Europese kandidaten 2014

Aan alle partijen die meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei is gevraagd hun ‘roze’ kandidaten kenbaar te maken. Dat zijn kandidaten die zelf lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn, maar ook kandidaten die zich hebben ingezet voor LHBT-rechten of zich de komende periode hiervoor willen inzetten.

Hieronder vind je per partij de kandidaten op nummer.

[table id=1 /]

D66

 

Sophie in ’t Veld
LHBTI-emancipatie is een graadmeter voor tolerantie. Zowel binnen als buiten Europa hebben we nog een wereld te winnen. Dat de groepsfoto van een Afrikaanse delegatie homorechtenactivisten niet getwitterd kan worden vanwege de veiligheid van de deelnemers, raakt me recht in het hart. Maar ook dichterbij huis, in vakantieland nummer 1, gaan honderdduizenden Fransen de straat op om te demonstreren tegen de invoering van het homohuwelijk.Namens de liberale Europese fractie tekende ik begin dit jaar het Europees roze stembusakkoord van ILGA, de Europese LHBTI-organistatie. Dit akkoord is een belangrijk initiatief aan de vooravond van de Europese verkiezingen. Deze vinden plaats in een sceptisch, bijna vijandig klimaat. PVV schudt handen met het Front National, de motor achter de massademonstraties tegen het Franse homohuwelijk. Ook de conservatieve anti-choice lobby breidt haar werkveld uit, met steun van de kleine Christelijke partijen. De komende vijf jaar blijft D66 hard werken aan het waarborgen van de rechten van LHBTI’s. Wij staan voor een EU LHBTI road map, de erkenning van de genderidentiteit van transgenders, Europa-brede erkenning van gehuwde paren en hun gezin, en LHBTI-rechten in het buitenlandbeleid.

Lijst:
D66Plaats:1LHBT-er?

Nee

 

 

 

 

 

GROENLINKS

 

Uw kandidaat hier?
Ik ben er trots op dat ik, als lijsttrekker van GroenLinks, in de voetsporen van Kathalijne Buitenweg mag treden. In 2009 kreeg zij steun van het Europees Parlement voor een brede antidiscriminatiewet, die discriminatie op grond van seksuele gerichtheid in de hele EU zou verbieden op een groot aantal terreinen, van hotels tot levensverzekeringen.
Tegelijk ben ik boos, op de regeringen van de EU-landen. Zij blokkeren Kathalijnes wetsvoorstel nog altijd. In het nieuwgekozen Europarlement wil ik hard knokken voor deze wet.
Europese wetgeving kan niet alle homodiscriminatie uitbannen. Voor bijvoorbeeld de inhoud van het onderwijs is de EU niet bevoegd. Sommige partijen pleiten daarom voor een terughoudende opstelling. Zie de standpunten van de VVD over emancipatie en van de SP over antihomopropagandawetten bij de roze stellingen.
Ik ben het daar hartgrondig mee oneens. Als homofobe wetten de mensenrechten van LHBT’s bedreigen, zoals in Litouwen, moet het Europarlement zijn stem verheffen en moet de Europese Commissie sancties afkondigen. Dat leidt tot botsingen met conservatieve nationale politici en opiniemakers, zeker. Maar juist uit dit soort botsingen wordt een activistische homobeweging geboren, die zelf gaat vechten voor haar rechten. Onderzoek bevestigt dat.
Ik wil, vanuit het Europees Parlement, aan de zijde staan van deze dappere activisten.
Lijst:
PartijnaamPlaats:1LHBT-er?

Nee

 

 

 

 

 

Judith Sargentini
Ik ben allergisch voor discriminatie. Huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, dat mag nooit een reden zijn om mensen te vernederen, achter te stellen of op te sluiten.
Ik heb de afgelopen vijf jaar in het Europees Parlement een bijdrage geleverd aan de strijd tegen discriminatie. Bijvoorbeeld door ervoor te dat LHBT’s die in eigen land bedreigd worden makkelijker asiel kunnen krijgen in de Europese Unie.
Ik wil tegen discriminatie blijven strijden. We zijn er nog lang niet in Europa. “Pluralisme, non-discriminatie en verdraagzaamheid” zijn officiële waarden van de Europese Unie, vastgelegd in het EU-verdrag, maar worden in de praktijk vaak niet nageleefd. De EU heeft discriminatie op grond van seksuele gerichtheid verboden op de arbeidsmarkt, maar nationale regeringen saboteren een uitbreiding van dit verbod naar andere maatschappelijke terreinen.
Het Europarlement moet een aanjager van LHBT-emancipatie blijven. Dat is lang niet zeker. Partijen zoals het Front National en de Lega Nord, de vrienden van de PVV, dreigen winst te boeken in de Europese verkiezingen. Zij propageren een traditionele gezinsmoraal en wakkeren homofobie aan.
Tegenover dit conservatieve blok moet een sterke Groene fractie staan, met een sterk GroenLinks. De ziel van Europa – bekrompen of tolerant, wraakzuchtig of levenslustig – staat op het spel.
Lijst:
GroenLinksPlaats:2LHBT-er?

Nee

 

 

 

Mattias Gijsbertsen
Al vanaf mijn 18e ben ik politiek actief. Oorspronkelijk kom ik uit Kampen waar mijn vader predikant is. Vanuit die achtergrond kwam ik al op jonge leeftijd in aanraking met een grote veelzijdigheid aan mensen met verschillende problemen. Dat bevorderde mijn sociale enmaatschappelijke betrokkenheid. Daar komt bij dat ik me in Kampen, als homoseksueel, verwonderde over de vooroordelen en stereotypering ten opzichte van homo’s. Toen ik naar Groningen verhuisde om te gaan studeren, merkte ik dat homoseksualiteit daar veel meer werd geaccepteerd, maar er juist weer stereotypering en vooroordelen over religieuze achtergronden heersen. Dat soort hokjes-denken helpt niet.
Culturele vrijheid, ruimte voor zelfontplooiing en emancipatie zijn waarden die me nauw aan het hart liggen. Daar horen ook bij vrijheid van geloof, meningsuiting en de emancipatie van homoseksuelen, vrouwen en allochtonen. Het zijn allemaal waarden die Europa zegt te verdedigen. Europa heeft een voorbeeldfunctie op het wereldtoneel op dit gebied. Enerzijds moeten we het mondiaal op de agenda zetten en actie ondernemen als homorechten en andere mensenrechten geschonden worden. Anderzijds is er binnen de Europese grenzen ook nog heel veel te doen onder het mom van “practice what you preach”.
Lijst:GroenLinks

 

Plaats:

3

 

LHBT-er?

Ja

 

 

 

Jeroni Vergeer
Op dit moment zijn er in Europa nog geen gelijke rechten voor LHBT’ers en leven vele mensen niet in de vrijheid die ieder mens verdient. Stap voor stap werken we aan de acceptatie van mensen met een seksuele voorkeur die in sommige landen jarenlang strafbaar is geweest of een niet in een hokje te plaatsen gender-identiteit.Voor veel mensen in de samenleving is iemand die op hetzelfde geslacht valt ‘anders’. Iemand die van geslacht wil veranderen is zelfs ‘raar’. Er is nog steeds veel onbegrip, wat samengaat met geweld, discriminatie en uitsluiting.

Hier wil ik wat aan veranderen. Ik wil dat iedereen in onze samenleving wordt geaccepteerd zoals deze persoon zich wenst te identificeren. Ik vind dat iedereen dezelfde rechten verdient. En daar zijn we nog lang niet. Europese landen kunnen nog veel van elkaar leren. Spanje is een mooi voorbeeld van hoe het huwelijk tussen hetzelfde geslacht binnen enkele jaren breed in de samenleving werd geaccepteerd. Het Europees Parlement moet zich keihard inzetten voor acceptatie van LHBT’ers.

Tot slot moeten we oppassen voor de conservatieve en rechts-extremistische stromingen in Europa en moeten we blijven vechten voor een divers Europa met plaats voor iedereen. Want diversiteit maakt ons mooi!

Lijst:
GroenLinksPlaats:8LHBT-er?

Queer

 

 

 

Truuske Smits
Europa gaat over vrijheid. Europa gaat over vrijheid voor iedereen, inclusief LHTB’s.Ik woon in Polen. Daar heb ik ervaren dat deze vrijheid nog lang niet overal in Europa even vanzelfsprekend is. Hier in Polen moet een gaypride gepaard gaan met een enorme politiebegeleiding. Hier heb je geen bezoekrecht in het ziekenhuis als je niet getrouwd bent; en trouwen is ook geen optie als je homo bent.

De vrijheid die we in Nederland kennen is nog lang niet overal in Europa vanzelfsprekend. Daar moet Europa wat aan doen, en daar wil GroenLinks wat aan doen.

GroenLinks staat voor een vrij Europa; een Europa dat vecht voor de vrijheid van iedereen; welke seksuele voorkeur je ook hebt en in welk land je ook woont.

Lijst:
GroenLinksPlaats:9LHBT-er?

Ja

 

 

 

 

 

PIRATENPARTIJ

 

Rogier Huurman
Respect voor mensenrechten is de grondslag van de Piratenpartij, op internet en daarbuiten. Eenieder moet vrij zijn te leven hoe en met wie men maar wil, en daarbij niet gehinderd worden door discriminerende wetten of schadelijke vooroordelen.Laten we ook niet de rol onderschatten die de EU kan spelen in het bevorderen van mensenrechten buiten de EU, door ‘zachte diplomatie’. Ook in de komende vijf jaar moet de EU zich hierop blijven richten.

Lijst:
PiratenpartijPlaats:8LHBT-er?

Nee

 

 

 

 

PARTIJ VOOR DE DIEREN

 

Anja Hazekamp
Compassie en solidariteit, ook met de allerzwaksten in onze samenleving, is voor mij de drijfveer geweest om de politiek in te gaan. Ik wil me verzetten tegen een samenleving waarin mensen schouderophalend aan het leed van anderen voorbijgaan. Het is voor mij vanzelfsprekend dat er zowel respect moet zijn voor de biodiversiteit in de natuur als respect voor de diversiteit onder mensen, zodat iedereen zich naar zijn aard kan gedragen en zich gelukkig kan voelen. Ik zal me daar in het Europees Parlement steeds voor blijven inzetten.
De Europese Unie moet investeren in gelijke behandeling voor iedereen en sociale acceptatie en emancipatie van minderheden en achtergestelde groepen bevorderen. Er moet met kracht worden opgetreden tegen alle vormen van discriminatie. Landen die de rechten van LHBT’s niet erkennen of schenden, moeten daar openlijk op worden aangesproken én op afgerekend. We zien te vaak dat schendingen van mensenrechten, zoals het invoeren van anti-homowetgeving, ondergeschikt worden gemaakt aan handelsbelangen. Dit is onacceptabel. Ik zal er voor strijden dat Europa geen zaken doet met landen die discrimineren of mensenrechten schenden.
Lijst:
Partij voor de DierenPlaats:1LHBT-er?

Nee

 

 

 

Corinne Cornelissen
Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Wanneer mensen niet voor vol worden aangezien, op welke grond dan ook, zal ik daar altijd tegen in opstand komen. Ook in het Europese Parlement. Dat betekent dat ik me namens de Partij voor de Dieren in zal zetten voor een samenleving waar gelijke rechten gelden, waar mensen gelijkwaardig zijn en zelf hun keuzes kunnen maken. Waarin niemand bang hoeft te zijn om voor zijn of haar geaardheid uit te komen. Deze uitgangspunten zullen altijd mijn ijkpunten zijn voor het bepalen van mijn stemgedrag en mijn inzet.
Ik vind het belangrijk dat het Europarlement zich uitspreekt wanneer er in een Europese lidstaat dingen gebeuren die LHBT’ers hun rechten afnemen of zelfs in gevaar brengen. Zoals de anti-homowet die in Litouwen is aangenomen, die ervoor zorgt dat er in Litouwse scholen niet meer over homoseksualiteit gesproken mag worden. Dat is onacceptabel. Het baart me zorgen dat in een groot aantal EU-lidstaten steeds meer homofobie opkomt, net als in landen als Macedonië en Bosnië. Als ik verkozen word in het Europarlement zal ik de parlementariërs uit die landen hier op aanspreken en het verzet tegen deze gevaarlijke ontwikkelingen steunen en een stem geven.
Lijst:
Partij voor de DierenPlaats:2LHBT-er?

Nee

 

 

 

Frank Wassenberg
Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen, respect en tolerantie de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid en een teken van beschaving, maar in de praktijk is dat helaas zelfs in Europa nog lang niet overal het geval. De overheid moet er zijn om de rechten van iedereen te waarborgen en te beschermen, maar dat gebeurt lang niet altijd en overal. Het Europees Parlement moet krachtig stelling nemen tegen alle vormen van discriminatie en uitsluiting.Overal waar sprake is van achterstelling van groepen (LHBT’s, etnische minderheden, vrouwen) moet de overheid zorgen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. Europese lidstaten moeten streng optreden tegen alle vormen van discriminatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat een gelijke beloning voor mannen en vrouwen wettelijk verplicht wordt. Dat betekent ook dat homoseksuele paren in alle lidstaten van de EU dezelfde rechten moeten krijgen als heteroseksuele paren. Dat is waar ik mij als lid van het Europees Parlement onder meer voor wil inzetten.

Lijst:
Partij voorde DierenPlaats:3 

LHBT-er?

Nee

 

 

 

Lammert van Raan
Mijn naam is Lammert van Raan, ben 52, getrouwd en samen met mijn vrouw heb ik een dochter van 15. Wij wonen in Amsterdam. Ik ben sinds 2006 actief voor de Partij voor de Dieren en sinds 2008 vanuit verschillende functies (Lid bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht en duo-raadslid in gemeente Amsterdam).
Wat ik in het Europees Parlement wil bereiken is vergroting van zichtbare bewustwording van het feit dat ieder mens recht heeft op een gelijke behandeling. Waar die rechten worden ontkent of onthouden heb ik dezelfde vurige motivatie als wanneer dieren worden mishandeld en/of wanneer kortzichtige korte termijn belangen (vaak van kleine groepen) gaan boven de lange termijn belangen. Uiteindelijk is het een kwestie van beschaving.
Lijst:
Partij voorde DierenPlaats:4 

LHBT-er?

Nee

 

 

 

Pablo Moleman
Toen een Duitse dierentuin eens twee homoseksuele pinguïns uit elkaar haalde (het paste niet in hun fokprogramma) stonden homo-activisten en dierenactivisten gezamenlijk voor de poort te protesteren. Maar het is niet alleen in dit soort unieke situaties dat de homobeweging en de dierenrechtenbeweging elkaar kunnen vinden. Beiden zijn emancipatiebewegingen voor groepen die worden onderdrukt en achtergesteld. En beiden gaan uit van het principe van gelijke behandeling in gelijke gevallen.Ikzelf voel me thuis bij de Partij voor de Dieren omdat deze partij dit principe breder trekt dan welke andere partij dan ook.

Je kunt ervan op aan dat als ik in het Europees Parlement word gekozen, ik zal opkomen voor de belangen van LHBT’ers. Van wie je houdt en met wie je trouwt is een persoonlijke keuze, waar de politiek eigenlijk niets mee te maken zou hoeven hebben. Zou hoeven, want helaas staan de wet en de cultuur in veel landen de vrijheid van partnerkeuze en seksuele identiteit in de weg. Ik hoop daarom dat we een tolerante, relaxte samenleving, waarin seksuele geaardheid en identiteit geen rol spelen, dichterbij kunnen brengen.

 

Lijst:
Partij voorde DierenPlaats:5 

LHBT-er?

Nee

 

 

 

Luuk van der Veer
Wat ik wil bereiken is dat LHBT’s zich overal vrij kunnen voelen, kunnen zijn wie ze zijn, en zich daar geen moment zorgen over hoeven te maken. Ik ondersteun het 10-puntenplan van de ILGA Europa (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association). Ik zal misstanden aanpakken door er vragen over te stellen, door voorstellen te steunen om wetgeving of handhaving in de lidstaten te verbeteren, en door waar nodig de nationale belangenverenigingen te ondersteunen tijdens werkbezoeken. Op het moment ben ik lid van Provinciale Staten van Gelderland. Ik ben natuurkundig ingenieur en heb me aangesloten bij de Partij voor de Dieren na de afschuwelijke ruimingen van dieren tijdens de MKZ crisis hier in Gelderland. Een gevolg van het Europese non-vaccinatiebeleid. De Partij voor de Dieren zet zich als geen ander in voor minderheden en gelijke behandeling. Als er een partij is waarvan je mag en kunt verwachten dat ze zich voor LHBT’s willen inzetten, dan is dat de Partij voor de Dieren!

Lijst:
Partij voorde DierenPlaats:6 

LHBT-er?

Nee

 

 

 

Danielle de Man
Biodiversiteit is de kracht van de natuur, diversiteit onder mensen is de kracht van de maatschappij. Zelf heb ik 10 jaar in Parijs gewoond en ik werk inmiddels weer in Amsterdam. Beide steden zijn bruisend, dynamiek en altijd in beweging. De diversiteit van hun inwoners is hierbij cruciaal en de aantrekkingskracht die hieruit voortvloeit, voelt iedereen. De sleutel? Respect en tolerantie… Weten hoe je samen leeft… Savoir vivre!
Europa is bij uitstek divers. Wederzijds respect tussen groepen mensen draagt bij aan een sterke opbouw van maatschappijen waar iedereen zich thuis kan voelen en dus ook een positieve bijdrage kan en wil leveren als burger.
Achterstelling van bepaalde groepen mensen hoort niet thuis in Europa. Beleid moet gebaseerd worden op tolerantie, mededogen en respect. Beleid moet geen tegengestelde waarden in de hand werken door discriminerend beleid op welke basis dan ook. Binnen de Europese Unie zou ik dit de maatstaf willen maken, beleid langs de meetlat van gelijkheid van alle burgers. Misschien is hier een divers samengestelde commissie voor nodig die elk nieuw beleid toetst? Stof tot nadenken… maar wel samen!
Lijst:
Partij voorde DierenPlaats:7 

LHBT-er?

Nee

 

 

 

Marco van der Wel
Ieder mens moet dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen, ongeacht zijn of haar afkomst, religie, sekse of seksuele geaardheid. Discriminatie op welke grond dan ook vind ik verwerpelijk en moet door alle overheden en dus ook de Europese Unie worden tegengegaan.
De Europese Unie heeft veel invloed in de wereld en zou die invloed moeten aanwenden om overheden buiten de Europese Unie aan te spreken op wetgeving en gedrag die discriminatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele mensen in de hand werkt.
De Partij voor de Dieren is een partij die bij uitstek op komt voor de belangen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele mensen omdat zij denkt vanuit de kernwaarden van persoonlijke vrijheid en mededogen, maar ook persoonlijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.
Lijst:
Partij voorde DierenPlaats:8 

LHBT-er?

Nee

 

 

 

Gerjan Kelder
Ik vind het belachelijk dat er bepaalde (minderheids)groepen worden gediscrimineerd en vind dat je je juist voor die groepen harder moet maken. Extra aandacht voor LHBT is dan wat mij betreft onontbeerlijk en juist in Europa, waar in sommige landen LHBT groepen niet gelijk worden behandeld, moet de Partij voor de Dieren deze groep meer onder de aandacht brengen. Lijst:
Partij voorde DierenPlaats:9 

LHBT-er?

Nee

 

 

 

Christine Teunissen
De vier beginselen van de Partij voor de Dieren zijn mededogen, duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Mensen en dieren hebben het recht om te leven naar hun aard en om in alle vrijheid keuzes te maken, zonder dat die keuzes ten koste gaan van anderen. Persoonlijke vrijheid is er alleen als je niet bang hoeft te zijn voor ontdekking, voor geweld, bedreiging en intimidatie. De emancipatie van LHBT’s in Europa heeft wat dat betreft nog een lange weg te gaan. EU lidstaten dienen te voldoen aan eisen op het gebied van acceptatie van LHBT’s. Het moet afgelopen zijn met het discrimineren van mensen die hand in hand over straat lopen, met het geweld tegen mensen vanwege hun seksuele geaardheid. Ik blijf opkomen voor een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn. Ik zie het dan ook als taak van Europa om overal waar sprake is van achterstelling zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. Lijst:
Partij voor de DierenPlaats:10LHBT-er?

Nee

 

 

 

Niko Koffeman
Ik ben senator voor de Eerste Kamer. De Partij voor de Dieren gaat er in het algemeen vanuit dat mensen ‘zich jegens elkander in een geest van broederschap (behoren) te gedragen’ (Universele verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 1). Ik vind het belangrijk dat wordt opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie. Ik zie het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. Ik vind bijvoorbeeld dat het huwelijk of het geregistreerd partnerschap tussen partners van gelijke sekse in alle lidstaten van de Europese Unie moet worden erkend.
De Partij voor de Dieren is kritisch naar Europa, maar dit komt niet voort uit nationalisme of eigenbelang. Europa moet democratischer worden en mag niet voorbijgaan aan de wensen van burgers. Ik ben voorstander van internationale samenwerking, want daardoor kunnen verbeteringen tot stand gebracht worden. Op het gebied van LHBT-beleid is er nog veel te bereiken. In Europa moeten we Nederlandse verworvenheden op het gebied van vrijheden en burgerrechten verdedigen. Homoseksuele mensen moeten zich veilig kunnen voelen in Nederland en Europa.
Lijst:
Partij voor de DierenPlaats:11LHBT-er?

Nee

 

 

 

Marianne Thieme
Ik ben lijstduwer op de Europese kieslijst en medeoprichter van de Partij voor de Dieren. De vier beginselen van de PvdD zijn mededogen, duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid.
Ik ben overtuigd medestander van de emancipatiebeweging voor LHBT. Ik vind onrecht en het achterstellen van groepen een van de ergste fenomenen in de samenleving. Mensen en dieren hebben het recht om te leven naar hun aard en om in alle vrijheid keuzes te maken. Die vrijheid van mensen gaat echter altijd gepaard met verantwoordelijkheid: vrijheid eindigt waar die ten koste gaat van anderen.
Veel mensen denken dat LHBT tegenwoordig gelijke rechten hebben, maar die gelijkberechtiging is vaak flinterdun of gewoonweg nog niet gerealiseerd.
Ik zie het als taak van de Europese Unie om zorg te dragen voor volwaardige integratie van LHBT-ers en gelijkberechtiging. Daarom staat in ons verkiezingsprogramma dat Europa een krachtig LHBT-beleid moet voeren en moet investeren in LHBT-emancipatie in multiculturele en religieuze kringen. Homoseksuele paren moeten dezelfde rechten krijgen als heteroseksuele paren. Ook vind ik het belangrijk dat homoseksuele leerlingen en leraren welkom zijn op iedere school en dat er een eind komt aan het fenomeen weigerambtenaar in de Lid-Staten.
Lijst:
Partij voor de DierenPlaats:13LHBT-er?

Nee

 

 

 

 

 

PARTIJ VAN DE ARBEID

 

  Nejra Kalkan
Ongelijkheid, onderdrukking, uitsluiting en discriminatie. Mijn persoonlijke afkeer daartegen is mijn drijfveer om me in te zetten voor de bescherming van LHBT rechten. Afgelopen vier jaar was dat in het Europees Parlement, waar ik als adviseur voor de PvdA werkte. Mooie leuzen zoals “Europa is van iedereen” moeten ook worden waargemaakt! De Europese Unie kan, als we willen, in de wereld de grote voorvechter worden van LHBT rechten. Discriminatie moeten we hard aanpakken, onze stem laten horen als elders in de wereld LHBT rechten met de voeten worden getreden. Maar ook binnen de EU is het niet altijd rooskleurig.We kunnen niet spreken van een “Europa van iedereen” als homo- en lesbische stellen niet in een ander EU land, met hun gezin, kunnen gaan wonen of werken met acceptatie van hun gezinssituatie en behoud van hun rechten. LHBT-ers moeten zich veilig en gerespecteerd voelen op scholen, op hun werkplekken in de hele EU. Het maatschappelijke debat moet gevoed en gevoerd worden, om discriminatie en uitsluiting te voorkomen. Daarom is goedkeuring van goede antidiscriminatiewetgeving en naleving van de bestaande normen van groot belang.

Ik ben Nejra Kalkan. Ik ondersteun het 10-puntenplan van de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association.

Lijst:
PvdAPlaats:9LHBT-er?

Nee

 

 

 


 

Sander Terphuis
Mijn geboorteland Iran is één van de meest homo-onvriendelijke landen ter wereld. Voor velen staat de beruchte foto waarin 2 mannen in Iran worden opgehangen om hun homoseksualiteit in het geheugen gegrift. Op mijn achttiende vluchtte ik alleen uit Iran naar Nederland en liet al mijn dierbaren achter. Dat was de prijs die ik betaalde voor mijn vrijheid.Ik steun van harte de oproep van het COC aan staatssecretaris Teeven om LHBT’s uit Iran en Oeganda asiel te geven. In Europa wil ik me inzetten voor de rechten van LHBT’s. Ik wil dat in alle lidstaten gayprides kunnen worden gehouden, dat discriminatie op grond van seksuele voorkeur door de overheid stopt, dat je kan trouwen met degene die je lief hebt en dat er gelijke rechten komen voor adoptie en voogdij. Ik strijd voor vrijheid, ik strijd voor mensenrechten, ik strijd voor liefde en om te kunnen zijn wie je bent!

Lijst:
PvdAPlaats:11LHBT-er?

Nee

 

 

 

 

Willemien Ruygrok
Vanuit de EU kunnen en moeten initiatieven genomen worden om LHTB’s te beschermen tegen geweld van overheden en anderen en moet de vrijheid van meningsuiting en vereniging worden bevorderd. Rechten zullen daartoe gemainstreamd worden in de EU mensenrechten politiek. Discriminerende regels en praktijken die de openlijke en gelijkwaardige deelname van LHTB’s verhinderen of beperken zullen via EU regelgeving worden verboden (o.a. via de z.g. ‘brede richtlijn’). Een bewust gevoerd samenhangend beleid daartegen dient door de EU verder te worden uitgewerkt.
Niet alleen aan wettelijke maar ook aan maatschappelijke gelijkstelling moet worden gewerkt. Omdat de arbeidsmarkt de sleutel is tot economische zelfstandigheid moet daar extra aandacht aan worden besteed. Er zal een sociale verandering dienen te komen waarbij de LHTB gemeenschap zelf het initiatief moet nemen. De EU zal daarvoor de benodigde instrumenten en financiën ter beschikking moeten stellen.
Relaties van LHTB’s, inclusief ouder-kind relaties, moeten in de hele EU gelijkgesteld worden met die van hetero’s en via o.a. de VN zal dat wereldwijd uitgerold kunnen worden. Participatie van LHTB organisaties en individuen in de menings- en besluitvorming is van essentieel belang. Ik werk daar graag aan mee. Stem Roze.
Lid van het COC:1972. Actief als LHBT:1966. Ik was 15.
Lijst:
PvdAPlaats:26LHBT-er?

Ja

 

 

 

 

SOCIALISTISCHE PARTIJ

 

Dennis de Jong
In de komende vijf jaar wil ik graag blijven werken aan een Europa waar LHBT´s gerespecteerd worden en in ieder geval gevrijwaard worden van iedere vorm van directe en indirecte discriminatie. Zo mag een getrouwd stel die status niet verliezen als zij in een andere lidstaat zijn, ook niet als die lidstaat het huwelijk nog niet heeft opengesteld voor paren van gelijk geslacht.
In de afgelopen jaren was ik lid van het bureau van de LHBT-intergroep in het EP. We hebben als intergroep tal van activiteiten ondernomen: persberichten, brieven aan politici binnen en buiten de EU, kamervragen, steunbetuigingen aan LHBT-organisaties, stem alerts als er voor LHBT´s belangrijke stemmingen in het EP plaatsvinden, etc. Daar wil ik de komende vijf jaar graag mee doorgaan.
Lijst:
Socialistische PartijPlaats:1LHBT-er?

Ja

 

 

 

VVD

Maarten Smit
Of een kandidaat ‘roze’ is, zou eigenlijk geen vraag moeten zijn. Als liberaal is het voor mij evident dat mensen verschillend, maar ook gelijkwaardig zijn. Homo of hetero, transgender of biseksueel, blank of zwart. Mensen zijn wie ze zijn. Iedere overheid moet de ruimte geven aan mensen om te zijn wie ze zijn. Iedere overheid moet die gelijkwaardigheid bevorderen. Binnen de eigen grenzen en daarbuiten. Dus ook de Europese overheid en binnen het Europees Parlement maak ik me daar hard voor.Binnen de EU spreken we elkaar aan. We spreken landen aan waar mensen gediscrimineerd worden om wie ze zijn. We spreken elkaar aan op gemaakte afspraken zoals het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. We spreken landen met wie we handelen aan op gelijkwaardigheid van iedereen. Niet door weg te lopen, maar door aan tafel te zitten en het daar te benoemen. En ook binnen het beleid voor ontwikkelingssamenwerking stellen we eisen. Een land als Uganda dat de meest gruwelijke anti-homowetten invoert verspeelt zijn krediet letterlijk.

Ik zal me in het Europees Parlement inzetten voor gelijkwaardigheid van eenieder en van LHBT’s in het bijzonder. Juist omdat dit niet bijzonder zou moeten zijn.

 

Lijst:
VVDPlaats:3LHBT-er?

Nee

 

 

 

 

Jeroen van Wijngaarden
Hoi. Ik ben kandidaat nummer 10 voor de VVD bij de Europese verkiezingen. Twee jaar geleden liepen mijn vriend en ik op Koninginnedag door Amsterdam en kregen we een bierfles naar ons hoofd gesmeten en werden uitgescholden. Gelukkig was degene die de bierfles gooide te dronken om raak te gooien en gelukkig maak je dit soort incidenten als homo in Nederland niet vaak mee. Maar één ding drong wel tot mij door toen dit gebeurde, namelijk dat de vrijheid om jezelf te zijn de kwetsbaarste vrijheid is die er bestaat. Of je nou vrouw, moslim, jood of homo bent, iedereen die tot een groep behoort die heeft moeten vechten voor zijn vrijheid zou ervan doordrongen moeten zijn dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is.De tolerante manier waarop we in Nederland doorgaans met elkaar samenleven is geen gemeengoed in de rest van Europa. Hoe verder je in Europa naar het oosten reist, hoe slechter het is gesteld met de positie van homo’s en lesbo’s. In EU-lidstaat Hongarije krijgt de regering bijvoorbeeld gedoogsteun van een partij die positieve afbeeldingen van homoseksualiteit wil verbieden.Europa moet goed zijn voor Nederland. Dat kan alleen wanneer overal dezelfde regels gelden, wanneer we overal op een eerlijke en rechtvaardige manier met elkaar omgaan zoals we dat in Europa ook met elkaar hebben afgesproken. Voor mij als kandidaat nummer tien van de VVD geldt daarom: afspraak = afspraak. En wie zich daar niet aan houdt, krijgt met mij te maken.”

 

Lijst:
VVDPlaats:10 LHBT-er?

Ja

 

 

 

 

 

 

50 PLUS

 

Theo Heere
Mijn naam is Theo Heere, ik ben 53 en geboren in Breda. Ik woon al jaren in Den Haag (Scheveningen) met mijn partner Roelof met wie ik al 22 jaar samen ben en met de twee honden. Ik ben een gepassioneerde, gedreven manager met kennis van algemeen management, commercie, gezondheidszorg en voeding. Na een studie geneeskunde in Rotterdam en radiologie in Medisch Centrum Haaglanden koos ik uiteindelijk voor een carrière in het bedrijfsleven. Ik heb onder andere als manager bij bedrijven in de farmaceutische industrie en als directeur bij Numico en Nutricia gewerkt. Sinds 2005 heb ik een bedrijf in executive search en advisering op het gebied van organisatie veranderingen. Persoonlijk wil ik me ook bezig gaan houden met homo-emancipatie en alles wat daarbij hoort. In Nederland is al veel bereikt, maar op Europees niveau valt nog een wereld te winnen, bijvoorbeeld als het gaat om het erkennen van het opengestelde huwelijk.Ik walg ervan te bedenken dat ik met mijn man niet naar ieder Europees land kan gaan en daar dezelfde rechten te hebben als hetero stellen. Dit moet veranderen namens mijzelf en namens de 50Plus partij!

Lijst:
50PLUSPlaats:2LHBT-er?

Ja

 

 

 

Henk Krol
Erkenning van het opengestelde huwelijk in alle lidstaten van de Europese Unie. Lijst:
50PLUSPlaats:18LHBT-er?

Ja

 

© COC Nederland – overname toegestaan met bronvermelding.