Waarom partijen een gay vote verdienen in 2012

Gayvote.nl legde behalve de stellingen ook aan de politieke partijen de volgende vraag voor:

Waarom verdient uw partij de gay vote?

Hieronder vind je per partij de antwoorden en de uitspraken gedaan tijdens COC’s Roze Verkiezingsdebat op 3 augustus 2012 in de Rode Hoed in Amsterdam.

CDA
Gelijke behandeling is een grondrecht. Als CDA zullen wij ons er altijd voor inzetten dat mensen gelijk worden behandeld en niet worden gediscrimineerd. Wij staan voor een actieve overheid die programma’s ontwikkelt, beleid maakt en optreedt waar het gaat om (bescherming van) LHBT’s. Mensen moeten zich veilig en geaccepteerd weten, nationaal en internationaal. Daar staan wij voor. Het gaat niet alleen om mooie praatjes maar om daden en voorbeeldgedrag. Onze Minister van OC&W heeft goed stappen gezet, maar er is nog werk aan de winkel. Iemand grapte eens: het CDA zet homo’s niet alleen op een boot, maar ook in het kabinet. Hier zit wel een serieus punt in, want voor iedereen is zichtbaar dat wij geen verschil maken, ook niet wat betreft onze boegbeelden.

 

 

D66
D66 streeft naar een zo groot mogelijke vrijheid voor het individu. Iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn en eigen keuzes mogen maken. D66 zet zich in voor volledig gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Wij hebben ons altijd hard gemaakt voor LHBT-emancipatie. Toen D66 in de regering zat is het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Maar de emancipatie is nog niet voltooid. Wij willen het emancipatiebeleid een stap vooruit zetten. Daarom heeft D66 zich de afgelopen jaren onder andere volop ingezet voor verplichte voorlichting over homo- en transseksualiteit op scholen, een einde aan het fenomeen weigerambtenaar en gelijke rechten voor homo- en biseksuele mannen bij bloed- en orgaandonatie.

D66 vindt dat Nederland de verantwoordelijkheid heeft om gelijke rechten voor LHBT’s in het buitenland te stimuleren. Emancipatie behoort een Nederlandse prioriteit te zijn binnen ontwikkelingssamenwerking en een belangrijk onderdeel van het mensenrechtenbeleid.

In het kabinet-Rutte heeft de VVD onder druk van de SGP haar liberale principes overboord gegooid en is het emancipatiebeleid nagenoeg tot stilstand gekomen. D66 vindt dit onacceptabel, het is daarom tijd om de stilstand te doorbreken. D66 wil vooruit!

 

 

Democratisch Politiek Keerpunt
Onbegrip, vooroordelen, discriminatie en zelfs geweld komen nog veel te vaak voor. Het blijft daarom hard nodig om te werken aan het vergroten van maatschappelijke acceptatie, aan veiligheid en aan het rea¬liseren van volledige juridische gelijkheid, LHBT-emancipatie is niet alleen de verantwoordelijkheid van de LHBT-beweging; voor een geslaagd beleid moeten maatschappelijke organisaties gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen.

 

 

GroenLinks
GroenLinks is een vrijzinnige partij, die altijd opkomt voor de rechten van homo’s, omdat kunnen zijn en worden wie je bent in de DNA van onze partij zit. GroenLinks is mede-initiatiefnemer van het wetsvoorstel ‘seksuele gerichtheid in artikel 1 van de Grondwet’.
De afgelopen jaren heeft GroenLinks verschillende resultaten geboekt: een einde aan de weigerambtenaar en discriminatie van homoseksuele mannen die bloed willen doneren, verplichte voorlichting over seksuele diversiteit op scholen.
We zijn er nog lang niet. GroenLinks wil de enkele feitconstructie uit de wet Algemene Gelijke Behandeling schrappen. Het wetsvoorstel lesbisch ouderschap en de sterilisatie-eis bij geslachtsverandering zijn nog steeds niet door de Kamer aangenomen.

Onze niet aflatende inzet voor LHBT-thema’s kan een reden zijn om op GroenLinks te stemmen. Daarnaast is GroenLinks de partij die echte keuzes durft te maken voor een groene en sociale toekomst. Een groener Nederland staat sterker. En dat is wat wij willen. Een Nederland met een innovatieve economie, die nieuwe banen schept. Met gelijke kansen voor iedereen. Door onze economie te vergroenen komen we uit de huidige crisis. Maar nog belangrijker, we voorkomen de volgende. Nu is het moment om door te pakken. Om het volgende kabinet van een groen hart te voorzien.

 

 

Partij van de Arbeid
Sociaaldemocraten hebben altijd geknokt voor gelijke rechten en kansen voor iedereen; voor het stemrecht voor vrouwen, voor homorechten, fundamentele burgerrechten voor iedereen. Die strijd is nooit klaar.
De PvdA zet zich daarom sterk in voor de sociale acceptatie en de veiligheid van homoseksualiteit. Geweld en intimidatie tegen homoseksuelen accepteert de PvdA niet. Homoseksuelen mogen zich niet ‘gegijzeld’ voelen in hun eigen wijk en woning. De overheid draagt namelijk de verantwoordelijkheid voor veilige wijken waar homoseksuelen zonder intimidatie en getreiter van andere buurtbewoners in vrijheid kunnen leven.
Iedereen is en blijft gelijk, zowel voor de wet als binnen de publieke ruimte. Discriminatie moet te allen tijde worden voorkomen en daar waar er wel sprake van is hard worden aangepakt. Een weigerambtenaar is dus onacceptabel! Juist nu moeten we, in een snel veranderende wereld waardoor we met een veelheid aan culturen te maken hebben, met elkaar de handen ineen slaan om ook de derde emancipatiegolf te doen laten slagen.

 

 

Partij voor de Dieren
De overheid heeft een belangrijke taak in het waarborgen van de veiligheid en gelijkheid van burgers. De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen – zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders – zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. De Partij voor de Dieren heeft een aparte paragraaf in haar verkiezingsprogramma opgenomen over emancipatie. Zo moet er met kracht worden opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie: homoseksuele paren krijgen gelijke rechten als heteroseksuele paren. Er komt een einde aan het fenomeen weigerambtenaar. Homoseksuele leerlingen en leraren zijn welkom op iedere school.
De tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren heeft de afgelopen jaren onder meer gestemd voor moties om lesbische meemoeders juridisch te beschermen. Ook stemden we voor verplichte voorlichting op scholen over LHBT omdat voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit op elke school van groot belang is – ook vanuit het perspectief van de seksuele weerbaarheid, veiligheid en volksgezondheid. Ook moties over versterkte bescherming voor LHBT tegen hate crimes in wijken en voor ondersteuning van het Masterplan Roze 50+ hebben we gesteund.

 

 

SP
LHBT-emancipatie is van groot belang voor de SP. De achterstelling van LHBT’s is niet meer van deze tijd. Geweld tegen LHBT’s is onacceptabel, evenals discriminatie. De politie moet daar serieus werk van maken.

Voor de SP is gelijkwaardigheid een grondbeginsel. Daarom willen we graag een eind maken aan het fenomeen weigerambtenaar. LHBT-voorlichting op scholen dient zo snel mogelijk te worden ingevoerd. Leraren en leerlingen mogen niet op scholen geweerd worden omdat zij LHBT zijn.

 

 

VVD
De VVD staat als liberale partij pal voor de verdergaande emancipatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. Hoewel veel is bereikt, is het uitgangspunt “vrij om te zijn wie je bent” nog altijd niet vanzelfsprekend. LHBT-rechten zijn mensenrechten. En hiervoor moet elke dag geknokt worden. Bestaande verworvenheden mogen niet worden uitgehold en niet-aflatende aandacht voor gelijke rechten blijft noodzakelijk. De ‘enkele-feitconstructie’ in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) moet worden geschrapt. Ook moet er een einde komen aan de mogelijkheid voor confessionele scholen om LHBT-leerlingen en -docenten te weren. Een neutrale staat is voor de VVD een belangrijk streven. Dit betekent: geen ruimte voor de gewetensbezwaarde ambtenaar. Tegen discriminatie moet streng worden opgetreden en het geweld tegen LHBT’s vraagt om extra aandacht en zware straffen Er is daarom haast geboden met de verankering van ‘Roze in Blauw’ in de Nationale Politie.

Videoproductie: MVS Media voor COC Nederland.
Copyright © 2012 COC Nederland – overname toegestaan met bronvermelding.