Standpunten 2024

COC legde stellingen voor aan politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement 2024 over tien lhbti+emancipatiethema’s. Hieronder vind je hun antwoorden. Daarmee kun je zelf bepalen welke partij op lhbti+gebied het best bij je past.

GroenLinks|Pvda

VVD

CDA

Forum voor Democratie

D66

Partij voor de Dieren

PVV

JA21

ChristenUnie

SGP

BoerBurger-Beweging

Meer Directe Democratie

SP

Volt

NSC

Alle partijen met minstens 1 zetel in het Europees Parlement en/of in de opiniepeilingen zijn uitgenodigd om mee te doen. De criteria voor deelname aan Rainbowvote.NU vind je hier.

De volgende partijen zijn wel uitgenodigd om mee te doen, maar hebben geen antwoorden ingestuurd: Forum voor Democratie (FvD), Partij voor de Vrijheid (PVV), ChristenUnie (CU), Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), BoerBurgerBeweging (BBB), Meer Directe Democratie en Nieuw Sociaal Contract (NSC).

– – : zeer mee oneens

– : oneens

+ : eens

++ : zeer mee eens

 

1

Lhbti+ beleid & mensenrechten

– –

+

++

1.a

Emancipatiebeleid.

De Europese Commissie dient ook voor de periode 2026-2030 weer een brede en ambitieuze lhbti+ emancipatiestrategie op te stellen en uit te voeren.

1.b

Brede wettelijke bescherming.

Europese anti-discriminatieregels moeten ook discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken omvatten en zich niet beperken tot een discriminatieverbod voor de werkvloer.

1.c

Intersectionele discriminatie aanpakken.

De Europese Commissie moet zich in het bijzonder inzetten voor de emancipatie van lhbti+ personen die te maken hebben met discriminatie om een combinatie (intersectie) van gronden, zoals huidskleur, geloof, handicap of het doen van sekswerk.

1.d

Emancipatie bi+ & aseksuele personen.

In de EU-emancipatiestrategie dient er specifieke aandacht te zijn voor groepen binnen de lhbti+ gemeenschap die specifieke uitdagingen ervaren, zoals bi+ en aseksuele personen.  

1.e

Overal een discriminatieverbod.

De Europese Commissie moet bevorderen dat ook landen als Italië, Cyprus, Letland en Polen een breed wettelijk verbod op lhbti+ discriminatie invoeren.

1.f

Optreden bij schending rechtsstaat.

De Europese Commissie moet met alle instrumenten die tot haar beschikking staan hard optreden tegen lidstaten als Hongarije, waar de rechtstaat, het maatschappelijk middenveld en lhbti+ mensenrechten onder druk staan.

1.g

Subsidies schorsen.

De Europese Commissie moet EU-subsidies schorsen aan lidstaten, steden en regio’s die (lhbti+) mensenrechten schenden.

1.h

Onderzoek.

Het EU-Grondrechtenagentschap moet regelmatig onderzoek blijven doen naar de situatie van lhbti+ personen in de EU, en ook in andere EU-onderzoeken moet de situatie van lhbti+ personen worden meegenomen en gepubliceerd.

1.i

Onderzoek specifieke groepen.

Er dient EU-onderzoek te worden gedaan naar de positie van groepen in de lhbti+ gemeenschap die specifieke uitdagingen ervaren, zoals bi+, aseksuele, intersekse, transgender en non-binaire personen en mensen die te maken hebben met intersectionele vormen van discriminatie.   

2

Aanpak van geweld, pesten en discriminatie

– –

+

++

2.a

Zwaarder straffen.

De Europese Commissie moet lidstaten verplichten om anti-lhbti+ geweld (zwaarder) te bestraffen, net zoals dat nu al verplicht is bij racistisch geweld.

2.b

Positie slachtoffers versterken.

In EU-beleid en regelgeving ter versterking van de rechten van slachtoffers – zoals slachtoffers van gender gerelateerd geweld – moet er meer aandacht komen voor bescherming van lhbti+ personen.

2.c

‘Lhbti+ genezing’ stoppen.

Het Europees Parlement moet zich inzetten voor een einde aan zogenaamde conversiehandelingen in de hele EU.

2.d

Dakloosheid tegengaan.

In het Europese beleid om dak- en thuisloosheid tegen te gaan, moet er aandacht zijn voor lhbti+ personen.

2.e

Pesten aanpakken.

De Europese Commissie moet een strategie ontwikkelen tegen pesten op school met bijzondere aandacht voor lhbti+ pesten.

2.f

Subsidies.

De Europese Commissie moet EU-subsidieregelingen voor het bestrijden van lhbti+ discriminatie verruimen.

3

Transgender-, non-binaire- en intersekse personen

– –

+

++

3.a

Discriminatie verbieden.

In de Europese non-discriminatieregels moet discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken expliciet worden verboden.

3.b

Bestaande discriminatiebescherming verduidelijken.

De EU moet verduidelijken dat de huidige EU-regels in veel gevallen al bescherming bieden tegen discriminatie op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.

3.c

Bescherming intersekse kinderen.

Het Europees Parlement moet zich inzetten voor een verbod in de hele EU op niet-medische noodzakelijke behandelingen van intersekse kinderen zonder hun expliciete en goed geïnformeerde instemming.

3.d

Erkenning gewijzigde geslachtsvermelding.

De Europese Commissie moet zich inzetten voor erkenning in alle EU-landen van een wijziging van de geslachtsvermelding die in een ander (EU) land tot stand is gekomen.

3.e

Geslachtsvermelding baseren op zelfbeschikking.

Het Europees Parlement moet zich ervoor inzetten dat lidstaten wijziging van de officiële geslachtsvermelding baseren op zelfbeschikking en daaraan geen eisen stellen als een deskundigenverklaring of medische behandeling.

3.f

Optreden tegen onacceptabele eisen geslachtsvermelding.

De Europese Commissie moet optreden tegen lidstaten die voor het wijzigen van de geslachtsvermelding eisen stellen die de mensenrechten van transgender-, non-binaire en intersekse personen schenden, zoals verplichte sterilisatie of operaties.

3.g

Kiezen voor geslachtsvermelding.

EU-burgers moeten zelf kunnen bepalen of het geslacht op hun paspoort vermeld wordt en daartoe moeten de Europese paspoortregels worden aangepast.

3.h

Toegang tot gezondheidszorg.

Het Europees Parlement moet zich inzetten voor toegankelijke transgender-specifieke gezondheidszorg in de EU-lidstaten.

3.i

Emancipatiebeleid.

In de EU-emancipatiestrategie dient er specifieke aandacht te zijn voor intersekse, transgender- en non-binaire personen.  

4

Huwelijk en ouderschap

– –

+

++

4.a

Erkenning.

De EU moet zorg dragen voor erkenning in alle EU-landen van huwelijken, geregistreerde partnerschappen en ouderschapsrechten van paren van gelijk geslacht die in andere (EU) landen tot stand zijn gekomen.

4.b

Meeroudergezinnen.

EU-regels en beleid dienen zo te worden geformuleerd dat ze ouderschapsrechten van meeroudergezinnen mede omvatten.

5

Asielbeleid

– –

+

++

5.a

Vluchtelingendeals onacceptabel.

Het is onacceptabel als de EU-vluchtelingendeals sluit met landen als Egypte, Libië en Tunesië, waar lhbti+ personen en andere minderheden worden vervolgd.

5.b

Asiel bij strafbaarheid.

In de Europese asielrichtlijn moet expliciet worden bepaald dat lhbti+ asielzoekers altijd een asielstatus in de EU krijgen als ze vluchten uit landen waar lhbti+ personen strafbaar zijn.

5.c

Bescherming in opvang en procedure.

De Europese Commissie moet bevorderen dat nationale asielautoriteiten in opvang en procedures betere bescherming bieden aan lhbti+ asielzoekers.

6

Buitenlandbeleid

– –

+

++

6.a

Prioriteit.

Het wereldwijd bevorderen van lhbti+ mensenrechten moet prioriteit blijven in het EU-buitenlandbeleid.

6.b

Schendingen veroordelen.

De Europese Commissie en het Europees Parlement dienen schendingen van lhbti+ mensenrechten buiten de EU steeds scherp te veroordelen en binnen internationale fora aan de orde te stellen.

6.c

Criterium voor toetreding.

Eerbiediging van lhbti+ mensenrechten moet een expliciete en absolute voorwaarde zijn voor toetreding van nieuwe lidstaten tot de EU.

6.d

Opnemen in associatieovereenkomsten.

Wanneer de EU zgn. associatieovereenkomsten sluit met landen buiten de EU, dan moeten daarin bepalingen over de eerbiediging van lhbti+ mensenrechten worden opgenomen en die moeten worden gehandhaafd.

6.e

Inzetten ambassades.

De EU lhbti+ richtsnoeren over actieve inzet van EU-ambassades en -delegaties bij het bevorderen van lhbti+ mensenrechten, dienen consequent te worden uitgevoerd.

7

Verantwoordelijkheid Europese politici

– –

+

++

7.a

Criterium voor benoeming Eurocommissarissen.

Inzet vóór lhbti+ mensenrechten en tegen discriminatie en schending van de mensenrechten van lhbti+ personen, dient een hard criterium te zijn voor de benoeming van leden van de Europese Commissie.

7.b

Committeren aan emancipatiestrategie.

Leden van de Europese Commissie dienen zich bij hun benoeming te committeren aan het (binnen hun zittingstermijn) uitvoeren van de huidige lhbti+ emancipatiestrategie en het tot stand brengen van een nieuwe strategie.

7.c

Niet in fractie met anti-lhbti+ partijen.

Het is onacceptabel als partijen in het Europese Parlement zitting nemen in een Europese fractie met partijen die zich discriminerend uitlaten over lhbti+ personen en/of die lhbti+ mensenrechtenschendingen goedpraten.