Tweede Kamer verkiezingen 2012: Standpunten

Op veel gebieden is er nog werk te doen voor de Nederlandse LHBT-beweging en daarbij is de hulp van de politiek hard nodig. De politiek beslist immers over de wetten, regels en het beleid dat ons allemaal aangaat. Op deze pagina vind je informatie over de roze standpunten van de politieke partijen aan de hand van stelling.

Stellingen
Gayvote.nl stuurde aan alle politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het parlement een lijst met stellingen over zaken die van belang zijn voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s).

Ook ChristenUnie, PVV en SGP zijn benaderd, maar hebben (nog) niet gereageerd.

Klik op de thema’s om te zien bij welke partijen er voor de roze kiezer winst te behalen is.

  1. Algemeen
  2. Jongeren & School
  3. Veiligheid
  4. Internationaal en asiel
  5. Cultuur & Geloof
  6. Huwelijk en familierecht
  7. Ouderenzorg & gezondheidszorg
  8. Transgenders
  9. Lesbische en biseksuele vrouwen
  10. Diverse onderwerpen

Belangrijkste thema’s:
We vroegen ook aan de partijen om aan te geven welk van de bovenstaande thema’s voor hen de eerste prioriteit heeft. De PvdA en 50Plus kozen voor Algemeen. CDA, D66, GL en de PvdD kozen voor Jongeren & School. Het DPK en de SP kozen voor Veiligheid. De VVD voor Diverse onderwerpen.

Afkortingen:
CDA = Christen-Democratisch Appèl
D66 = Democraten 66
DPK = Democratisch Politiek Keerpunt
GL = GroenLinks
PvdA = Partij van de Arbeid
PvdD = Partij voor de Dieren
SP = Socialistische Partij
VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

STELLINGEN

Algemeen
A. Brede acceptatie van LHBT’s vormt de lakmoesproef voor een open en tolerante samenleving. 50plusCDAD66DPK

GL

PvdA
PvdD

SP

VVD

B. In het regeerakkoord hoort een passage over LHBT-emancipatie. SP 50plusCDAD66DPK

GL

PvdA

PvdD

VVD

C. LHBT-emancipatie zou in het volgende kabinet opnieuw moeten vallen onder de verantwoordelijkheid van een minister. CDASP 50plusD66DPKGL

PvdA

PvdD

VVD

D. Het is belangrijk dat het kabinet opnieuw een ambitieuze en kabinetsbrede LHBT-emancipatienota opstelt wanneer de huidige nota in 2015 afloopt. CDASP 50plusD66DPKGL

PvdA

PvdD

VVD

E. Nederland moet in de komende kabinetsperiode van de zesde naar de eerste plaats op de ILGA-ranglijst van Europese landen waar LHBT-rechten goed geregeld zijn. DPKSP 50plusCDAD66GL

PvdA

PvdD

VVD

F. Het is onacceptabel als het volgende kabinet opnieuw een stand still-afspraak maakt over zaken als weigerambtenaren en de enkele-feitconstructie. CDAVVD 50plusD66DPKGL

PvdA

PvdD

SP

G. In artikel 1 van de Grondwet moet ook (homo-)seksuele gerichtheid expliciet als verboden discriminatiegrond worden opgenomen, net als bijvoorbeeld godsdienst. CDADPKSPVVD 50plusD66GLPvdA

PvdD

H. Om de problemen op het gebied van LHBT-emancipatie grondig te kunnen aanpakken, dient de Rijksoverheid het huidige jaarbudget voor LHBT-emancipatie in Nederland te verdubbelen (van 5,5 miljoen naar 11 miljoen euro). VVD 50plusCDAPvdASP

 

DPKGLPvdD D66
I. Op LHBT-emancipatie mag worden bezuinigd. D66PvdD 50plusCDAGLPvdASP

VVD

DPK
J. Het is belangrijk dat de Rijksoverheid provincies en gemeenten stimuleert om LHBT-emancipatiebeleid te voeren, want dat vergroot de impact van het nationale beleid. DPKGLSP 50plusCDAD66PvdA

PvdD

VVD

K. Het kabinet dient zichtbaar vertegenwoordigd te zijn bij grote LHBT-evenementen zoals de Gay Pride. CDADPKGLPvdD

SP

50plusD66PvdAVVD

 

Jongeren & School
A. De Rijksoverheid moet (nog) meer doen om LHBT vijandigheid op school te bestrijden. DPKGL 50plusCDAD66PvdA

PvdD

SP

VVD

B. Verplichte voorlichting op school over homo- en transseksualiteit dient nog in 2012 te worden ingevoerd. GL 50plusCDAD66DPK

PvdA

PvdD

SP

VVD

C. De Onderwijsinspectie dient de invoering van verplichte voorlichting over homo- en transseksualiteit op scholen de komende jaren te monitoren. DPKSP 50plusCDAD66GL

PvdA

PvdD

VVD

D. De Rijksoverheid moet verbieden dat scholen voorlichting geven waarin homoseksualiteit of een homoseksuele leefwijze worden afgewezen. GLVVD 50plusCDAD66DPK

PvdA

PvdD

SP

E. Het wetsartikel dat scholen het recht geeft om openlijk homoseksuele leerlingen en docenten te weigeren of van school te sturen (de ‘enkele-feitconstructie’) dient in de komende kabinetsperiode te worden afgeschaft. Er mag geen soortgelijk artikel voor in de plaats komen. CDA 50plusD66DPKGL

PvdA

PvdD

SP

VVD

F. Het is onacceptabel dat scholen van leerlingen en docenten eisen dat zij ‘identiteitsverklaringen’ tekenen, waarin staat dat seksualiteit slechts is toegestaan in man-vrouw relaties en dat men zich genderconform moet kleden en gedragen. GL 50plusCDAD66DPK

PvdA

PvdD

SP

VVD

G. De regering moet verplicht stellen dat scholen in hun schoolplan aangeven hoe ze pesten van LHBT’s voorkomen en bestraffen. CDADPKGLSP 50plusD66PvdAPvdD

VVD

H. Het is belangrijk dat de Rijksoverheid verder investeert in het creëren van LHBT-vriendelijke scholen (bijvoorbeeld in voorlichting, de homo-heteroalliantie voor het onderwijs en gay-straight alliances op school). GLSP 50plusCDAD66DPK

PvdA

PvdD

VVD

 

 

Veiligheid
A. Het is van groot belang dat de overheid de bestrijding van anti-LHBT geweld (verder) intensiveert. SP 50plusCDAD66DPK

GL

PvdA

PvdD

VVD

B. De aangiftebereidheid en registratie van anti-LHBT geweld moet worden verbeterd en vervolging moet worden geïntensiveerd. SP 50plusCDAD66DPK

GL

PvdA

PvdD

VVD

C. Er moet een hatecrimes-wetsartikel komen waarmee misdrijven met (homo/trans-)haat als motief zwaarder kunnen worden bestraft. D66SP CDAGL 50plusDPKPvdAPvdD

VVD

 

D. Bij de aanpak van anti-LHBT geweld dient de nadruk te liggen op harder straffen (en minder op preventie). CDAD66GLPvdD

SP

50plusPvdAVVD  DPK
E. Bij de aanpak van anti-LHBT geweld dient de nadruk te liggen op preventie (en minder op harder straffen). DPKPvdA 50plusCDAD66GL

VVD

PvdDSP
F. Het is van groot belang dat er specifieke aandacht komt voor (de aanpak van) geweld tegen transgenders en lesbische vrouwen. DPK 50plusCDAGLSP D66PvdAPvdDVVD
G. Een goede methode om anti-LHBT geweld een halt toe te roepen, is door undercoveragenten (zgn. ‘lokhomo’s’) in te zetten die zich voordoen als homoseksuelen. 50plusCDAD66GL

PvdD

SP

VVD

DPKPvdA
H. Daders van anti-LHBT geweld met een niet-Nederlandse achtergrond, dienen het land uitgezet te worden. CDAD66GLPvdA

PvdD

VVD

50plusSP DPK
I. De wet moet zo worden aangepast dat daders van pesterijen en anti-LHBT geweld in de woonomgeving moeten verhuizen, waar nu het slachtoffer zich vaak gedwongen ziet om te vertrekken. CDA D66PvdDSP 50plusDPKGLPvdA

VVD

J. Het is verstandig als de overheid erkent dat mannenontmoetingsplaatsen (MOP’s) in een behoefte voorzien en dat er een evenwichtig beleid wordt gevoerd gericht op zowel de veiligheid van gebruikers als op de beperking van eventuele overlast. DPK 50plusCDAD66GL

PvdA

PvdD

SP

VVD

K De Rijksoverheid dient verder te investeren in de aanpak van anti-LHBT geweld. DPKGLSP 50plusCDAD66PvdA

PvdD

VVD

 

Internationaal en asiel
A. Het is van groot belang dat Nederland op internationaal niveau leiderschap blijft tonen als het gaat om LHBT-emancipatie. SP 50plusCDAD66DPK

GL

PvdA

PvdD

VVD

B. Het verbeteren van de mensenrechten van LHBT’s moet een hoge prioriteit blijven in het buitenlands- en het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. CDADPKSP 50plusD66GLPvdA

PvdD

VVD

C. Er mag niet (verder) worden bezuinigd op de bestrijding van HIV/AIDS binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbudget. CDADPK 50plusGL D66PvdAPvdDSP

VVD

D. De Rijksoverheid dient te blijven investeren in het ondersteunen van LHBT-emancipatie in landen waar die minder ver gevorderd is dan in Nederland. DPK GLSP 50plusCDAD66PvdA

PvdD

VVD

E. Het is belangrijk dat Nederland de schending van LHBT-rechten in het buitenland (geweld, vervolging, neerslaan van demonstraties, terechtstellingen, etc.) steeds scherp veroordeelt. SP 50plusCDAD66DPK

GL

PvdA

PvdD

VVD

F. Sterke nadruk op ‘economische diplomatie’ in het buitenlands beleid vormt een bedreiging voor de Nederlandse inzet voor (LHBT-) mensenrechten. VVD CDAD66DPKPvdA

SP

50plusGLPvdD
G. Het is belangrijk dat Nederland LHBT-mensenrechten actief blijft agenderen binnen internationale organisaties als de VN, de Raad van Europa en de OVSE. DPKSP 50plusCDAD66GL

PvdA

PvdD

VVD

H. Nederland dient zich in de Europese Unie actief in te zetten voor een krachtige anti-discriminatierichtlijn. DPKSP 50plusCDAD66GL

PvdA

PvdD

VVD

I. Nederland moet een ruimhartiger asielbeleid voeren voor LHBT-asielzoekers die in eigen land wegens hun seksuele- of genderidentiteit worden vervolgd of gevaar lopen. VVD CDADPKPvdASP 50plusD66GLPvdD
J. Er mogen geen LHBT-asielzoekers meer worden teruggestuurd naar Irak. CDAVVD 50plusDPKPvdASP D66GLPvdD
K. LHBT-asielzoekers uit landen waar seksuele handelingen tussen partners van gelijk geslacht strafbaar zijn, moeten in Nederland (net als in Italië) in beginsel asiel krijgen. CDADPKVVD 50plusGLPvdASP D66PvdD
L. 

 

 

Het idee dat LHBT-asielzoekers in het land van herkomst ‘terug de kast’ in zouden kunnen gaan om daarmee vervolging te vermijden, mag op geen enkele wijze een rol spelen bij het beoordelen van het asielverzoek van LHBT-asielzoekers. CDADPKSP 

 

 

50plusD66GLPvdA

PvdD

VVD

M. 

 

 

 

In het asielbeleid dient te worden verduidelijkt dat LHBT-asielzoekers niet worden afgewezen omdat ze, bijvoorbeeld uit angst of schaamte, pas later in de procedure ‘uit de kast komen’. 

 

CDADPKPvdASP

VVD

 

 

50plusD66GLPvdD

 

 

 

 

 

Cultuur & Geloof
A. Het is van groot belang dat de Rijksoverheid zich blijft inzetten voor acceptatie en bespreekbaarheid van homoseksualiteit en genderidentiteit in multiculturele en religieuze kringen. SP 50plusCDAD66DPK

GL

PvdA

PvdD

VVD

B. De bezuiniging van circa 70 procent op het Rijksbudget voor bespreekbaarheid en acceptatie in multiculturele en religieuze kringen dient te worden teruggedraaid. VVD CDADPKSP 50plusD66GL PvdAPvdD
C. Haperende LHBT-emancipatie is vooral te wijten aan de invloed van de islam in Nederland. CDAD66PvdAPvdD 50plusGLSPVVD DPK
D. Haperende LHBT-emancipatie is vooral te wijten aan de invloed het orthodoxe christendom in Nederland. CDAD66PvdAPvdD 50plusDPKGLSP

VVD

E. Een buitenlandse imam die LHBT-haat predikt, moet de toegang tot Nederland worden ontzegd. GL 50plusD66PvdDSP CDADPKPvdAVVD
F. Gebedshuizen waar homo- of transhaat wordt gepredikt, moeten worden gesloten. GL 50plusCDAD66PvdD

SP

DPKPvdAVVD
G. Bestrijding van LHBT-discriminatie mag niet ten koste gaan van godsdienstvrijheid. PvdD 50plusCDAD66DPK

GL

PvdA

SP

VVD

H. De overheid dient geen financiering te verstrekken aan (religieuze) organisaties die stellen dat homoseksualiteit kan worden genezen, verbleekt of veranderd. 50plusCDAGL D66DPKPvdAPvdD

SP

VVD

I. Het is belangrijk dat de Rijksoverheid meer investeert in de (nood-) opvang van allochtone LHBT’s die worden verstoten of het slachtoffer van eerwraak dreigen te worden. 50plusCDADPKSP D66GLPvdAPvdD

VVD

 

 

Huwelijk en familierecht
A. Er dient nog in 2012 een einde gemaakt te worden aan het fenomeen ‘weigerambtenaar’. CDA 50plusD66DPKGL

PvdA

PvdD

SP

VVD

B. Gemeenten dienen (gewone en buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand uit die functie te ontheffen wanneer zij weigeren om huwelijken tussen partners van gelijk geslacht te sluiten. CDA 50plusGLVVD D66DPKPvdAPvdD

SP

C. Het is niet acceptabel wanneer de overheid van mensen die hun buitenlandse partner naar Nederland willen laten komen, eist dat zij met die partner zijn getrouwd. CDAVVD 50plusDPKGLSP D66PvdAPvdD
D. Het zou goed zijn als mensen de mogelijkheid krijgen om zelf iemand aan te wijzen (bijvoorbeeld een goede vriend) die tegen het lage belastingtarief van hen erft. VVD 50plusCDADPKGL

PvdA

SP

D66PvdD
E. De regering zou een actief beleid moeten voeren om te bevorderen dat in Nederland gesloten huwelijken tussen paren van gelijk geslacht ook in het buitenland worden erkend. CDAGLSP 50plusD66DPKPvdA

PvdD

VVD

 

Ouderen & gezondheidszorg
A. Het is van groot belang dat de overheid LHBT-vriendelijke (ouderen-) zorg (verder) stimuleert CDADPKPvdASP 50plusD66GLPvdDVVD
B. LHBT-vriendelijkheid moet als toetsingscriterium worden toegevoegd aan de algemene kwaliteitseisen voor zorginstellingen. CDAD66GLPvdA

SP

VVD

50plusDPKPvdD
C. De Rijksoverheid dient (verder) te investeren in LHBT-vriendelijke zorginstellingen. VVD CDADPKGLPvdA

SP

 

50plusD66PvdD
D. De algehele uitsluiting van mannen die seks hebben met mannen als bloeddonor moet worden opgeheven. CDADPKSP 50plusD66GLPvdA

PvdD

VVD

E. Het zou goed zijn als er een zorgverlofsysteem komt dat aan iedere werknemer toestaat om zelf te bepalen aan wie de wettelijke zorgverlofdagen worden besteed (dus niet alleen aan gezins- of familieleden). CDAD66DPKSP 50plusGLPvdAPvdD

VVD

F. Gezien de relatief hoge suïcidecijfers onder jonge en volwassen LHBT’s, dient (verder) geïnvesteerd te worden in een breed masterplan suïcidebestrijding voor LHBT’s. D66GLPvdASP 50plusCDADPKPvdD

VVD

G. De Rijksoverheid moet blijven investeren in gerichte HIV-bestrijding onder mannen die seks hebben met mannen. CDADPKGLPvdD

SP

50plusD66PvdAVVD

 

 

Transgenders
A. Het wetsvoorstel tot erkenning van de genderidentiteit dient uiterlijk op 1 januari 2013 in werking te treden. SP 50plusCDAD66DPK

GL

PvdA

PvdD

VVD

B. Het oordeel van een deskundige of de rechter zou geen onderdeel moeten uitmaken van de procedure tot wijziging van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte. D66PvdASP DPKGL 50plusCDAPvdDVVD
C. Discriminatie op grond van genderidentiteit- en expressie dient expliciet verboden te worden in de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht. CDAD66DPKGL

SP

50plusPvdAPvdDVVD
D. Geslachtsregistratie in officiële documenten (paspoort, geboorte akte) is overbodig en dient afgeschaft te worden. CDA D66DPKGLPvdA

SP

VVD 50plusPvdD
E. Individueel noodzakelijke behandelingen die onderdeel uitmaken van de geslachtsaanpassing (o.a. epilatie, erectieprothese, borstconstructie) dienen te worden vergoed. 50plusCDADPKPvdA

SP

VVD

D66GLPvdD
F. De wachttijden voor transgenderzorg lopen de spuigaten uit en dienen met spoed te worden aangepakt. 50plusCDADPKPvdA

SP

D66GLPvdDVVD
G. De Rijksoverheid dient verder te investeren in de emancipatie van transgenders. CDADPKSP 50plusD66GLPvdA

PvdD

VVD

 

Lesbische en biseksuele vrouwen
A. Het wetsvoorstel lesbisch ouderschap dient voor 1 januari 2013 in werking te treden. SP 50plusCDAD66DPK

GL

PvdA

PvdD

VVD

B. Het recht op erkenning en ouderschap van rechtswege dient voor de niet-biologische moeder op dezelfde wijze te worden geregeld als voor de niet-biologische vader. SP 50plusCDAD66DPK

GL

PvdA

PvdD

VVD

C. Het is goed als het donorschapsplan, waarin twee vrouwen en een man (zaaddonor) afspraken neerleggen over de verzorging en opvoeding van hun kind, een juridisch bindende status krijgt die vergelijkbaar is met het ouderschapsplan. D66GLPvdASP 50plusCDADPKPvdD

VVD

D. Er dient binnen het LHBT-beleid bijzondere aandacht te worden besteed aan lesbische- en biseksuele vrouwen en de specifieke problemen waarmee zij te maken krijgen. CDADPKGLSP 50plusD66PvdAPvdD

VVD

E. Het is belangrijk dat de Rijksoverheid (verder) investeert in de emancipatie van lesbische en biseksuele vrouwen. CDADPKGLSP 50plusD66PvdAPvdD

VVD

 

 

Diverse onderwerpen
A. Het is belangrijk dat het kabinet de bestrijding van LHBT-discriminatie op de werkvloer (verder) intensiveert. CDADPKSP 50plusD66GLPvdA

PvdD

VVD

B. Het is belangrijk dat het kabinet de bestrijding van LHBT-discriminatie in de sport (verder) intensiveert. CDADPKGLSP 50plusD66PvdAPvdD

VVD

C. Het is belangrijk dat het kabinet LHBT-emancipatie op de BES-eilanden stimuleert. CDADPKSPVVD 50plusD66GLPvdA

PvdD

D. Er zou niet meer geïnvesteerd moeten worden in wetenschappelijk onderzoek naar LHBT-onderwerpen D66VVD 50plusCDAGLPvdA

PvdD

SP

DPK
E. Het behoort tot de taak van de Publieke Omroep om, gezien haar diversiteitsdoelstelling, ook programma’s voor de LHBT-doelgroep te maken. CDAVVD 50plusD66GLPvdA

SP

DPKPvdD

 

Copyright © 2012 COC Nederland – overname toegestaan met bronvermelding.