GroenLinks – Noord-Holland

GroenLinks – Noord-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Medio 2017 diende GroenLinks, in navolging van andere provinciale GroenLinksfracties, het Regenbooginitiatief in. Gedeputeerde Staten waren matig enthousiast. In de Staten bleek wel enig animo voor het onderwerp. Om voldoende steun te krijgen en werkelijk iets in gang te zetten hebben we tot vlak voor de verkiezingen gewacht met het indienen en doorzetten van ons ‘Regenbooginitiatief 2.0’ en nu is het dan zover: Noord-Holland wordt een actieve regenboogprovincie. Noord-Holland doet meer dan het hijsen van een vlag, de provincie gaat echt aan de slag!

De komende jaren zal 2 keer per jaar een symposium en/of werkatelier worden georganiseerd voor alle NHse gemeenten waarin roze/regenboog onderwerpen zullen worden geagendeerd, zodat gemeenten meer bewust worden van allerlei aspecten van LHBTIQ+-beleid, de provincie streeft na dat gemeenten daarbij van elkaar’s ‘best practices’ zullen leren.

Ook de eigen organisatie gaat merken dat NH een regenboogprovincie is: Als werkgever zal de provincie een roze werkgroep faciliteren om de inclusiviteit in de organisatie te bevorderen.

Wat beloven we:

In ons verkiezingsprogramma hebben we verschillende punten op het gebied van LHBTIQ+ beleid opgenomen, een greep daaruit:

 • De provincie tolereert geen racisme, discriminatie en uitsluiting.
 • De provincie krijgt een diverser personeelsbestand en stelt in haar personeelsbeleid concrete doelen. Zo nodig worden quota gehanteerd.
 • Het diversiteitsbeleid wordt in samenspraak met betrokken organisaties opgesteld. De provincie investeert in de mogelijkheden voor kwetsbare groepen om zich te laten horen.
 • Bedrijven die discrimineren bij stages worden uitgesloten van provinciale opdrachten. Van de onderwijsinstellingen waar de provincie mee samenwerkt wordt gevraagd erop toe te zien dat elke student een goede stageplek krijgt, dit te registreren en zich er van te verzekeren dat stagebedrijven niet discrimineren.
 • De status van Regenboogprovincie wordt verder uitgewerkt in samenwerking met belangenorganisaties van LHBTIQ+’ers.
 • De provincie zorgt voor het delen van expertise en het aanjagen van vernieuwing op de verschillende diversiteitsdossiers door regelmatige bijeenkomsten met gemeenten. Hierbij worden ook belangenorganisaties uitgenodigd om de banden tussen verantwoordelijke bestuurders en deze organisaties te versterken. Een prominente rol hierin is weggelegd voor de commissaris van de Koning.
 • De provincie verbetert de veiligheid in het buitengebied, waarbij er specifieke aandacht is voor de sociale veiligheid: iedereen moet zich veilig voelen om ‘s avonds laat of alleen op stap te gaan.
 • Om de gelijkheid tussen mannen vrouwen te bevorderen start de provincie een proef met gender budgeting.
 • De registratie m/v wordt van  formulieren afgehaald waar dit wettelijk mogelijk is.
 • In het provinciehuis en ander provinciaal vastgoed komen genderneutrale wc’s.
 • De provincie geeft financiële steun aan de Meldpunten Discriminatie in de provincie.