geheel los van religieuze overwegingen te beschouwen.

Het bevreemdt het COC dat deze kwestie vooral tot praktisch probleem tussen gewetensbezwaarde ambtenaren en homoparen gereduceerd wordt. Goed inroosteren achter de schermen volstaat dan. ‘Dan wordt er dus vanuit gegaan dat heteroparen daar ongevraagd aan hebben mee te werken’, zegt Van Dalen. ‘Terwijl het niet ondenkbaar is dat ook zij vanwege hun eigen opvattingen over het ‘homohuwelijk’ liever door een ambtenaar die geen onderscheid maakt getrouwd willen worden. Bijvoorbeeld ook om te voorkomen dat de opvatting van hun trouwambtenaar een affront vormt voor de homoseksuele familieleden en vrienden die als gasten bij hun huwelijk aanwezig zullen zijn’.

Om een keuze te maken, zou het voor alle paren die gaan trouwen bekend moeten zijn welke ambtenaren gewetensbezwaren hebben. De heer Castermans, voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling, liet onlangs in een lezing in Nijmegen weten dat precies die openbaarheid in strijd is met de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

COC Nederland pleit verder voor een coördinerend bewindspersoon homo-emancipatiebeleid, voor de instelling van een mensenrechteninstituut dat de totstandkoming van ambtsberichten in asielzaken moet verbeteren en het betrekken van homobelangenorganisaties bij de uitvoering van het beleid.

Ter informatie hierbij het regeerakkoord: Samen Werken, Samen Leven

De passage over het homo-emancipatiebeleid staat op pagina 30.

Op pagina 37 bij punt 11 staat de passage over de positie van gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand.

En lees hier de brief van het COC aan de Tweede Kamer over het regeerakkoord.