COC positief over LHBTI-maatregelen in regeerakkoord

10 oktober 2017

COC Nederland is positief over de LHBTI-maatregelen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Veel afspraken uit COC’s Regenboog Stembusakkoord zijn in het regeerakkoord overgenomen. Het COC is kritisch over de afspraken over meerouderschap en de zogenaamde vluchtelingendeals. De organisatie roept formateur Rutte op om opnieuw een minister verantwoordelijk te maken voor het Emancipatiebeleid.

In het regeerakkoord staat dat emancipatie van LHBTI’s ‘continu aandacht’ nodig heeft en dat de overheid daarbij ‘actief optreedt.’ Er worden verschillende maatregelen aangekondigd, waarbij wordt verwezen naar COC’s Regenboog Stembusakkoord.

Zo wordt aan artikel 1 van de Grondwet een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie toegevoegd, komen er verschillende maatregelen om de positie van LHBTI-jongeren op school te verbeteren, komt er meer aandacht voor suïcidepreventie onder LHBTI’s, blijft het discriminatieverbod in de Strafwet onaangetast en wordt geslachtsregistratie zo veel mogelijk afgeschaft. Discriminatie van trans- en intersekse personen wordt expliciet verboden in de Algemene wet gelijke behandeling.

De aandacht voor de mensenrechten van LHBTI’s blijft een prioriteit in het buitenlands beleid van Nederland en het mensenrechtenfonds wordt daartoe verhoogd.

Het zijn maatregelen waar het COC al jaren voor pleit en die staan in COC’s Regenboog Stembusakkoord. Het COC sloot dat akkoord op 7 maart 2017 met VVD, D66 en zes andere partijen, samen goed voor 98 van de 150 Kamerzetels.

“Het is positief dat LHBTI-emancipatie ook in het komende kabinet prioriteit krijgt, dat is belangrijk voor de LHBTI-gemeenschap in Nederland”, aldus COC-voorzitter Tanja Ineke.

Kritisch over afspraken meerouderschap en vluchtelingendeals

Het COC is kritisch over de afspraken over meerouderschap in het regeerakkoord. Positief is dat er wetgeving komt en dat de regeringspartijen hier een vrije kwestie van maken: het regeerakkoord biedt ruimte voor een meerouderschapsregeling. Wel willen de partijen nog onderzoek naar zaken als erfrecht en naamrecht bij meerouderschap.

“Zulk onderzoek mag niet tot vertraging leiden”, aldus Tanja Ineke. “Het is niet verantwoord om kinderen en ouders in meeroudergezinnen nog langer onnodig in onzekerheid te laten.”

“Het benoemen van nieuwe onderzoekscommissies is onacceptabel, we gaan daar de komende tijd scherp op letten”, zegt Ineke. “De details van een meerouderschapswet kunnen prima door ambtenaren op het ministerie worden uitgewerkt.”

Nieuwe onderzoekscomissies zijn volgens Ineke ook volstrekt overbódig. De Staatscommissie Herijking Ouderschap deed 2,5 jaar onderzoek naar meerouderschap en kwam met concrete voorstellen voor invoering. Ook tekende een ruime Kamermeerderheid voor meerouderschap in COC’s Regenboog Stembusakkoord.

Het COC is zeer bezorgd over de ‘vluchtelingendeals’ die het kabinet wil sluiten met landen als Libië, Egypte en Tunesië. De mensenrechten van LHBTI’s worden in de meeste van deze landen met voeten getreden en LHBTI’s kunnen er dus niet veilig verblijven. Het regeerakkoord gaat alleen in op de situatie van LHBTI-asielzoekers die er in slagen de opvang in deze regio’s te ontvluchten en die Nederland toch weten te bereiken. Zij kunnen in een korte asielprocedure aangeven dat ze in de regionale opvang ‘onaanvaardbare risico’s’ lopen, waarbij rekening gehouden zal worden met ‘specifieke kwetsbare groepen’. Dat biedt echter geen soelaas voor LHBTI’s die, vaak uit schaamte of angst voor de autoriteiten, niet direct ‘uit de kast’ komen.

Minister

Het COC roept formateur Rutte op om ook in de portefeuilleverdeling van het nieuwe kabinet prioriteit te geven aan LHBTI-emancipatie. Dat kan door de minister van OCW opnieuw verantwoordelijk te maken voor het Emancipatiebeleid.

[Bron: COC NL – Foto brandbox: Presentatie Regeerakkoord 10 oktober 2017: CC-Tweede Kamer der Staten-Generaal]