COC-reactie regeerakkoord 2007

7 februari 2007

Nu het definitieve regeerakkoord ‘Samen Werken Samen Leven’ is gepresenteerd geeft het COC haar reactie op het tussen PvdA, CDA en ChristenUnie gesloten regeerakkoord:  

 • Aanpak homovijandigheid in de samenleving 
  Eerder deze week lekte uit dat in het regeerakkoord een passage is opgenomen over het bestrijden van geweld tegen en discriminatie van homoseksuelen binnen de sport, onderwijs, (ouderen)zorg, werkvloer en de straat. Ook wordt ingezet op het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in etnische kring. Het COC is dan ook tevreden met dit deel van het regeerakkoord. Zie ook het artikel op de COC-website.

 • Budget 
  Het regeerakkoord stelt dat er voldoende budget moet zijn om homovijandigheid in de maatschappij te bestrijden. Het COC zal in de uitwerking van masterplannen die als convenant kunnen dienen voor de verschillende ministeries het kabinet aan deze belofte houden.

 • Gewetensbezwaarde trouwambtenaren mogen blijven weigeren
  Ook in de toekomst mogen gemeenten zelf blijven bepalen op welke wijze ze willen omgaan met gewetensbezwaarde ambtenaren. Hoewel een (wettelijke) regeling gelukkig is uitgebleven, is het eindresultaat toch onbevredigend. Het COC vindt dat zes jaar na de openstelling van het burgerlijk huwelijk van iedere ambtenaar verwacht mag worden dat deze de wet gewoon uitvoert. Zie hier het volledige commentaar.

 • Mensenrechteninstituut komt er niet 
  De discussie rond Iran en de homoseksuele asielzoekers hebben aangetoond hoe belangrijk het is dat ambtsberichten van goede kwaliteit zijn. Dat zijn ze nu vaak niet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vele belangen te dienen. Het COC zet dan ook in op onafhankelijk mensenrechteninstituut. Ook voor de ChristenUnie is dat van belang als het gaat om bekeerde Christen. Dat het instituut er niet komt is waarschijnlijk het CDA te verwijten. Lees meer over de noodzaak van betere ambtsberichten.

 • De Grondwet
  In het regeerakkoord is opgenomen dat er een staatscommissie komt die ondermeer zal kijken naar de verhouding tussen opgenomen grondrechten. Het COC zal een lobbycampagne starten om grondwettelijke vrijheden die vanuit de natuur zijn gegeven te laten prevaleren boven grondwettelijke vrijheden waar de menselijke keuze aan ten grondslag ligt (religie). Tevens zal worden ingezet op de aloude wens van het COC om artikel 1 van de grondwet uit te breiden met seksuele gerichtheid passend binnen de huidige zedelijkheidswetgeving.

 • Chronisch zieken
  De maatregelen in het regeerakkoord ten bate van chronisch zieken betreffen ook mensen met HIV/Aids. Het COC is daar tevreden over.

 • Ouderschapsverlof
  Het regeerakkoord zet in op familiewaarden, waarbij de jeugd een belangrijke plek inneemt. Het COC zal erop toezien dat de uitwerking van de maatregelen die betrekking hebben op ouderschapsverlof ook ten volle bereikbaar zijn voor ouder-koppels van gelijk geslacht.

 • Meemoederschap
  In het regeerakkoord is niets opgenomen over het meemoederschap. Het COC heeft hier de afgelopen weken bewust gestuurd. Dankzij de lobby van het COC is immers twee weken geleden met een zeer ruime kamermeerderheid inclusief PvdA een motie aangenomen dat het meemoederschap zonder adoptie mogelijk moet worden. Het COC zal de PvdA aan haar belofte houden.

 • Bewindspersoon
  Een kabinet kan een goed homobeleid voorstaan. Indien er echter een bewindspersoon komt die hier geen werk van maakt, dan zullen de komende vier jaren weg gegooide jaren zijn. Het functioneren van staatssecretaris Ross heeft dit meer dan duidelijk gemaakt. Het COC pleit er bij de PvdA dan ook voor om een coördinerend bewindspersoon met stevig statuut deze portefeuille te laten bekleden.

 • Bespreking regeerakkoord in de Tweede Kamer
  Het regeerakkoord zal in de Tweede Kamer worden besproken. Ook moet de PvdA via een partijcongres haar goedkeuring geven. Het COC zal haar bezwaren daarbij nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Download hier de brief van het COC aan de Tweede Kamer fracties (pdf).

VERANTWOORDING POLITIEKE LOBBY

Het COC is anderhalf jaar geleden begonnen om te werken met een nieuwe aangescherpte missie: zorgen dat wat in de wet staat norm wordt in de samenleving. Inzet daarbij was moreel leiderschap van een kabinet op het gebied van terugdringen homo-vijandigheid in de maatschappij, waar een paragraaf in het regeerakkoord een essentieel onderdeel van is.

Vooral de afgelopen weken is er intensief overleg geweest tussen het COC en het formatieteam. Over de gevoerde strategie, lobby, inzet en resultaten heeft COC en uitgebreide brief ter informatie voor haar achterban beschikbaar.

Download hier de  brief aan de COC-achterban (pdf)