Willemien Ruygrok

Vanuit de EU kunnen en moeten initiatieven genomen worden om LHTB’s te beschermen tegen geweld van overheden en anderen en moet de vrijheid van meningsuiting en vereniging worden bevorderd. Rechten zullen daartoe gemainstreamd worden in de EU mensenrechten politiek. Discriminerende regels en praktijken die de openlijke en gelijkwaardige deelname van LHTB’s verhinderen of beperken zullen via EU regelgeving worden verboden (o.a. via de z.g. ‘brede richtlijn’). Een bewust gevoerd samenhangend beleid daartegen dient door de EU verder te worden uitgewerkt.
Niet alleen aan wettelijke maar ook aan maatschappelijke gelijkstelling moet worden gewerkt. Omdat de arbeidsmarkt de sleutel is tot economische zelfstandigheid moet daar extra aandacht aan worden besteed. Er zal een sociale verandering dienen te komen waarbij de LHTB gemeenschap zelf het initiatief moet nemen. De EU zal daarvoor de benodigde instrumenten en financiën ter beschikking moeten stellen.
Relaties van LHTB’s, inclusief ouder-kind relaties, moeten in de hele EU gelijkgesteld worden met die van hetero’s en via o.a. de VN zal dat wereldwijd uitgerold kunnen worden. Participatie van LHTB organisaties en individuen in de menings- en besluitvorming is van essentieel belang. Ik werk daar graag aan mee. Stem Roze.
Lid van het COC:1972. Actief als LHBT:1966. Ik was 15.