Europese partijen 2014

Aan alle partijen die deelnemen aan deze verkiezingen op 22 mei 2014 hebben we een aantal stellingen en vragen voorgelegd  over Europese kwesties die voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) van belang zijn. De standpunten van partijen die aan deze oproep gehoor hebben gegeven, vindt u hieronder. Enkele partijen kiezen er voor om niet deel te nemen (o.a. ChristenUnie/SGP) of hebben (nog) geen informatie aangeleverd (o.a. PVV).

Wat hebben de partijen de afgelopen periode bereikt voor LHBT’s, wat willen ze bereiken in de komende periode in het Europees Parlement en welke toelichting geven ze op de stellingen?  – KLIK HIER

STELLINGEN

 1. Regelgeving en beleid
 2. Huwelijk en ouderschap
 3. Buitenland en asiel
 4. Transgenders
 5. Geweld en discriminatie
 6. Europese Commissie

Afkortingen:

 • CDA – Christen Democratisch Appel
 • D66 – Democraten 66
 • GL – GroenLinks
 • PvdA – Partij van de Arbeid
 • PvdD – Partij voor de Dieren
 • PVV – Partij Voor de Vrijheid (let op: geen inzending ontvangen)
 • SP – Socialistische Partij
 • VVD – Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • 50+ – 50PLUS

 

REGELGEVING EN BELEID  
A. Brede antidiscriminatierichtlijn:Onze fractie zal zich actief inzetten voor de spoedige totstandkoming van een brede Europese anti-discriminatierichtlijn die ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit verbiedt.

 

CDAVVD D66GL

PvdA

PvdD

SP

50+

B. LHBT-emancipatiebeleid:De Europese Commissie moet een breed emancipatiebeleid voor LHBT’s opstellen (een zgn. EU Roadmap), zoals dat al bestaat voor vrouwen en gehandicapten.

 

VVD CDAPvdA

50+

D66GL

PvdD

SP

C. Controleren:De Europese Commissie moet de naleving van EU antidiscriminatieregelgeving door lidstaten actiever controleren en bij overtredingen een inbreukprocedure starten.

 

50+ CDAVVD D66GL

PvdA

PvdD

SP

 

D. Optreden:De Europese Commissie moet hard optreden tegen EU-landen die, zoals Litouwen, zogenaamde anti-homopropaganda wetten (willen) invoeren.

 

SP  CDAD66

GL

PvdA

PvdD

VVD

50+

 

E. Meer instrumenten:De Europese Commissie moet meer instrumenten krijgen om op te treden tegen lidstaten die hun verplichtingen op het gebied van (LHBT-) mensenrechten niet nakomen.

 

CDASP

 

PvdD D66GL

PvdA

VVD50+

F. Geen EU-taak:Het is niet aan de EU om gelijke rechten voor- en emancipatie van LHBT’s te bevorderen.

 

D66GL

PvdA

PvdD

SP

50+

CDA VVD

 

terug ↑

HUWELIJK EN OUDERSCHAP  
A. Erkenning in EU:Onze fractie zal zich inzetten voor erkenning in alle EU-landen van huwelijken, geregistreerde partnerschappen en ouderschapsrechten van paren van gelijk geslacht die in andere (EU) landen tot stand zijn gekomen.

 

CDA50+ D66GL

PvdA

PvdD

SP

VVD

 

B. Vrij verkeer:Onze fractie zal zich inzetten voor vrij verkeer van personen en eerbiediging van ‘family life’ voor LHBT-personen en hun kinderen.

 

CDA D66GL

PvdA

PvdD

SP

VVD

50+

 

 

terug ↑

 

BUITENLAND EN ASIEL  
A. Aan de orde bij toetreding:In de dialoog met toetredingslanden moet de Europese Unie steeds expliciet de situatie van LHBT’s aan de orde stellen.

 

CDA D66GL

PvdA

PvdD

SP

VVD

50+

 

B. Criterium bij toetreding:Aan kandidaat lidstaten dienen criteria te worden gesteld m.b.t. non-discriminatie van LHBT’s.

 

CDA50+ D66GL

PvdA

PvdD

VVD

SP

 

C. Voorwaarde voor toetreding:Het voldoen aan eisen op het gebied van non-discriminatie van LHBT’s is een absolute voorwaarde voor toetreding tot de EU.

 

CDA50+ D66GL

PvdA

PvdD

SP

VVD

 

D. Prioriteit buitenlandbeleid:Het wereldwijd bevorderen van LHBT-rechten moet prioriteit blijven in het EU buitenlandbeleid.

 

CDAVVD D66GL

PvdA

PvdD

SP

50+

 

E. Veroordelen:De EU dient schendingen van LHBT-mensenrechten buiten de EU steeds scherp en consequent te veroordelen en binnen internationale fora aan de orde te stellen.

 

CDAD66

GL

PvdA

PvdD

SP

VVD

50+

 

F. Associatieovereenkomsten:Wanneer de EU zgn. associatieovereenkomsten aangaat met landen buiten de EU, dan dienen daarin bepalingen m.b.t. non-discriminatie van LHBT’s te worden opgenomen.

 

CDA50+ D66GL

PvdA

PvdD

SP

VVD

 

G.  Controleren asielrichtlijn: De Europese Commissie moet beter controleren of EU lidstaten de nieuwe asielrichtlijn op het punt van seksuele gerichtheid en/of genderidentiteit goed uitvoeren, en optreden bij overtredingen.

 

 

 

VVD 

 

 

 

 

 

CDAPvdA

PvdD

50+

 

 

 

 

D66GL

SP

 

 

 

 

 

H. 

 

 

 

 

 

Asiel bij strafbaarheid: In de Europese asielrichtlijn moet worden bepaald dat LHBT-asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, altijd een asielstatus dienen te krijgen.

 

 

 

CDAVVD

 

 

 

 

 

 

 

D66PvdA

SP

 

 

 

 

 

GLPvdD

50+

 

 

 

 

I. Training asielautoriteiten: De Europese Commissie moet er op toezien dat EU lidstaten zorgen voor adequate training van hun asielautoriteiten op het gebied van seksuele gerichtheid en genderidentiteit, overeenkomstig de richtlijn asielprocedure.

 

VVD CDAD66

PvdA

PvdD

50+

GLSP

 

 

terug ↑

  TRANSGENDERS
A. Discriminatieverbod:In de Europese antidiscriminatieregels dient een verbod op discriminatie wegens genderidentiteit en –expressie te worden opgenomen.

 

VVD CDA50+ D66GL

PvdA

PvdD

SP

 

B. Inzet voor transgenders:De EU moet zich inzetten voor een betere situatie voor transgenders in de lidstaten. Er moet bijvoorbeeld een einde komen aan mensonterende eisen op het gebied van medische behandeling, sterilisatie en echtscheiding.

 

SP  CDA50+

 

D66GL

PvdA

PvdD

VVD

C. Depathologisering: Mijn fractie zal zich inzetten voor depathologisering van genderidentiteit.

 

50+ CDAPvdA

SP

D66GL

PvdD

VVD

 

D. Geslacht uit paspoort:De categorie geslacht dient te worden verwijderd uit het Europees paspoort.

 

CDA50+ D66PvdA

SP

VVD

GL PvdD

 

terug ↑

 

  GEWELD EN DISCRIMINATIE  
A. Hardere inzet:De Europese Unie moet zich harder inzetten om geweld tegen LHBT’s te bestrijden. Hierover dient expliciete EU regelgeving te worden opgesteld.

 

CDASP

VVD

50+

 

PvdD D66GL

PvdA

 

B. Onderzoek:Het EU-Grondrechtenagentschap moet haar onderzoek naar de stand van LHBT-discriminatie in Europa elke vijf jaar herhalen.

 

VVD  CDAPvdA

PvdD

SP

50+

 

D66GL
C. Subisidie handhaven:Huidige EU-subsidieregelingen voor bestrijding van LHBT-discriminatie dienen te worden gehandhaafd.

 

SP CDAPvdA

VVD

 

D66GL

PvdD

50+

D. Subisidie uitbreiden:EU-subsidieregelingen voor bestrijding van LHBT-discriminatie dienen te worden uitgebreid.

 

CDASP

VVD

D66PvdA

PvdD

GL50+
E. Programma tegen pesten:De EU moet programma’s ondersteunen tegen LHBT-pesten in het onderwijs nu 91 procent van LHBT’s in Europa aangeeft op school negatief gedrag te hebben ervaren.

 

SP  CDAVVD D66PvdA

PvdD

50+

GL
F. Gezondheidszorg:De gezondheidszorg heeft onvoldoende oog voor de specifieke gezondheidsproblemen van LHBT’s. De EU moet lidstaten stimuleren om discriminatie en ongelijkheid in de gezondheidszorg aan te pakken en daarvoor financiële ondersteuning bieden.

 

CDASP

VVD

50+

D66PvdA

PvdD

GL

 

terug ↑

 

EUROPESE COMMISSIE  
A. Criterium voor lidmaatschap:Een actieve inzet voor LHBT-emancipatie is voor onze fractie een criterium bij de benoeming van leden van de Europese Commissie.

 

CDA PvdAPvdD

SP

50+

 

D66GL

VVD

B. Committeren aan LHBT-beleid: Leden van de Europese Commissie dienen zich bij hun benoeming te committeren aan het (binnen hun zittingstermijn) tot stand brengen van een Europees LHBT-beleid (zgn. EU Roadmap).

 

CDAD66

PvdA

SP

50+

PvdDGL

VVD

 

terug ↑

 

Copyright © 2014 COC Nederland – overname toegestaan met bronvermelding.